Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
1. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere kako bi osigurale da sljedeći vidovi namjernog ponašanja budu inkriminirani:
a. vaginalna, analna ili oralna penetracija seksualne prirode na tijelu drugog lica bez njenog/njegovog pristanka, korišćenjem bilo kojeg dijela tijela odnosno predmeta;
b. druge seksualne radnje s licem bez njenog/njegovog pristanka;
c. navođenje drugog lica na pokušaj seksualnih radnji s trećim licem bez njenog/njegovog pristanka.

2. Pristanak mora biti dobrovoljan ishod slobodne volje lica prema procjeni u kontekstu datih okolnosti.

3. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere kako bi osigurale da se odredbe iz stava 1. takođe primjenjuju na djela počinjena nad bivšim odnosno sadašnjim supružnicima odnosno partnerima u skladu s međunarodnim pravom.
 
0 - pitanja nisu regulisana zakonom / politike ili postojeće odredbe nisu u skladu sa standardima Konvencije (standardi Konvencije smatraju se minimalnim standardima);
1 - uporište u zakonima postoji, ali ne zadovoljava standarde Konvencije (normativno i / ili u primjeni);
2 - standard Konvencije dostignut u zakonima, ili je blizu dostizanja standarda;
3 - standard Konvencije dostignut i u primjeni, ili je blizu dostizanja standarda;
4 - pitanje u zemlji riješeno je na bolji način nego što je utvrđeno standardima Konvencije.
Opšta procjena čl. 36 Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Poređenje između država čl. 36 Seksualno nasilje, uključujući silovanje
PITANJA
 
a. Da li je seksualno nasilje kao što je definisano u članu 36 Konvencije priznato kao krivično djelo? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvore, i uporedite sa definicijom Konvencije. Molimo vas da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Krivični zakoni Bosne i Hercegovine inkriminišu silovanje. U Republici Srpskoj krivično djelo silovanje inkriminisano je u glavi krivična djela protiv polnog integriteta, u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH u okviru glave Krivična djela protiv polne slobode i morala, a u Krivičnom zakonu BiH u okviru glave Krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.
PLUS
a. Da li je seksualno nasilje kao što je definisano u članu 36 Konvencije priznato kao krivično djelo? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne, izvore, i uporedite sa definicijom Konvencije. Molimo vas da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Krivični zakoni Bosne i Hercegovine inkriminišu silovanje. U Republici Srpskoj krivično djelo silovanje inkriminisano je u glavi krivična djela protiv polnog integriteta, u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH u okviru glave Krivična djela protiv polne slobode i morala, a u Krivičnom zakonu BiH u okviru glave Krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva
Član 173
(1) Ko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupacije naredi ili učini koje od ovih djela:
a) napad na civilno stanovništvo, naselje, pojedine civilne osobe ili osobe onesposobljene za borbu, a taj je napad posljedovao smrću, teškom tjelesnom ozljedom ili teškim narušenjem zdravlja ljudi;
b) napad bez izbora cilja kojim se pozljeđuje civilno stanovništvo;
c) ubijanja, namjerno nanošenje osobi snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje (mučenje), nečovječno postupanje, biološke, medicinske ili druge znanstvene eksperimente, uzimanje tkiva ili organa radi transplantacije, nanošenje velikih patnji ili povreda tjelesnog integriteta ili zdravlja;
d) raseljenje, preseljenje ili prisilno odnarodnjenje ili prevođenje na drugu vjeru;
e) prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), prisiljavanje na prostituciju, primjenjivanje mjera zastrašivanja i terora, uzimanje talaca, kolektivno kažnjavanje, protupravno odvođenje u koncentracione logore i druga protuzakonita zatvaranja, oduzimanje prava na pravično i nepristrano suđenje, prisiljavanje na službu u neprijateljskim oružanim snagama ili u neprijateljskoj obavještajnoj službi ili upravi;
f) prisiljavanje na prinudni rad, izgladnjivanje stanovništva, konfiskaciju imovine, pljačkanje imovine stanovništva, protupravno, samovoljno i vojnim potrebama neopravdano uništavanje ili prisvajanje imovine u velikim razmjerama, uzimanje nezakonite i nesrazmjerno velike kontribucije i rekvizicije, smanjenje vrijednosti domaće novčane jedinice ili protuzakonito izdavanje novca, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kaznit će se ko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupacije naredi ili učini koje od ovih djela:
a) napad na objekte posebno zaštićene međunarodnim pravom ili općeopasne objekte i postrojenja kao što su brane, nasipi i nuklearne elektrane;
b) napad bez izbora cilja na civilne objekte koji su pod posebnom zaštitom međunarodnog prava, nebranjena mjesta i demilitarizovane zone;
c) dugotrajno oštećenje prirodnog okoliša velikih srazmjera, koje može da šteti zdravlju ili opstanku stanovništva.
(3) Ko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupacije, kao okupator naredi ili učini preseljenje dijelova civilnog stanovništva svoje pripadnosti na okupiranu teritoriju, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

Krivični zakon Republike Srpske propisuje u članu 193:
(1) Ko drugoga prinudi na obljubu ili neku drugu polnu radnju upotrebom sile ili prijetnjom da će neposredno napasti na život ili tijelo tog ili njemu bliskog lica, kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.
(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana izvršeno prema maloljetnom licu, ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način, ili je istom prilikom izvršeno više silovanja od strane više lica, ili je silovanje izvršeno iz mržnje, ili je usljed djela nastupila teška tjelesna povreda, teško narušenje zdravlja ili trudnoća silovanog ženskog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.
(3) Ako je usljed djela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvršeno, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.
(4) Ko drugoga prinudi na obljubu ili neku drugu polnu radnju ozbiljnom prijetnjom da će za njega ili njemu blisko lice otkriti nešto što bi škodilo njegovoj časti ili ugledu ili prijetnjom nekim drugim teškim zlom, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Krivični zakoni FBiH u članu 203 i Brčko Distrikta BiH u članu 200. propisuju:
(1) Ko drugu osobu upotrebom sile ili prijetnje da će izravno napasti na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe prisili na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
(2) Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini na naročito okrutan ili naročito ponižavajući način, ili ako je istom prilikom prema istoj žrtvi učinjeno više spolnih odnošaja ili s njim izjednačenih spolnih radnji od više učinitelja, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
(3) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana prouzrokovana smrt silovane osobe, ili je ona teško tjelesno ozlijeđena, ili joj je teško narušeno zdravlje, ili je silovana ženska osoba ostala trudna, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje tri godine.
(4) Kaznom iz stava 2. ovog člana kaznit će se ko učini krivično djelo iz stava 1. ovog člana zbog etničke, narodnosne, rasne, vjerske ili jezičke netrpeljivosti prema žrtvi.
(5) Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini prema maloljetniku, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.
(6) Ko krivično djelo iz st. 2, 3. i 4. ovog člana učini prema maloljetniku, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.
(7) Ako su krivičnim djelom iz stava 2. ovog člana prouzrokovane posljedice iz stava 3. ovog člana, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.
Iščitavanjem zakona i poređenjem sa krivičnim djelom seksualnog nasilja, uključujući silovanje, kako je definisano u članu 36 Konvencije, može se zaključiti da isti nisu u potpunosti usklađeni ali i da pružaju osnov za primjenu na način kako je Konvencijom ovo djelo prepoznato. Krivični zakoni naime, osim prinude na obljubu, odnosno na polni odnos, koja odgovara stavu 1. tačka a) Konvencije, prepoznaju i drugu polnu radnju, odnosno s njim izjednačenu polnu radnju, koja odgovara stavu 1. tačka b) Konvencije. Međutim, da bi se utvrdilo da pristanak nije dat, odnosno, da bi se utvrdilo da isti ne predstavlja dobrovoljan ishod slobodno izražene volje, iz definicije proizlazi da je potrebno utvrditi da je do silovanja došlo upotrebom sile ili prijetnjom neposrednog napada. Nijedan od zakona ne uključuje specifične reference na bračno silovanje, ali ne prave ni izuzetak u odnosu na žrtvu, odnosno, žrtva može biti bilo koja „druga osoba“, prema tome, i sadašnja i bivša supruga/g, partnerica/r.
Krivični zakon Bosne i Hercegovine inkriminiše silovanje ili seksualno nasilje povezano sa rasprostranjenim ili sistematskim napadima koji su usmjereni protiv civilnog stanovništva, ili kao ratni zločin. Definicija pretpostavlja upotrebu sile, ili prijetnju upotrebom sile i ignoriše druge oblike prinude.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj je u toku 2012. godine registrovano 29 krivičnih djela protiv polnog integriteta, od toga petnaest krivičnih djela silovanja, četiri krivična djela polno nasilje nad djetetom, jedno krivično djelo zadovoljenje polnih strasti pred drugim, dva krivična djela trgovina ljudima radi vršenja prostitucije, jedno krivično djelo rodoskrvnjenje, tri krivična djela obljube nad nemoćnim licem, jedno krivično djelo obljuba zloupotrebom službenog položaja i dva ostala krivična djela protiv polnog integriteta. Broj ovih krivičnih djela je za 21,6% manji u odnosu na 2011. godinu1. Podaci o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj za 2011, prema evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova, ukazuju na registrovanih 37 krivičnih djela protiv polnog integriteta, od čega 12 silovanja: pet u Doboju, po dva u Banjaluci i Bijeljini, te tri u Istočnom Sarajevu, od čega je, prema istom izvoru, operativnim radom rasvjetljeno 11 krivičnih djela2.
Prema podacima Federalne uprave policije za 2012. godinu registrovano je 106 krivičnih djela protiv polne slobode i morala, što je za 13 djela manje (ili 10,5 %) nego u uporednom periodu. Za ova djela prijavljeno je 119 lica, od kojih je 14 maloljetnika i 31 povratnik u vršenju krivičnih djela. Registrovano je 20 krivičnih djela „Silovanje“, za koja su prijavljena 23 lica3. Isti izvor za 2011. godinu navodi da je registrovao 119 krivičnih djela protiv polne slobode i morala, što je za četiri djela više (3,5 %) nego u uporednom periodu.
Za ova djela prijavljene su 124 osobe, od kojih devet maloljetnika i 35 povratnika u vršenju krivičnih djela. Registrirana su 22 krivična djela „Silovanje“, za koja je prijavljeno 25 osoba4.
Krivični postupak se može pokrenuti i sprovesti samo po zahtjevu tužioca5, po službenoj dužnosti i u javnom interesu, nezavisno od volje osobe koja je oštećena krivičnim djelom. Tužilac je dužan preduzeti krivično gonjenje ako postoje dokazi da je učinjeno krivično djelo, osim ako Zakonom o krivičnom postupku nije drugačije propisano6. Javni tužilac je dužan preduzeti krivično gonjenje bez obzira na njegov stav o tome da li je ili nije potrebno krivično gonjenje. Činjenica da je žrtva supruga ili partnerica (uključujući i bivšu) ne pravi razliku u vezi sa gonjenjem. Međutim, iako seksualno nasilje nije uvijek povezano sa nasiljem u porodici, dostupne studije pokazuju da većina žrtava nasilja u porodici koje dožive fizičko, takođe budu izložene i seksualnom nasilju i zlostavljanju7.
Za krivično djelo silovanja su zaprijećene strožije kazne (u rasponu od jedne, odnosno dvije do deset godina za osnovni oblik djela) nego za krivično djelo nasilja u porodici (novčana kazna ili kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine). Nasilje u porodici kao krivično djelo obuhvata samo one oblike nasilja u porodici koji primjenom instituta prividnog idealnog sticaja nisu obuhvaćeni nekim drugim krivičnim djelom (npr. silovanje)8. Silovanje u braku je, prema dostupnim relevantnim podacima, vrlo teško dokazati pred sudom osim ako je djelo povezano sa fizičkim povredama, iskustva ukazuju da se ova vrsta krivičnog djela u vezi sa brakom rijetko prijavljuje, npr. pred sudovima u Kantonu Sarajevo nije poznat niti jedan procesuiran slučaj od stupanja KZ FBiH na snagu9. U postupku dokazivanja akcenat je na izjavama oštećenih, a česti problemi u praksi u vezi sa procesuiranjem slučajeva nasilja u porodice, prema iskustvima tužilaštva, jesu nekonzistentnost svjedoka oštećenih, te činjenica da se mnogi slučajevi nasilja u porodici, naročito seksualnog, ne prijavljuju u obimu koji je u stvarnosti prisutan, a kada se i prijave da je ishod postupaka često neizvjestan usljed izostanka saradnje žrtve nad kojom se vrši ovo nasilje, a time je i dokazivanje krivičnog djela otežano10.
Visoki sudski i tužilački savjet ne vodi i ne raspolaže podacima o toku izvršavanja krivičnih sankcija izrečenih osuđujućim presudama za koje su dostavljeni podaci, kao ni podatke o oštećenima i počiniocima krivičnih djela (pol, godine, međusobni odnos)11.
Iščitavanjem zakona i poređenjem sa krivičnim djelom seksualnog nasilja, uključujući silovanje, kako je definisano u članu 36 Konvencije, može se zaključiti da isti nisu u potpunosti usklađeni ali i da pružaju osnov za primjenu na način kako je Konvencijom ovo djelo prepoznato.
MINUS
b. Ako jeste krivično djelo, koliko je bilo presuda u toku posljednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor:
b. Ako jeste krivično djelo, koliko je bilo presuda u toku posljednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o učiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor:
MINUS
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)? Da li činjenica da je žrtva supružnik ili partner (uključujući i bivšeg) povlači razliku u vezi sa tužbom ili u bilo kojoj drugoj fazi postupka?
Odgovor:
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)? Da li činjenica da je žrtva supružnik ili partner (uključujući i bivšeg) povlači razliku u vezi sa tužbom ili u bilo kojoj drugoj fazi postupka?
Odgovor:
MINUS
[1] Informacija o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj, MUP Republike Srpske, januar—decembar 2012. godine, str. 6. Dostupna na: http://www.mup.vladars.net/statistike_pdf/lat/9012984002161550.pdf.
[2] Podaci o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj, MUP Republike Srpske, januar—decembar 2011. str. 3, http://www.mup.vladars.net/statistike_pdf/lat/4662357283206701.pdf.
[3] Informacija o stanju sigurnosti za 2012, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Fedralna uprava policije, str. 26. Dostupna na: http://www.fup.gov.ba/wp-content/uploads/2013/02/Kriminalitet-2012.pdf.
[4] Informacija o stanju sigurnosti za 2011, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Fedralna uprava policije, str. 11. Dostupna na: http://www.fup.gov.ba/wp-content/uploads/2012/02/stanje-kriminaliteta-na-podrucju-fbih-u-2011.pdf.
[5] Član 16 ZKP RS, Član 17 ZKPFBiH, Član 16, ZKPBDBiH, Član 16 ZKPBiH.
[6] Član 17 ZKP RS, Član 18 ZKPFBiH, Član 17, ZKPBDBiH, Član 17 ZKPBiH.
[7] Različite lokalne i nacionalne studije u SAD pokazale su da, kada postoji fizičko nasilje, vjerovatno je prisutno i seksualno nasilje. Na primjer, jedna studija u Teksasu je pokazala da skoro 70% žena koje su tražile zaštitne mjere bilo silovano, i to više puta (79%) (McFarlane, J., i A. Malecha. “Seksualni napad među intimnim partnerima: učestalost, posljedice i tretiranje.” Konačni izvještaj Nacionalnog instituta pravde, grant br. 2002-WG-BX-0003. Washington, DC: Ministarstvo pravde SAD, Nacionalni institute pravde, oktobar 2005, NCJ 211678. http://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=232957).
[8] Priručnik za trening i edukaciju policijskih službenika u slučajevima nasilja u porodici, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Sarajevo 2010, str. 37. Dostupno na: http://goo.gl/70PJnV.
[9] Isto, str. 23.
[10] Isto, str. 45.
[11] Podaci dostavljeni za potrebe izrade Akcionog plana Okvirne strategije za sprovođenje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici u BiH dana 24.10.2013.
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.