Beograd, 13/10/2018
OBRAZOVANJE

Beograd, 13/10/2018
OBRAZOVANJE
Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u članu 14 – Obrazovanje, obavezuje države da uvedu nastavne materijale o pitanjima kao što su rodna ravnopravnost, nestereotipne rodne uloge, nenasilno razrešenje sukoba u međuljudskim odnosima, rodno zasnovano nasilje ptotiv žena i prava na lični integritet. U brojnim aktivnostima podrške primeni Konvencije, Autonomni ženski centar već tri godine realizuje projekat čija je jedna komponenta usmerena na nastavnice i nastavnike u 30 srednjih škola u 15 gradova u Srbiji.

Na završnoj konferenciji pod nazivom “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje – uloga vaspitno obrazovnih institucija u prevenciji nasilja u porodici i nasilja u partnerskim vezama mladih”, u Beogradu, učestvovalo je oko 80 predstavnica/-ka nastavnica/-ka, stručnih službi i partnerskih ženskoh organizacija. Rezultate projektnih aktivnosti predstavila je koordinatorka Marina Ileš. O novim programima nastave i učenja i rodnoj ravnopravnosti govorila je Eleonora Vlahović, savetnica koordinatorka u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.
Rodnu perspektivu u nastavi srpskog jezika i književnsoti predstavili su Jelena Stefanović i Saša Glamočak. O ulogama, mogućnostima i izazovima srednjih škola u obezbeđivanju zaštite i podrške od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, kao i o iskustvima saradnje škola i ženskih nevladinih organizacija govorile su Tanja Ignjatović i Ivana Nikolić Zelić.

Učesnice/-i konferencije su u formi grupnih diskusija razgovarale o školi kao bezbednom mestu, o stvaranju opšte kulture netolerancije prema nasilju i ulogama različitih aktera. Sva viđenja o izazovima i mogućnostima, kao i svi predlozi učesnica/-ka biće uključeni u buduće aktivnosti sa nastavnicima/-ama, kao i sa svim relevantnim akterima u ovoj oblasti.
Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u članu 14 – Obrazovanje, obavezuje države da uvedu nastavne materijale o pitanjima kao što su rodna ravnopravnost, nestereotipne rodne uloge, nenasilno razrešenje sukoba u međuljudskim odnosima, rodno zasnovano nasilje ptotiv žena i prava na lični integritet. U brojnim aktivnostima podrške primeni Konvencije, Autonomni ženski centar već tri godine realizuje projekat čija je jedna komponenta usmerena na nastavnice i nastavnike u 30 srednjih škola u 15 gradova u Srbiji.

Na završnoj konferenciji pod nazivom “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje – uloga vaspitno obrazovnih institucija u prevenciji nasilja u porodici i nasilja u partnerskim vezama mladih”, u Beogradu, učestvovalo je oko 80 predstavnica/-ka nastavnica/-ka, stručnih službi i partnerskih ženskoh organizacija. Rezultate projektnih aktivnosti predstavila je koordinatorka Marina Ileš. O novim programima nastave i učenja i rodnoj ravnopravnosti govorila je Eleonora Vlahović, savetnica koordinatorka u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Rodnu perspektivu u nastavi srpskog jezika i književnsoti predstavili su Jelena Stefanović i Saša Glamočak. O ulogama, mogućnostima i izazovima srednjih škola u obezbeđivanju zaštite i podrške od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, kao i o iskustvima saradnje škola i ženskih nevladinih organizacija govorile su Tanja Ignjatović i Ivana Nikolić Zelić.

Učesnice/-i konferencije su u formi grupnih diskusija razgovarale o školi kao bezbednom mestu, o stvaranju opšte kulture netolerancije prema nasilju i ulogama različitih aktera. Sva viđenja o izazovima i mogućnostima, kao i svi predlozi učesnica/-ka biće uključeni u buduće aktivnosti sa nastavnicima/-ama, kao i sa svim relevantnim akterima u ovoj oblasti.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.