Beograd, 1/7/2020
EFEKTI

Beograd, 1/7/2020
EFEKTI
Autonomni ženski centar je upozorio na to da tri godine nakon početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici nema zvaničnog, objedinjenpg izveštaja državnih organa o delotvornosti njegove primene. Takođe, nije uspostavljena ni centralna evidencija o slučajevima nasilja u porodici (u elektronskom obliku), koja bi objedinila podatke iz nadležnih državnih organa, što je bila zakonska obaveza.
Srbija je januara 2020. godine dobila prvi (osnovni) izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (GREVIO izveštaj). I dok se navodi da je učinjen veliki napredak u zakonskoj regulativi, konstatuju se znatni nedostaci u primeni zakona, kao i ozbiljan nedostatak resursa (zaposlenih, obučenih, usluga i finansija), što znatno utiče na kvalitet postupanja u pojedinačnim slučajevima. Zaključci i preporuke GREVIO izveštaja, kao i podaci o primeni zakona, trebalo bi da su predmet analize i odlučivanja vladinog Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, koji je nadležan za koordinaciju i unapređenje primene zakona.
Autonomni ženski centar na osnovu mesečno prikupljanih podataka izrađuje periodične izveštaje o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Šta kažu podaci za 2019. godinu?
Policija je registrovala 28.214 događaja nasilja u porodici, a procenila je da rizik postoji i izdala naređenje za hitne mere u 70,6% slučajeva. Mere udaljenja učinioca iz stana izrečene su u 45% slučajeva, a u sličnom iznosu i obe hitne mere (udaljenje i zabrana kontakta i približavanja žrtvi). Tužilaštva su predložila za produženje na 30 dana 97,3% policijskih hitnih mera, što su sudovi najčešće usvajali. Nasilje je ponovilo 6.002 učinioca, skoro svaki treći kojem su izrečene hitne mere. Hitne mere je prekršilo 1.809 učinilaca. U 85,3% slučajeva nasilje učine muškarci, a žrtve su ženskog pola u 74%. Samo 5% izrečenih hitnih mera obuhvata zaštitu dece.
Na sastancima grupe za koordinaciju i saradnju razmatrano je čak 51.911 slučajeva nasilja u porodici, za četvrtinu više nego prethodne godine. Podaci govore da je izrađeno 18.648 individualnih planova zaštite i podrške žrtvama, što je čak 42% više nego prethodne godine, a ipak tek 72% od ukupnog broja novoprijavljenih slučajeva nasilja u 2019. Žrtve su sasvim retko učestvovale na ovim sastancima, samo 1% (194 žrtve), duplo manje nego prethodne godine. Šta se može zaključiti na osnovu podataka iz 2019. godine? Nesumnjivo, znatno je povećano opterećene angažovanih specijalizovanih profesoionalaca u policiji, tužilaštvu i centrima za socijalni rad. Istovremeno, ostaje otvoreno pitanje o kvalitetu procena i odluka u takvim okolnostima. Očigledan je ozbiljan nedostatak vremena i kapaciteta za izradu individualnih planova zaštite i podrške žrtvama, njihovo praćenje i reviziju tokom godine, a nema nikakvih informacija o sadržaju ovih planova, niti o njihovim efektima. Da li su oni koji ponove nasilje strože sankcionisani, ili im se (ponovo) izreknu samo hitne mere? Žrtve, suprotno zakonskoj mogućnosti, ne učestvuju u planiranju vlastite bezbednosti i oporavka. Deca ostaju “nevidljive žrtve” nasilja u porodici, i kada ga doživljavaju, a naročito kada mu svedoče. Nema podataka o tome da li su zakonska rešenja primenljiva na specifične okolnosti u kojima žive žrtve iz osetljivih i višestruko marginalizovanih grupa, poput žena sa invaliditetom, Romkinja, starijih ili seoskih žena.
Zato što žrtve nasilja u porodici ne mogu da čekaju – tražimo potpunu primenu zakona i vidljive efekte za bezbednost i oporavak žrtava!
Autonomni ženski centar je upozorio na to da tri godine nakon početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici nema zvaničnog, objedinjenpg izveštaja državnih organa o delotvornosti njegove primene. Takođe, nije uspostavljena ni centralna evidencija o slučajevima nasilja u porodici (u elektronskom obliku), koja bi objedinila podatke iz nadležnih državnih organa, što je bila zakonska obaveza.
Srbija je januara 2020. godine dobila prvi (osnovni) izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (GREVIO izveštaj). I dok se navodi da je učinjen veliki napredak u zakonskoj regulativi, konstatuju se znatni nedostaci u primeni zakona, kao i ozbiljan nedostatak resursa (zaposlenih, obučenih, usluga i finansija), što znatno utiče na kvalitet postupanja u pojedinačnim slučajevima. Zaključci i preporuke GREVIO izveštaja, kao i podaci o primeni zakona, trebalo bi da su predmet analize i odlučivanja vladinog Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, koji je nadležan za koordinaciju i unapređenje primene zakona.
Autonomni ženski centar na osnovu mesečno prikupljanih podataka izrađuje periodične izveštaje o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Šta kažu podaci za 2019. godinu?
Policija je registrovala 28.214 događaja nasilja u porodici, a procenila je da rizik postoji i izdala naređenje za hitne mere u 70,6% slučajeva. Mere udaljenja učinioca iz stana izrečene su u 45% slučajeva, a u sličnom iznosu i obe hitne mere (udaljenje i zabrana kontakta i približavanja žrtvi). Tužilaštva su predložila za produženje na 30 dana 97,3% policijskih hitnih mera, što su sudovi najčešće usvajali. Nasilje je ponovilo 6.002 učinioca, skoro svaki treći kojem su izrečene hitne mere. Hitne mere je prekršilo 1.809 učinilaca. U 85,3% slučajeva nasilje učine muškarci, a žrtve su ženskog pola u 74%. Samo 5% izrečenih hitnih mera obuhvata zaštitu dece. Na sastancima grupe za koordinaciju i saradnju razmatrano je čak 51.911 slučajeva nasilja u porodici, za četvrtinu više nego prethodne godine. Podaci govore da je izrađeno 18.648 individualnih planova zaštite i podrške žrtvama, što je čak 42% više nego prethodne godine, a ipak tek 72% od ukupnog broja novoprijavljenih slučajeva nasilja u 2019. Žrtve su sasvim retko učestvovale na ovim sastancima, samo 1% (194 žrtve), duplo manje nego prethodne godine.
Šta se može zaključiti na osnovu podataka iz 2019. godine? Nesumnjivo, znatno je povećano opterećene angažovanih specijalizovanih profesoionalaca u policiji, tužilaštvu i centrima za socijalni rad. Istovremeno, ostaje otvoreno pitanje o kvalitetu procena i odluka u takvim okolnostima. Očigledan je ozbiljan nedostatak vremena i kapaciteta za izradu individualnih planova zaštite i podrške žrtvama, njihovo praćenje i reviziju tokom godine, a nema nikakvih informacija o sadržaju ovih planova, niti o njihovim efektima. Da li su oni koji ponove nasilje strože sankcionisani, ili im se (ponovo) izreknu samo hitne mere? Žrtve, suprotno zakonskoj mogućnosti, ne učestvuju u planiranju vlastite bezbednosti i oporavka. Deca ostaju “nevidljive žrtve” nasilja u porodici, i kada ga doživljavaju, a naročito kada mu svedoče. Nema podataka o tome da li su zakonska rešenja primenljiva na specifične okolnosti u kojima žive žrtve iz osetljivih i višestruko marginalizovanih grupa, poput žena sa invaliditetom, Romkinja, starijih ili seoskih žena.
Zato što žrtve nasilja u porodici ne mogu da čekaju – tražimo potpunu primenu zakona i vidljive efekte za bezbednost i oporavak žrtava!
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.