Beograd, 25. novembar 2014
ŽPM

Beograd, 25. novembar 2014
ŽPM
U organizaciji Ženske parlamentarne mreže, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Beogradskog fonda za političku izuzetnost, predstavnicima Narodne skupštine Republike Srbije, nadležnih državnih tela i međunarodnih organizacija, predstavljeno je istraživanje o Delotvornosti mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici na nacionalnom i lokalnom nivou. Istraživanje je na inicijativu Tima za socijalno uključivanje realizovao Autonomni ženski centar u saradnji sa Institutom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Tanja Ignjatović, jedna od autorki istraživačkog izveštaja, predstavila je ključne nalaze istraživanja, tipične karakteristike viđenja problema od strane profesionalaca i oblasti u kojima su nužne promene, a koje obuhvataju:
izmene u zakonodavnom okviru, promenu položaja žene žrtve nasilja, unapređenje kapaciteta institucija, unapređenje saradnje i koordinisanog delovanja, standardizovanje prikupljanja podataka, praćenja i izveštavanja i aktivnosti na podizanju svesti javnosti i edukaciji opšte i stručne javnosti. Nalazi su sagledani u svetlu obaveza koje proizilaze iz standarda Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, kao i obaveza koje Republika Srbija ima prema CEDAW Konvenciji, a koje se odnose na podnošenje posebnog izveštaja (jul 2015.) o merama preduzetim za poboljšanje stanja u oblasti zaštite žena od nasilja.

Predstavnice Ženske parlamentarne mreže su pokazale veliko interesovanje za praćenje i podsticanje promena u ovoj oblasti.
U organizaciji Ženske parlamentarne mreže, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Beogradskog fonda za političku izuzetnost, predstavnicima Narodne skupštine Republike Srbije, nadležnih državnih tela i međunarodnih organizacija, predstavljeno je istraživanje o Delotvornosti mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici na nacionalnom i lokalnom nivou. Istraživanje je na inicijativu Tima za socijalno uključivanje realizovao Autonomni ženski centar u saradnji sa Institutom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Tanja Ignjatović, jedna od autorki istraživačkog izveštaja, predstavila je ključne nalaze istraživanja, tipične karakteristike viđenja problema od strane profesionalaca i oblasti u kojima su nužne promene, a koje obuhvataju: izmene u zakonodavnom okviru, promenu položaja žene žrtve nasilja, unapređenje kapaciteta institucija, unapređenje saradnje i koordinisanog delovanja, standardizovanje prikupljanja podataka, praćenja i izveštavanja i aktivnosti na podizanju svesti javnosti i edukaciji opšte i stručne javnosti. Nalazi su sagledani u svetlu obaveza koje proizilaze iz standarda Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, kao i obaveza koje Republika Srbija ima prema CEDAW Konvenciji, a koje se odnose na podnošenje posebnog izveštaja (jul 2015.) o merama preduzetim za poboljšanje stanja u oblasti zaštite žena od nasilja.

Predstavnice Ženske parlamentarne mreže su pokazale veliko interesovanje za praćenje i podsticanje promena u ovoj oblasti.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.