Član 37 - Prinudni brak
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 37 - Prinudni brak
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 37 - Prinudni brak
1. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere kako bi osigurale da namjerno prisiljavanje odraslog lica odnosno djeteta da stupi u brak bude inkriminisano.

2. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere kako bi osigurale da namjerno namamljivanje odraslog lica odnosno djeteta na teritoriju članice odnosno države koja nije njena/njegova država prebivališta s ciljem prinude tog odraslog odnosno djeteta da stupi u brak bude inkriminisano.
 
0 - pitanja nisu regulisana zakonom / politike ili postojeće odredbe nisu u skladu sa standardima Konvencije (standardi Konvencije smatraju se minimalnim standardima);
1 - uporište u zakonima postoji, ali ne zadovoljava standarde Konvencije (normativno i / ili u primjeni);
2 - standard Konvencije dostignut u zakonima, ili je blizu dostizanja standarda;
3 - standard Konvencije dostignut i u primjeni, ili je blizu dostizanja standarda;
4 - pitanje u zemlji riješeno je na bolji način nego što je utvrđeno standardima Konvencije.
Opšta procjena čl. 37 Prinudni brak
Poređenje između država čl. 37 Prinudni brak
PITANJA
 
a. Da li je prisilni brak kao što je definisano u članu 37 Konvencije proglašen za krivično djelo? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne i izvore, i uporedite sa definicijom Konvencije. Molimo da dostavite komentar ako postoje neke razlike, posebno da li se prinudni brak mora (zvanično) zaključiti. Takođe, kakva vrsta prinude treba da se primjeni – samo fizička ili i psihološka? Da li postoji razlika u zahtjevu kada je žrtva maloljetna?
Odgovor: Zakonodavstvo u BiH nije usklađeno sa standardom koji proizilazi iz člana 37 Istanbulske konvencije. Prinuda lica da stupi u brak i namamljivanje lica u inostranstvo sa ciljem prinude tog lica da stupi u brak nisu propisani kao posebna krivična djela od strane važećih krivičnih zakona na različitim nivoima vlasti (BiH, FBiH, RS, BD).
Od svih krivičnih zakona unutar BiH, jedino Krivični zakon RS inkriminiše “prinudu” kao opšte krivično djelo u okviru grupe krivičnih djela protiv sloboda i prava građana.
PLUS
a. Da li je prisilni brak kao što je definisano u članu 37 Konvencije proglašen za krivično djelo? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne i izvore, i uporedite sa definicijom Konvencije. Molimo da dostavite komentar ako postoje neke razlike, posebno da li se prinudni brak mora (zvanično) zaključiti. Takođe, kakva vrsta prinude treba da se primjeni – samo fizička ili i psihološka? Da li postoji razlika u zahtjevu kada je žrtva maloljetna?
Odgovor: Zakonodavstvo u BiH nije usklađeno sa standardom koji proizilazi iz člana 37 Istanbulske konvencije. Prinuda lica da stupi u brak i namamljivanje lica u inostranstvo sa ciljem prinude tog lica da stupi u brak nisu propisani kao posebna krivična djela od strane važećih krivičnih zakona na različitim nivoima vlasti (BiH, FBiH, RS, BD).
Od svih krivičnih zakona unutar BiH, jedino Krivični zakon RS inkriminiše “prinudu” kao opšte krivično djelo u okviru grupe krivičnih djela protiv sloboda i prava građana. Na osnovu ovog zakona, prinuda postoji ukoliko jedno lice drugog/u silom ili ozbiljnom prijetnjom prinudi da nešto učini ili ne učini ili trpi. Iako je krivično djelo opšteg tipa, njegova definicija omogućuje direktno dovođenje istog u vezu sa prinudom na sklapanje braka. Ipak, zakon ne poznaje prinudu na brak i namamljivanje u inostranstvo radi prinude na sklapanje braka kao posebna krivična djela. Zakonom propisana sankcija za prinudu je novčana kazna ili zatvor do jedne godine. Kvalifikovani oblik djela postoji ukoliko se isto učini prijetnjom ubistvom, teškom tjelesnom povredom, otmicom ili u sastavu grupe ili zločinačke organizacije. Za kvalifikovani oblik djela prinude predviđena je kazna zatvora do tri godine1. Krivično gonjenje se preduzima od strane organa tužilaštva po službenoj dužnosti.
S druge strane, porodični zakoni FBiH, RS i BD propisuju da se brak zasniva na slobodno izjavljenoj volji muškarca i žene, te da brak nije valjan ako je na njegovo zaključenje bračni supružnik/ca pristao/la u strahu izazvanom ozbiljnom prijetnjom2. Ova činjenica predstavlja osnov za poništenje braka. Poništenje braka zaključenog u strahu izazvanom ozbiljnom prijetnjom može tražiti samo bračni supružnik/ca koji/a je bio/la prinuđen/a. Tužba se može podnijeti u roku od jedne godine od dana kada je opasnost od izvršenja prijetnje prestala, a bračni supružnici su za to vrijeme živjeli zajedno3.
Važeći porodični zakoni, kao što je navedeno, dotiču se isključivo prinude, odnosno prijetnje kao razloga zbog kojeg brak nije valjan, te osnova za poništenje braka u okviru parničnog postupka, a u skladu sa oblašću braka i porodičnih odnosa koju regulišu. S obzirom na to da važeći krivični zakoni unutar BiH, s izuzetkom zakona u RS koji sadrži krivično djelo prinude kroz opštu kvalifikaciju, ne inkriminišu prinudni brak u smislu standarda iz Istanbulske konvencije, izostaje i utvrđivanje krivične odgovornosti osobe koja je prisilila drugo lice na sklapanje braka u okviru krivičnog postupka, iako porodično zakonodavstvo reguliše predmetno ponašanje kao nezakonito.
Kao što je napomenuto, moglo bi se zaključiti da pravni dokumenti nisu usklađeni sa članom 37 Konvencije.
MINUS
b. Ako jeste krivično djelo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o počiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor:
b. Ako jeste krivično djelo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o počiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor:
MINUS
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor:
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor:
MINUS
[1] Član 164 Krivični zakon RS.
[2] Član 16 Porodični zakon FBiH, član 30 Porodični zakon RS, član 20 Porodični zakon BD (“Službeni glasnik Brčko Distrikta”, br. 23/07).
[3] Član 40 Porodični zakon FBiH, član 46 Porodični zakon RS, član 33 Porodični zakon BD (“Službeni glasnik Brčko Distrikta”, br. 23/07).
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.