Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Članice će preduzeti neophodne mjere kako bi osigurale da pravila o povjerljivosti koja međunarodno pravo nalaže određenim stručnjacima ne predstavljaju prepreku da, pod odgovarajućim uslovima, prijave nadležnim organizacijama odnosno organima ukoliko imaju osnovanu sumnju da je učinjeno ozbiljno djelo nasilja obuhvaćeno ovom konvencijom i da se mogu očekivati dalja djela nasilja.
 
0 - pitanja nisu regulisana zakonom / politike ili postojeće odredbe nisu u skladu sa standardima Konvencije (standardi Konvencije smatraju se minimalnim standardima);
1 - uporište u zakonima postoji, ali ne zadovoljava standarde Konvencije (normativno i / ili u primjeni);
2 - standard Konvencije dostignut u zakonima, ili je blizu dostizanja standarda;
3 - standard Konvencije dostignut i u primjeni, ili je blizu dostizanja standarda;
4 - pitanje u zemlji riješeno je na bolji način nego što je utvrđeno standardima Konvencije.
Opšta procjena čl. 28 Prijavljivanje stručnjaka
Poređenje između država čl. 28 Prijavljivanje stručnjaka
PITANJA
 
a. Postoje li slučajevi kada su profesionalci u obavezi da prijave nasilje prema ženama / u porodici (medicinski stručnjaci, terapeuti/ispovednici, policija, centar za socijalni rad itd.). Navedite slučajeve, relevantne propise, potrebne uslove koje treba ispuniti, kome se prijavljuje. Da li se mogu pozvati na profesionalni kodeks o povjerljivosti, kako ne bi prijavili nasilje prema ženama / u porodici? Ukoliko ne postoji obaveza profesionalaca da prijave nasilje prema ženama / u porodici, mogu li da ga prijave, odričući se pravila povjerljivosti? Ako je odgovor potvrdan, navedite neophodne uslove, ako ih ima, da bi se slučajevi prijavili (ozbiljnost samog čina, vjerovatnoća da se čin ponovi, pristanak žrtve itd.).
Odgovor: U vezi obaveze prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici od strane stručnih lica, odnosno zaposlenika/ca institucija, ustanova i javnih organa vlasti, zakonska regulativa je identična kao i u slučaju obaveze prijavljivanja nasilja u porodici od strane običnih građana, kao što je predstavljeno u prethodnom poglavlju. S te strane, entitetski zakoni o zaštiti od nasilja u porodici propisuju da zaposleni/e u obrazovnim, socijalnim i zdravstvenim ustanovama, te nevladine organizacije koji u obavljanju svoje dužnosti saznaju za učinjene radnje nasilja u porodici dužni su odmah po saznanju prijaviti učinjene radnje nasilja policiji1.
PLUS
a. Postoje li slučajevi kada su profesionalci u obavezi da prijave nasilje prema ženama / u porodici (medicinski stručnjaci, terapeuti/ispovednici, policija, centar za socijalni rad itd.). Navedite slučajeve, relevantne propise, potrebne uslove koje treba ispuniti, kome se prijavljuje. Da li se mogu pozvati na profesionalni kodeks o povjerljivosti, kako ne bi prijavili nasilje prema ženama / u porodici? Ukoliko ne postoji obaveza profesionalaca da prijave nasilje prema ženama / u porodici, mogu li da ga prijave, odričući se pravila povjerljivosti? Ako je odgovor potvrdan, navedite neophodne uslove, ako ih ima, da bi se slučajevi prijavili (ozbiljnost samog čina, vjerovatnoća da se čin ponovi, pristanak žrtve itd.).
Odgovor: U vezi obaveze prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici od strane stručnih lica, odnosno zaposlenika/ca institucija, ustanova i javnih organa vlasti, zakonska regulativa je identična kao i u slučaju obaveze prijavljivanja nasilja u porodici od strane običnih građana, kao što je predstavljeno u prethodnom poglavlju. S te strane, entitetski zakoni o zaštiti od nasilja u porodici propisuju da zaposleni/e u obrazovnim, socijalnim i zdravstvenim ustanovama, te nevladine organizacije koji u obavljanju svoje dužnosti saznaju za učinjene radnje nasilja u porodici dužni su odmah po saznanju prijaviti učinjene radnje nasilja policiji1. Ovo važi i za tužioce i sudije kao posebno određene subjekte zaštite od nasilja u porodici, ali i po dužnostima u vezi prirode posla koji obavljaju. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH predviđa da neprijavljivanje nasilja od strane ovih lica predstavlja radnju prekršaja, koja za sankciju povlači novčano kažnjavanje. Predmetni zakon u RS dalje razrađuje tok postupka prijavljivanja nasilja od strane policije ka centru za socijalni rad i nadležnom tužilaštvu, te mjere koje ovi subjekti zaštite preduzimaju.
Identično kao i u prethodnom članu, Porodični zakon u FBiH obavezuje sve organe i organizacije da su dužni hitno dostaviti ustanovi socijalne zaštite obavještenje o povredi prava djeteta, a naročito o nasilju, zlostavljanju, spolnim zloupotrebama i zanemarivanju djeteta2. Konačno, po pitanju zakonske obaveze prijavljivanja krivičnih djela, službene i odgovorne osobe u svim organima vlasti, javnim preduzećima i ustanovama dužne su prijaviti krivična djela o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na koji drugi način. Čak štaviše, službena ili odgovorna osoba u obavezi je da preduzme mjere da bi se sačuvali svi dokazi u vezi sa krivičnim djelom. Takođe, zdravstveni/e radnici/ce, nastavnici/ce, vaspitači/ce, roditelji, staratelji/ce, usvojitelji/ce i druge osobe koje su ovlašćene i dužne da pružaju pomoć maloljetnim osobama, a koji saznaju ili ocijene da postoji sumnja da je maloljetna osoba žrtva seksualnog, fizičkog ili nekog drugog zlostavljanja, dužni su o tome odmah obavijestiti ovlašćenu službenu osobu ili tužioca3. S te strane, a u skladu sa krivičnoprocesnim zakonima u BiH, dužnost prijavljivanja nasilja u porodici, zlostavljanja i drugih krivičnih djela nedvojbeno ima prednost nad obavezom čuvanja profesionalne tajne; obavezom koja bi se mogla dovesti u vezu sa pravilima o povjerljivosti određenih informacija sa kojima stručnjaci koji dolaze u dodir sa nasiljem u porodici raspolažu, a koju sadrži standard iz Istanbulske konvencije.
Na osnovu svega iznesenog, moglo bi se zaključiti da su pravni i politički dokumenti usklađeni sa članom 28. Konvencije.
MINUS
b. Koja zanimanja mogu da se pozivaju na pravilo povjerljivosti, a samim tim i da se odreknu njega?
Odgovor:
b. Koja zanimanja mogu da se pozivaju na pravilo povjerljivosti, a samim tim i da se odreknu njega?
Odgovor:
MINUS
[1] Član 8 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH; član 12 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS.
[2] Član 150. Porodični zakon u FBiH.
[3] Član 228. ZKP FBiH, član 221 ZKP RS, član 213 ZKP BD
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.