PDF    
Beograd, 7/11/2014
OSNOVNA STUDIJA
PDF    
Beograd, 7/11/2014
OSNOVNA STUDIJA
Cilj osnovne studije je da se ustanovi obim usklađenosti relevantnog normativnopravnog i okvira javnih politika u Srbiji sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, te da se utvrde oblasti u kojima su neophodne buduće izmene i dopune zakona i propisa. Analizom je obuhvaćen 51 član Konvencije: iz prva tri poglavlja (Ciljevi, definicije, principi jednakosti i nediskriminacije, opšte obaveze; Integrisane politike i prikupljanje podataka; i Prevencija) za analizu su izabrani pojedini članovi, dok su naredna četiri poglavlja (Zaštita i podrška; Materijalno pravo; Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere; i Migracije i azili) analizirana u celosti. Po istoj metodologiji, koju je postavila mr Marija Lukić, urađene su osnovne studije u pet država, kako bi bilo moguće poređenje podataka i preuzimanje primera dobre prakse. Izradom osnovne studije u Srbiji rukovodio je Autonomni ženski centar.
Multidisciplinarna grupa eksperata koju je okupio Autonomni ženski centar nastojala je da u što većoj meri uključi i podatke o primeni zakona, podzakonskih akata i politika, kako bi bile uočene oblasti u kojima je potrebno učiniti dodatni institucionalni napor u zaštiti i osnaživanju žrtava i sankcionisanju dela nasilja. U studiju su uključeni predlozi i preporuke za izmene i dopune postojećih zakona (Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o prekršajima, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Zakona o policiji, Zakona o oružju i municiji, Porodičnog zakona, Predloga zakona o besplatnoj pravnoj pomoći), kao i procedurâ i postupaka, nastali u prethodnom periodu u okviru različitih aktivnosti nevladinih organizacija i državnih institucija, a u cilju njihovog usklađivanja sa standardima ovog važnog međunarodnog ugovora.

Studiju na srpskom jeziku možete preuzeti ovde.


Cilj osnovne studije je da se ustanovi obim usklađenosti relevantnog normativnopravnog i okvira javnih politika u Srbiji sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, te da se utvrde oblasti u kojima su neophodne buduće izmene i dopune zakona i propisa. Analizom je obuhvaćen 51 član Konvencije: iz prva tri poglavlja (Ciljevi, definicije, principi jednakosti i nediskriminacije, opšte obaveze; Integrisane politike i prikupljanje podataka; i Prevencija) za analizu su izabrani pojedini članovi, dok su naredna četiri poglavlja (Zaštita i podrška; Materijalno pravo; Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere; i Migracije i azili) analizirana u celosti. Po istoj metodologiji, koju je postavila mr Marija Lukić, urađene su osnovne studije u pet država, kako bi bilo moguće poređenje podataka i preuzimanje primera dobre prakse. Izradom osnovne studije u Srbiji rukovodio je Autonomni ženski centar. Multidisciplinarna grupa eksperata koju je okupio Autonomni ženski centar nastojala je da u što većoj meri uključi i podatke o primeni zakona, podzakonskih akata i politika, kako bi bile uočene oblasti u kojima je potrebno učiniti dodatni institucionalni napor u zaštiti i osnaživanju žrtava i sankcionisanju dela nasilja. U studiju su uključeni predlozi i preporuke za izmene i dopune postojećih zakona (Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o prekršajima, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Zakona o policiji, Zakona o oružju i municiji, Porodičnog zakona, Predloga zakona o besplatnoj pravnoj pomoći), kao i procedurâ i postupaka, nastali u prethodnom periodu u okviru različitih aktivnosti nevladinih organizacija i državnih institucija, a u cilju njihovog usklađivanja sa standardima ovog važnog međunarodnog ugovora.

Studiju na srpskom jeziku možete preuzeti ovde.


SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.