UVODNA BELEŠKA
Pred vama je baza podataka o usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira 6 država regiona – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Podaci u ovoj bazi su organizovani u tri polja: Status – podaci o stanju (usklađenosti zakonskih i strateških dokumenata sa Konvencijom), koji se mogu sagledati za svaki od 51 odabranih članova Konvencije, prema godinama (počev od 2014) i u odnosu na svaku od država; Pored teksta, oni sadrže i ocenu stanja na skali od 0-4, prikazanu u dva grafička priloga: u vremenskoj dimenziji i poređeno po državama; Indikatori – podaci o implementaciji Konvencije u svakoj od država, koji će biti sukcesivno unošeni; Izveštaji – gde će biti dostupni zvanični državni izveštaji i „izveštaji u senci“ koje će pripremati ženske organizacije u vezi sa primenom Konvencije.

Baza podataka je nastala s ciljem da se obezbedi praćenje napretka država u ispunjavanju međunarodnih obaveza, uključujući i javni pritisak na donosioce odluka i institucije da se standardi Konvencije neposredno primenjuju u praksi.

Izradu baze podataka finansijski je podržala Evropska unija kroz regionalni projekat "Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja".

Korišćen je zvaničan prevod Konvencije iz Zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br 12/2013. Tamo gde prevod nije usaglašen sa engleskim originalom, biće naveden i prevod Autonomnog ženskog centra.
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.