Beograd, 29/11/2017
SAOPŠTENJE

Beograd, 29/11/2017
SAOPŠTENJE
Autonomni ženski centar izričito zahteva da država Srbija izmeni definiciju krivičnog dela silovanje tako da bude kažnjiv svaki čin seksualne penetracije, bez obzira na oblik i prirodu tog čina, učinjen nad licem koje nije dalo svoj slobodni pristanak, što će se ceniti u kontekstu svakog pojedinačnog slučaja. To je i izričiti zahtev Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je država Srbija ratifikovala još 2013. godine.

U Srbiji se, još uvek, delo karakteriše kao silovanje samo ukoliko je učinjeno uz primenu sile ili pretnje silom, što implicira da bi žrtva trebalo da pruža fizički otpor. Takođe, svi drugi vidovi penetracije ne smatraju se silovanjem niti prisilom na seksualni čin, već nedozvoljenim polnim radnjama, za čiji je osnovni oblik predviđena novčana ili kazna zatvora do 3 godine, čak i u slučajevima kada su žrtve deca.
 
Postavljamo pitanje zašto je u Srbiji broj prijavljenih punoletnih lica za krivična dela protiv polnih sloboda u 2016. godini bio samo 367, od toga 91 za silovanje, dok je broj osuđenih punoletnih lica za dela protiv polnih sloboda u istoj godini bio samo 204, za delo silovanje 51 lice?

Konvencija Saveta Evrope zahteva da države, pored usklađivanja zakona, obezbede pristup pravdi za žene koje su preživele seksualno nasilje, uključujući silovanje, da one budu zaštićene u svim fazama istrage i sudskog postupka i da imaju pristup specijalizovanim uslugama za podršku žrtvama. Od država se zahteva i da obezbede prikupljanje specifičnih podataka o rasprostranjenosti ovih dela, kao i prevenciju seksualnog nasilja kroz kampanje i edukaciju na svim nivoima formalnog obrazovanja. Šta je od navedenog ispunila država Srbija?
Ženske organizacije širom Evrope su još 2013. godine započele zajedničku kampanju kojom su zahtevale pravdu i podršku za sve one koje su preživele silovanje. U Srbiji su izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2016. godine učinjena neka poboljšanja, ali nedovoljna.
 
Zbog svega navedenog, Autonomni ženski centar pokreće kampanju za izmene definicije krivičnog dela silovanje i nužna usaglašavanja krivičnog zakonosavstva sa standardima Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, u okviru koje će biti organizovane i stručne diskusije.
 
Pozivamo sve građanke i građane da posete internet prezentaciju www.potpisujem.org, reše Veliki test za javnost „Da li ste alergični na nepravdu?“, pošalju i podele svoje poruke podrške akciji.
Autonomni ženski centar izričito zahteva da država Srbija izmeni definiciju krivičnog dela silovanje tako da bude kažnjiv svaki čin seksualne penetracije, bez obzira na oblik i prirodu tog čina, učinjen nad licem koje nije dalo svoj slobodni pristanak, što će se ceniti u kontekstu svakog pojedinačnog slučaja. To je i izričiti zahtev Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je država Srbija ratifikovala još 2013. godine.

U Srbiji se, još uvek, delo karakteriše kao silovanje samo ukoliko je učinjeno uz primenu sile ili pretnje silom, što implicira da bi žrtva trebalo da pruža fizički otpor. Takođe, svi drugi vidovi penetracije ne smatraju se silovanjem niti prisilom na seksualni čin, već nedozvoljenim polnim radnjama, za čiji je osnovni oblik predviđena novčana ili kazna zatvora do 3 godine, čak i u slučajevima kada su žrtve deca.
 
Postavljamo pitanje zašto je u Srbiji broj prijavljenih punoletnih lica za krivična dela protiv polnih sloboda u 2016. godini bio samo 367, od toga 91 za silovanje, dok je broj osuđenih punoletnih lica za dela protiv polnih sloboda u istoj godini bio samo 204, za delo silovanje 51 lice?

Konvencija Saveta Evrope zahteva da države, pored usklađivanja zakona, obezbede pristup pravdi za žene koje su preživele seksualno nasilje, uključujući silovanje, da one budu zaštićene u svim fazama istrage i sudskog postupka i da imaju pristup specijalizovanim uslugama za podršku žrtvama. Od država se zahteva i da obezbede prikupljanje specifičnih podataka o rasprostranjenosti ovih dela, kao i prevenciju seksualnog nasilja kroz kampanje i edukaciju na svim nivoima formalnog obrazovanja. Šta je od navedenog ispunila država Srbija? Ženske organizacije širom Evrope su još 2013. godine započele zajedničku kampanju kojom su zahtevale pravdu i podršku za sve one koje su preživele silovanje. U Srbiji su izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2016. godine učinjena neka poboljšanja, ali nedovoljna.
 
Zbog svega navedenog, Autonomni ženski centar pokreće kampanju za izmene definicije krivičnog dela silovanje i nužna usaglašavanja krivičnog zakonosavstva sa standardima Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, u okviru koje će biti organizovane i stručne diskusije.
 
Pozivamo sve građanke i građane da posete internet prezentaciju www.potpisujem.org, reše Veliki test za javnost „Da li ste alergični na nepravdu?“, pošalju i podele svoje poruke podrške akciji.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.