Član 34 - Proganjanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 34 - Proganjanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 34 - Proganjanje
Članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere kako bi osigurale da namjerno ponašanje ponovljanjem prijetnji upućenih drugom licu, koje uzrokuju da se ona/on plaši za svoju sigurnost, bude inkriminisano.
 
0 - pitanja nisu regulisana zakonom / politike ili postojeće odredbe nisu u skladu sa standardima Konvencije (standardi Konvencije smatraju se minimalnim standardima);
1 - uporište u zakonima postoji, ali ne zadovoljava standarde Konvencije (normativno i / ili u primjeni);
2 - standard Konvencije dostignut u zakonima, ili je blizu dostizanja standarda;
3 - standard Konvencije dostignut i u primjeni, ili je blizu dostizanja standarda;
4 - pitanje u zemlji riješeno je na bolji način nego što je utvrđeno standardima Konvencije.
Opšta procjena čl. 34 Proganjanje
Poređenje između država čl. 34 Proganjanje
PITANJA
 
a. Da li je proganjanje, kao što je definisano u članu 34 Konvencije, priznato kao krivično djelo u vašoj zemlji? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne i izvore, i uporédite sa definicijom Konvencije. Molimo da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Pod nazivom „uznemiravanje“ pravni propisi Bosne i Hercegovine djelomično prepoznaju djelo proganjanja, na način kako je Konvencijom i obazloženjem uz Konvenciju objašnjeno. Iako se ne može reći da se radi o djelu proganjanja na način kako ga Konvencija definiše1, a imajući u vidu da se radi o djelu koje je po svojim specifičnostima još uvijek nedovoljno prepoznato2, ovdje će se predstaviti pozitivni pravni propisi Bosne i Hercegovine i ponuditi odgovori u tom pravcu.
PLUS
a. Da li je proganjanje, kao što je definisano u članu 34 Konvencije, priznato kao krivično djelo u vašoj zemlji? Ako je odgovor potvrdan, navedite definiciju, propisane kazne i izvore, i uporédite sa definicijom Konvencije. Molimo da date komentar ako postoje neke razlike.
Odgovor: Pod nazivom „uznemiravanje“ pravni propisi Bosne i Hercegovine djelomično prepoznaju djelo proganjanja, na način kako je Konvencijom i obazloženjem uz Konvenciju objašnjeno. Iako se ne može reći da se radi o djelu proganjanja na način kako ga Konvencija definiše1, a imajući u vidu da se radi o djelu koje je po svojim specifičnostima još uvijek nedovoljno prepoznato2, ovdje će se predstaviti pozitivni pravni propisi Bosne i Hercegovine i ponuditi odgovori u tom pravcu.
Zakon o ravnopravnosti polova u BiH članom 5 stav 1. propisuje da je uznemiravanje svako neželjeno ponašanje po osnovu pola kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe ili grupe osoba i stvoriti zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje ili kojim se postiže takav učinak. Zakon o ravnopravnosti polova reguliše i sudsku zaštitu žrtava diskriminacije3, te propisuje kaznu zatvora od šest mjeseci do šest godina odnosno novčanu kaznu za diskriminaciju, nasilje, uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje, te hitnost ovih postupaka4.
Uznemiravanje, kao oblik diskriminacije, regulisano je i Zakonom o zabrani diskriminacije u BiH5 koji propisuje da se uznemiravanje smatra diskriminacijom u svakoj situaciji u kojoj ponašanje vezano za jedan od navedenih osnova iz člana 2 ovog zakona ima za svrhu ili čiji je efekat povreda dostojanstva lica i stvaranje zastrašujućeg, neprijateljskog, degradirajućeg, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja. Članom 2 propisani su, kao osnovi diskriminacije: rasa, boja kože, jezik, vjera, etnička pripadnost, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza s nacionalnom manjinom, političko ili drugo uvjerenje, imovno stanje, članstvo u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanje, društveni položaj i pol, polno izražavanje ili orijentacija, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima javnog života. U domenu kažnjavanja, Zakon o zabrani diskriminacije u BiH propisuje prekršajne kazne, i to: novčanu kaznu u iznosu od 1.500 do 5.000 KM za pravno lice koje dovede neko lice ili grupu lica u nepovoljan položaj na osnovu uznemiravanja; novčanu kaznu u iznosu od 700 do 1.500 KM za odgovorno lice u državnoj, entitetskoj i kantonalnoj instituciji, instituciji Brčko Distrikta, opštinskoj instituciji, u pravnom licu s javnim ovlašćenjima i u drugom pravnom licu, te novčanu kaznu u iznosu od 550 do 1.500 KM za fizičko lice6.
Zakoni o zaštiti od nasilja u porodici kao radnje kojima se nasilje u porodici može manifestovati propisuju, između ostalog, i uznemiravanje člana porodice od drugog člana porodice, uhođenje i sve druge slične oblike uznemiravanja drugog člana porodice7, odnosno, uhođenje člana porodice i prouzrokovanje straha, poniženja, osjećaja manje vrijednosti, kao i druge radnje koje ne sadrže obilježja krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici8.
Krivični zakoni u BiH ne sadrže posebne zakonske odredbe koje bi inkriminisale proganjanje i stvorile osnovu za adekvatnu zaštitu žrtava ovih djela na način kako je propisano Konvencijom.
U pogledu statistike u vezi osuđujućih presuda sudova i sankcija povodom uznemiravanja, te konkretnih podataka o počiniocima i žrtvama ovog nasilja, javno dostupnih podataka ove vrste od strane zvaničnih institucija nema. Podaci se nisu mogli pronaći ni u dostupnim, objavljenim izvještajima.
Bosna i Hercegovina nije uložila rezerve ni na jedan član Konvencije, pa tako ni na član 34.
Na osnovu svega iznesenog, moglo bi se zaključiti da pravni i politički dokumenti nisu usklađeni sa članom 34 Konvencije.
MINUS
b. Ako jeste krivično djelo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o počiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor:
b. Ako jeste krivično djelo, koliko je bilo presuda u toku poslednje dvije godine? Navedite podatke na godišnjem nivou. Koje su najčešće kazne? Da li postoje raspoloživi podaci o počiniocima i žrtvama: pol, starost, odnos sa žrtvom? Ako je odgovor potvrdan, navedite relevantne informacije.
Odgovor:
MINUS
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor:
c. Ako jeste krivično djelo, ko inicira gonjenje (javni tužilac ili privatni tužilac / žrtva)?
Odgovor:
MINUS
d. Da li je vaša zemlja stavila rezervu na ovaj član i umjesto toga obezbjedila građansku parnicu? Ako jeste, da li mjere ustanovljene za građanske parnice ispunjavaju kriterijume djelotvornosti, srazmjernosti i ravnopravnog tretmana?
Odgovor:
d. Da li je vaša zemlja stavila rezervu na ovaj član i umjesto toga obezbjedila građansku parnicu? Ako jeste, da li mjere ustanovljene za građanske parnice ispunjavaju kriterijume djelotvornosti, srazmjernosti i ravnopravnog tretmana?
Odgovor:
MINUS
[1] Vidi Obrazloženje Konvencije uz član 34. (tačke 182—186).
[2] „Teškoće oko razgraničenja najčešće se tiču određenja odnosa proganjanja i uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja, praćenja, nasilja u porodici i nasilja na radnom mjestu. Često se misli da su proganjanje i uznemiravanje dva imena za isti pojam. Proganjanje je vrsta uznemiravanja, ali to ne znači da se ova dva pojma mogu upotrebljavati kao sinonimi. Iako proganjanje uključuje uznemiravanje, svako uznemiravanje ne upućuje na proganjanje. Ponavljanje radnje izvršenja, postojanje kriminalne namere, pretnje i izazivanja straha i drugih emocionalnih promena ili poremećaja kod žrtve, kršenje prava na privatnost, kao i na okolnost da radnja izvršenja može biti usmerena kako na žrtvu tako i na njoj blisko lice“. U: Vesna Nikolić-Ristanović i Marina Kovačević-Lepojević, Proganjanje: pojam, karakteristike i društveni odgovori, Temida, decembar 2007. Dostupno na: http://www.vds.org.rs/File/Tem0704.pdf
[3] Član 23. (1) Svako ko smatra da je žrtva diskriminacije ili da mu je diskriminacijom povrijeđeno neko pravo može tražiti zaštitu tog prava u postupku u kojem se odlučuje o tom pravu kao glavnom pitanju, a može tražiti i zaštitu u posebnom postupku za zaštitu od diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH („Službeni glasnik BiH", br. 59/09). (2) Žrtva diskriminacije prema odredbama ovog Zakona ima pravo na naknadu štete prema propisima koji uređuju obligacione odnose. (3) Sve odluke nadležnih sudskih organa povodom povrede neke od odredbi ovog Zakona, biće dostavljene Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine od strane sudova na nivou Bosne i Hercegovine i Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centru Republike Srpske od strane sudova u entitetima Bosne i Hercegovine.
[4] Član 29: „Ko na osnovu spola vrši nasilje, uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje kojim se ugrozi mir, duševno zdravlje i tjelesni integritet kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina“. Član 30, stav 1: „Novčanom kaznom od 1.000 KM do 30.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: a) ne preduzme odgovarajuće mjere i efikasne mehanizme zaštite protiv diskriminacije po osnovu spola, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja“; Član 31: „Procesuiranje i donošenje odluka zbog krivičnog djela i djela prekršaja utvrđenih ovim zakonom hitne je prirode i ima prioritet u radu nadležnih organa“.
[5] Član 4, stav 1.
[6] Član 19.
[7] Član 7. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.
[8] Član 6 stav 2. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske.
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.