Član 45 - Sankcije i mjere
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 45 - Sankcije i mjere
1. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere kako bi osigurale da krivična djela iz ove konvencije budu kažnjiva sankcijama koje su djelotvorne, srazmjerne i koje odvraćaju od vršenja krivičnih djela, uzimajući u obzir njihovu ozbiljnost. Ove sankcije obuhvataju, prema potrebi, kazne lišavanja slobode, što može dovesti do izručenja.

2. Članice mogu donijeti druge mjere u odnosu na učinioce, kao što su:
- praćenje odnosno nadzor osuđenih lica;
- ukidanje prava na roditeljstvo, ako se najbolji interes djeteta, što može uključivati sigurnost žrtve, ne može garantovati ni na koji drugi način.
 
0 - pitanja nisu regulisana zakonom / politike ili postojeće odredbe nisu u skladu sa standardima Konvencije (standardi Konvencije smatraju se minimalnim standardima);
1 - uporište u zakonima postoji, ali ne zadovoljava standarde Konvencije (normativno i / ili u primjeni);
2 - standard Konvencije dostignut u zakonima, ili je blizu dostizanja standarda;
3 - standard Konvencije dostignut i u primjeni, ili je blizu dostizanja standarda;
4 - pitanje u zemlji riješeno je na bolji način nego što je utvrđeno standardima Konvencije.
Opšta procjena čl. 45 Sankcije i mjere
Poređenje između država čl. 45 Sankcije i mjere
PITANJA
 
a. Molimo vas da pružite informacije o propisanim i stvarnim sankcijama za svaki od krivičnih djela u okviru Konvencije. Molimo vas da date komentar na propisanu i stvarnu kaznenu politiku u vezi sa kriterijumima djelotvornosti, srazmjernosti i ravnopravnog tretmana. Da li propisane sankcije ispunjavaju kriterijume za izručenje učinioca (Konvencija o ekstradiciji broj 24 prati pravilo o kazni od godinu ili više dana zatvora i zahtjev za dvostruki kriminalitet)?
Odgovor: Krivični zakoni u Bosni i Hercegovini propisuju krivičnopravne sankcije za ponašanja kojima se tako ugrožavaju ili povređuju slobode i prava čovjeka, te druga prava i društvene vrjednosti zagarantovana i zaštićena Ustavom i međunarodnim pravom da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez krivičnopravne prinude.
PLUS
a. Molimo vas da pružite informacije o propisanim i stvarnim sankcijama za svaki od krivičnih djela u okviru Konvencije. Molimo vas da date komentar na propisanu i stvarnu kaznenu politiku u vezi sa kriterijumima djelotvornosti, srazmjernosti i ravnopravnog tretmana. Da li propisane sankcije ispunjavaju kriterijume za izručenje učinioca (Konvencija o ekstradiciji broj 24 prati pravilo o kazni od godinu ili više dana zatvora i zahtjev za dvostruki kriminalitet)?
Odgovor: Krivični zakoni u Bosni i Hercegovini propisuju krivičnopravne sankcije za ponašanja kojima se tako ugrožavaju ili povređuju slobode i prava čovjeka, te druga prava i društvene vrjednosti zagarantovana i zaštićena Ustavom i međunarodnim pravom da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez krivičnopravne prinude.
Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, sankcije i mjere bezbjednosti propisane su na sljedeći način:

OSNOVNE ODREDBE

Član 3.
Osnova i granice krivičnopravne prinude
(1) Krivična djela i krivičnopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako ugrožavaju ili povrjeđuju osobne slobode i prava čovjeka, te druga prava i društvene vrjednosti zajamčene i zaštićene Ustavom Federacije i međunarodnim pravom da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez krivičnopravne prinude.
(2) Propisivanje krivičnih djela i vrste i mjere krivičnopravnih sankcija zasniva se na nužnosti primjene krivičnopravne prinude i njenoj razmjernosti jačini opasnosti za osobne slobode i prava čovjeka, te druge osnovne vrijednosti.

Član 4.
Načelo zakonitosti
(1) Krivična djela i krivičnopravne sankcije propisuju se samo zakonom.
(2) Nikome ne može biti izrečena kazna ili druga krivičnopravna sankcija za djelo koje, prije nego što je učinjeno, nije bilo zakonom ili međunarodnim pravom propisano kao krivično djelo i za koje zakonom nije bila propisana kazna.

Član 5.
Vremensko važenje Krivičnog zakona
(1) Prema učinitelju krivičnog djela primjenjuje se zakon koji je bio na snazi u vrijeme
učinjenja krivičnog djela.
(2) Ako se poslije učinjenja krivičnog djela zakon jednom ili više puta izmijeni, primijenit će
se zakon koji je blaži za učinitelja.

Član 6.
Vrste krivičnopravnih sankcija
Krivičnopravne sankcije jesu: kazne, mjere upozorenja, sigurnosne mjere i odgojne mjere.

Član 7.
Svrha krivičnopravnih sankcija
Svrha krivičnopravnih sankcija jeste:
a) preventivni uticaj na druge da poštuju pravni sistem i ne učine krivična djela;
b) sprečavanje učinitelja da učini krivična djela i podsticanje njegovog preodgoja.
Svrha krivičnopravnih sankcija je:
a) zaštita društva od činjenja krivičnih djela preventivnim uticajem na druge da poštuju pravni sistem i ne počine krivična djela te sprječavanjem počinitelja da počini krivična djela kao i poticanje njegovog prevaspitanja;
b) zaštita i satisfakcija žrtve krivičnog djela.

VII - GLAVA SEDMA

K A Z N E

Član 41
Vrste kazni
(1) Krivično odgovornim učiniteljima krivičnih djela mogu se izreći ove kazne:
a) kazna zatvora;
b) novčana kazna.
(2) Kazna zatvora može se izreći samo kao glavna kazna.
(3) Novčana kazna može se izreći i kao glavna i kao sporedna kazna.
(4) Ako je za jedno krivično djelo propisano više kazni, samo se jedna može izreći kao glavna.
(5) Za krivična djela učinjena iz koristoljublja novčana kazna kao sporedna može se izreći i kad nije propisana zakonom, ili kad je zakonom propisano da će se učinitelj kazniti kaznom zatvora ili novčanom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora. Počinitelju krivičnog djela koji je kriv mogu se izreći:
a) kazna zatvora;
b) kazna dugotrajnog zatvora;
c) novčana kazna.

Član 42
Svrha kažnjavanja
Svrha kažnjavanja jeste:
a) da se izrazi društvena osuda učinjenog krivičnog djela;
b) da se utiče na učinitelja da ubuduće ne učini krivična djela i potakne njegovo prevaspitanje;
c) da se utiče na ostale da ne učine krivična djela;
d) i da se utiče na svijest građana o pogibeljnosti krivičnih djela i o pravednosti kažnjavanja učinitelja.

VIII - GLAVA OSMA

MJERE UPOZORENJA

Član 59
Vrste mjera upozorenja
Mjere upozorenja jesu:
a) sudska opomena;
b) uvjetna osuda.

Član 60
Svrhe mjera upozorenja
(1) Svrha sudske opomene je da se krivično odgovornom učinitelju uputi upozorenje kad se radi ostvarivanja svrhe krivičnopravnih sankcija ne mora primijeniti kažnjavanje i kad ono nije nužno radi krivičnopravne zaštite.
(2) Svrha uvjetne osude je da se učinitelju krivičnog djela uputi upozorenje uz prijetnju kaznom kojom se omogućava ostvarivanje svrhe krivičnopravnih sankcija izricanjem kazne bez njezina izvršenja kad izvršenje kazne nije prijeko potrebno radi krivičnopravne zaštite.

IX - GLAVA DEVETA

SIGURNOSNE MJERE

Član 71
Vrste sigurnosnih mjera
Učiniteljima krivičnih djela mogu se izreći ove sigurnosne mjere:
a) obavezno psihijatrijsko liječenje;
b) obavezno liječenje od ovisnosti;
c) zabrana vršenja poziva, aktivnosti ili funkcija;
d) zabrana upravljanja motornim vozilom/prijevoznim sredstvom;
e) lišenje predmeta.

Član 72
Svrha sigurnosnih mjera
Svrha sigurnosnih mjera jest otklanjanje stanja ili uvjeta koji mogu uticati da učinitelj ubuduće učini krivična djela.

Član 73
Izricanje sigurnosnih mjera
Sud može učinitelju krivičnog djela izreći jednu ili više sigurnosnih mjera kad postoje uvjeti za njihovo izricanje propisani ovim zakonom.

Krivičnim zakonom Republike Srpske, sankcije i mjere propisane su na sljedeći način:

OSNOVNE ODREDBE

Član 1
Funkcija krivičnog zakonodavstva Republike Srpske
(1) Krivično zakonodavstvo Republike Srpske štiti osnovna prava i slobode čovjeka i građanina i druge osnovne individualne i opšte vrijednosti koje ustanovljuje i jemči pravni poredak.
(2) Ova zaštita se ostvaruje određivanjem koja djela predstavljaju krivična djela, propisivanjem kazni i drugih krivičnih sankcija za ta djela i izricanjem tih sankcija učiniocima krivičnih djela u zakonom utvrđenom postupku.

Član 2
Osnov i granice krivičnopravne prinude
Krivičnopravna prinuda (član 1 stav 2. ovog zakona) primijeniće se samo kada na drugi način nije moguće zaštititi osnovne društvene vrijednosti i u mjeri koja je nužna za takvu zaštitu.

Član 4
Vremensko važenje krivičnog zakona
(1) Na učinioca krivičnog djela primjenjuje se zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela.
(2) Ako je poslije izvršenja krivičnog djela izmijenjen zakon, jednom ili više puta, primijeniće se zakon koji je najblaži za učinioca.

Član 5
Krivične sankcije i njihova svrha
(1) Krivične sankcije su: kazne, upozoravajuće sankcije, mjere bezbjednosti i vaspitne mjere.
(2) Za krivično djelo u zakonu se uvijek određuje kazna i ona se može izreći samo učiniocu koji je kriv. Druge sankcije se izriču po odredbama opšteg dijela ovog zakona.
(3) Krivične sankcije se propisuju i izriču radi suzbijanja protivpravnih djelatnosti kojima se ugrožavaju ili povređuju vrijednosti zaštićene krivičnim zakonodavstvom.

KAZNE
Svrha kažnjavanja, vrste kazni i uslovi za njihovo izricanje

Član 28
Svrha kažnjavanja
U okviru svrhe krivičnih sankcija, svrha kažnjavanja je:
1) sprečavanje učinioca da čini krivična djela i njegovo prevaspitavanje,
2) uticaj na druge da ne čine krivična djela,
3) razvijanje i učvršćivanje društvene odgovornosti izražavanjem društvene osude za krivično djelo i neophodnosti poštovanja zakona.

Član 29
Vrste kazni
Učiniocu krivičnog djela koji je kriv mogu se izreći:
1) kazna dugotrajnog zatvora
2) kazna zatvora,
3) novčana kazna.

Član 30
Glavne i sporedne kazne
(1) Dugotrajni zatvor i zatvor mogu se izreći samo kao glavne kazne.
(2) Novčana kazna se može izreći i kao glavna i kao sporedna kazna.
(3) Ako je za jedno krivično djelo propisano više kazni, samo se jedna može izreći kao glavna.

Član 31
Zakonitost u izricanju kazne
(1) Učiniocu krivičnog djela izriče se kazna propisana za učinjeno krivično djelo, a blaža kazna od propisane može se izreći samo pod uslovima predviđenim ovim zakonom.
(2) Za krivična djela učinjena iz koristoljublja novčana kazna kao sporedna može se izreći i kad nije propisana zakonom, ili kad je zakonom propisano da će se učinilac kazniti zatvorom ili novčanom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora.

UPOZORAVAJUĆE SANKCIJE

Član 45
Vrste upozoravajućih sankcija i opšti uslovi njihove primjene
(1) Upozoravajuće sankcije su: uslovna osuda i sudska opomena.
(2) Ove sankcije se izriču krivično odgovornom učiniocu samo u slučajevima kad, s obzirom na prirodu i težinu krivičnog djela, okolnosti pod kojima je učinjeno i ličnost učinioca, nije nužna primjena kazne i kad se svrha kažnjavanja može postići upozorenjem uz prijetnju kaznom (uslovna osuda) ili samo upozorenjem (sudska opomena).

MJERE BEZBJEDNOSTI

Član 55
Svrha mjera bezbjednosti
U okviru opšte svrhe krivičnih sankcija, svrha mjera bezbjednosti je da se otklone stanja ili uslovi koji mogu biti od uticaja da učinilac ubuduće vrši krivična djela.

Član 56
Vrste mjera bezbjednosti
Učiniocima krivičnih djela mogu se izreći ove mjere bezbjednosti:
1. obavezno psihijatrijsko liječenje,
2. obavezno liječenje od zavisnosti,
3. zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
4. zabrana upravljanja motornim vozilom,
5. oduzimanje predmeta,
6. zabrana približavanja i komunikacije sa određenim licem,
7. obavezan psihosocijalni tretman,
8. udaljenje iz zajedničkog domaćinstva.

Član 57
Izricanje mjera bezbjednosti
(1) Sud može učiniocu krivičnog djela izreći jednu ili više mjera bezbjednosti kad postoje uslovi za njihovo izricanje predviđeni ovim zakonom.

Krivičnim zakonom Brčko Distrikta propisano je:

OSNOVNE ODREDBE

Član 3
Osnov i granice krivičnopravne prinude
(1) Krivična djela i krivičnopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako ugrožavaju ili povređuju lične slobode i prava čovjeka te druga prava i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom Bosne i Hercegovine, Statutom Brčko Distrikta i međunarodnim pravom, da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez krivičnopravne prinude.
(2) Propisivanje krivičnih djela i vrste i mjere krivičnopravnih sankcija zasniva se na nužnosti primjene krivičnopravne prinude i njenoj razmjernosti jačini opasnosti za lične slobode i prava čovjeka, te druge osnovne vrijednosti.

Član 4
Načelo zakonitosti
(1) Krivična djela i krivičnopravne sankcije propisuju se samo zakonom.
(2) Nikome ne može biti izrečena kazna ili druga krivičnopravna sankcija za djelo koje, prije nego što je počinjeno, nije bilo zakonom ili međunarodnim pravom propisano kao krivično djelo i za koje zakonom nije bila propisana krivična sankcija.

Član 5
Vremensko važenje krivičnog zakona
(1) Prema učiniocu krivičnog djela primjenjuje se zakon koji je bio na snazi u vrijeme učinjenja krivičnog djela.
(2) Ako se poslije učinjenja krivičnog djela zakon jednom ili više puta izmijeni, primijenit će se zakon koji je blaži za učinioca.

Član 6
Vrste krivičnopravnih sankcija
Krivičnopravne sankcije jesu: kazne, mjera upozorenja (uslovna osuda) i mjere sigurnosti.

Član 7
Svrha krivičnopravnih sankcija
Svrha krivičnopravnih sankcija je:
K A Z N E

Član 41
Vrste kazni
(1) Izvršiocu krivičnog djela koji je kriv mogu se izreći:
a) kazna zatvora;
b) kazna dugotrajnog zatvora;
c) novčana kazna.
(2) Kazna zatvora može se izreći samo kao glavna kazna.
(3) Novčana kazna može se izreći i kao glavna i kao sporedna kazna.
(4) Ako je za jedno krivično djelo propisano više kazni, samo se jedna može izreći kao glavna.
(5) Za krivična djela izvršena iz koristoljublja novčana kazna kao sporedna može se izreći i kad nije propisana zakonom, ili kad je zakonom propisano da će se učinilac kazniti kaznom zatvora ili novčanom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora.

Član 41a
Glavna i sporedna kazna
(1) Kazna zatvora može se izreći samo kao glavna kazna.
(2) Novčana kazna može se izreći i kao glavna i kao sporedna kazna.
(3) Ako su za jedno krivično djelo propisane obje kazne, samo se jedna može izreći kao glavna.
(4) Za krivična djela izvršena iz koristoljublja novčana kazna kao sporedna može se izreći i kad nije propisana zakonom, ili kad je zakonom propisano da će se izvršilac kazniti kaznom zatvora ili novčanom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora.

Član 42
Svrha kažnjavanja
Svrha kažnjavanja jeste:
a) da se izrazi društvena osuda učinjenog krivičnog djela;
b) da se utiče na učinioca da ubuduće ne čini krivična djela i podstakne njegov preodgoj;
c) da se utiče na ostale da ne čine krivična djela;
d) i da se utiče na svijest građana o opasnosti krivičnih djela i o pravednosti kažnjavanja učinioca.

MJERE UPOZORENJA

Član 59
Vrste mjera upozorenja
Mjera upozorenja je uslovna osuda.

MJERE SIGURNOSTI

Član 71
Vrste mjera sigurnosti
Učiniocima krivičnih djela mogu se izreći ove mjere sigurnosti:
a) obavezno psihijatrijsko liječenje;
b) obavezno liječenje od zavisnosti;
c) zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti;
d) zabrana upravljanja motornim vozilom;
e) oduzimanje predmeta.

Član 72
Svrha mjera sigurnosti
Svrha mjera sigurnosti je da se otklone stanja ili uslovi koji mogu uticati da učinilac ubuduće učini krivična djela.

Osim krivičnim zakonima, i zakoni o zaštiti od nasilja u porodici propisuju sankcije i mjere koje se mogu izreći učiniocima nasilja u porodici1, na sljedeći način:
Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske propisano je:

SANKCIJE
Član 23
(1) Prekršajne sankcije za zaštitu od nasilja u porodici su:
a) novčana kazna,
b) uslovna osuda i
v) zaštitne mjere.
(2) Novčana kazna i uslovna osuda izriču se u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju prekršaji, a zaštitne mjere u skladu sa ovim zakonom.
(3) Svrha prekršajnih sankcija iz stava 1. ovog člana je da se spriječi nasilje u porodici, osigura nužna zaštita zdravlja i bezbjednost žrtve, te otklone okolnosti koje pogoduju ili podsticajno djeluju na izvršenje nasilja u porodici.

Član 33
(1) Prilikom izricanja zaštitnih mjera iz ovog zakona vodiće se računa o svrsi, težini, trajanju izrečene mjere i njenoj efikasnosti.
(2) Organi nadležni za sprovođenje zaštitnih mjera dužni su da prate njihovo izvršenje i o tome izvještavaju sud, predlažu prekid, produženje ili zamjenu drugom mjerom.
(3) Organ nadležan za sprovođenje zaštitne mjere dužan je da dostavi sudu izvještaj o izvršenju zaštitnih mjera najkasnije u roku od šest mjeseci od dana izricanja zaštitne mjere, a po potrebi i ranije.

Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH propisano je:

VRSTE I SVRHA ZAŠTITNIH MJERA
Član 9
Vrste zaštitnih mjera
Počiniocima nasilja u porodici izriču se sljedeće zaštitne mjere:
1) udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili neki drugi stambeni prostor;
2) zabrana približavanja žrtvi nasilja;
3) zabrana uznemiravanja i uhođenja lica izloženog nasilju;
4) obavezni psihosocijalni tretman;
5) obavezno liječenje od zavisnosti;
6) privremeno lišenje slobode i zadržavanje.

Član 10
Svrha zaštitnih mjera
Svrha zaštitnih mjera je obezbjeđenje nužne zaštite zdravlja i bezbjednosti lica izloženih nasilju, sprečavanje nasilja u porodici, te preduzimanje efikasnih mjera prevaspitavanja i liječenja nasilnih lica.

Član 22a
Organi nadležni za izvršenje izrečene zaštitne mjere navedene u rješenju o izricanju zaštitne mjere, dužni su redovno pratiti izvršenje mjere, sačiniti i dostaviti nadležnom sudu izvještaj o njihovom izvršenju, predložiti prekid ili zamjenu mjere kada to smatraju potrebnim. Organ nadležan za izvršenje zaštitne mjere dužan je po saznanju o neizvršenju ili kršenju izrečene mjere o tome obavijestiti nadležni sud.
U odnosu na praćenje primjene strategija i mjera njima ustanovljenim, jedna od preporuka koje je CEDAW Komitet uputio Bosni i Hercegovini, odnosi se na uspostavljanje efektivnih institucionalnih mehanizama za koordinaciju, praćenje i procjenu efikasnosti uticaja strategija i mjera koje su preduzete s ciljem da se osigura dosljedna primjena zakona na svim nivoima2.
U obrazloženju člana 45 stav 2, tačka 2. Konvencije, navodi se da, naročito u slučaju nasilja u porodici nad jednim roditeljem, pri čemu je dijete svjedok, može biti u najboljem interesu djeteta da se prekine kontakt sa nasilnim roditeljem. Obezbjeđivanje kontakta sa nasilnim roditeljem može da ima ne samo negativan uticaj na dijete, već i da predstavlja ozbiljan rizik po bezbjednost žrtve, zbog toga što se time često daje razlog učiniocu da kontaktira ili viđa žrtvu, što može biti u suprotnosti sa važećim nalogom za zabranu prilaska ili zaštitu. Važno je obezbijediti da sve pravne mjere preduzete radi zaštite žrtava budu usklađene i da ih ne osujete zakonske mjere preduzete u drugim kontekstima. U analizi člana 31. Konvencije detaljno je sagledana primjena načela najboljeg interesa dejeteta u kontekstu zakonodavstva Bosne i Hercegovine.
Na osnovu izloženog, moglo bi se zaključiti da je pravni okvir većim dijelom usklađen sa standardima iz člana 45 Konvencije i da pruža osnov da se isti realizuje u praksi.
MINUS
b. Da li postoje mjere za nadzor i praćenje osuđenih lica? Navedite osnov, ko je za to nadležan itd.
Odgovor:
b. Da li postoje mjere za nadzor i praćenje osuđenih lica? Navedite osnov, ko je za to nadležan itd.
Odgovor:
MINUS
c. Da li postoje odredbe koje daju za pravo odgovornom organu da utiče na odnos učinioca i žrtve, uključujući i lišenje roditeljskih prava, u procesu procjene situacije nasilja prema ženama, a naročito nasilja u porodici? Da li je bezbjednost žrtve neophodan dio procesa procjene i, ako jeste, da li je zasnovan na određenom pravnom dokumentu ili je diskreciono pravo odgovorne institucije/osobe? Navedite uslove.
Odgovor:
c. Da li postoje odredbe koje daju za pravo odgovornom organu da utiče na odnos učinioca i žrtve, uključujući i lišenje roditeljskih prava, u procesu procjene situacije nasilja prema ženama, a naročito nasilja u porodici? Da li je bezbjednost žrtve neophodan dio procesa procjene i, ako jeste, da li je zasnovan na određenom pravnom dokumentu ili je diskreciono pravo odgovorne institucije/osobe? Navedite uslove.
Odgovor:
MINUS
[1] Vidi komentar uz član 3 Konvencije: Poredeći pristupe entitetskih zakonodavaca po pitanju regulisanja nasilja u porodici, osnovna razlika ogleda se u činjenici da zakonodavstvo Republike Srpske reguliše nasilje u porodici kao krivično djelo i prekršaj, dok u Federaciji BiH nasilje u porodici ima isključivo status krivičnog djela. Ova razlika u regulativi ne dovodi samo do konceptualne razlike poimanja nasilja u porodici u domenu penalnog prava, već razlike koja proizvodi direktne procesnopravne posljedice unutar pravosudnog sistema Republike Srpske u vezi sudskog postupka (krivični/prekršajni) koji se može pokrenuti i voditi povodom djela nasilja u porodici, vrste i obima sankcija koje se mogu izreći počiniocu nasilja, te statusa i prava žrtve u okviru pokrenutog sudskog postupka kao oštećene osobe i/ili svjedoka.
[2] Concluding Observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Bosnia and Herzegovina. Dostupno na: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws55.htm, tačka 22b).
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.