Beograd, 15/7/2016
SISTEMSKE MERE

Beograd, 15/7/2016
SISTEMSKE MERE
Foto: Tanjug 
Nakon sastanka ministara i premijera tehničke Vlade najavljene su sistemske mere za rešavanje različitih nasilja sa kojima se suočava društvo u Srbiji – nasilje u porodici, seksualni delikti, vršnjačko nasilje, vandalizam…. Iako je teško zamisliti da se “jednim paketom” mera rešavaju sve vrste nasilja, koje mogu imati iste izvore i slične manifestacije, ali ipak čine specifične problem, najavljena je izmena krivičnog zakonodavstva i njegovo usaglašavanje sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, povećanje minimalnih kazni za dela seksualnog nasilja, novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (tzv. organizacijski), usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, specijalizacija stručnjaka i njihova bolja međusobna saradnja. 
 
Autonomni ženski centar je mišljenja da, iako su predložene mere nužne, nikako ne bi trebalo da zavise od volje jednog čoveka, jer to ne odražava delotvornost i odgovornost institucionalnog sistema. Pored navedenog, nužno je obezbediti obaveznu procenu rizika od ponavljanja nasilja i teškog povređivanja primenom standardne liste rizika od strane policije, tužilaštva i centra za socijalni rad, kao i obavezu razmene ovih podataka u roku od 24 sata. Bilo bi važno da se u svakom slučaju razvoda braka i poveravanja maloletne dece uvede obavezno ispitivanje postojanja aktuelnog ili prethodnog nasilja, i procena rizika o pojavi ili eskaliranju nasilja zbog razdvajanja partnera. Takođe, nužno je obezbediti izradu individualnog sigurnosnog plana u svim slučajevima u kojima postoji visok rizik od ponavljanja nasilja i teškog povređivanja, u čijoj izradi bi koordinirano učestvovale policija, tužilaštvo i centri za socijalni rad u saradnji sa žrtvom nasilja.

Pored obavezne specijalizacije profesionalaca koji bi bili zaduženi za saradnju i koordinaciju, nužna je i osnovna edukacija o nasilju za sve koji postupaju u zaštiti žrtava, ali i uspostavljanje sistema za utvrđivanje individualne odgovornosti profesionalaca za nečinjenje zaštite.
 
AŽC je mišljenja da je potrebno zabraniti primenu instituta odlaganja krivičnog gonjenja uplatom određenog iznosa u humanitarne svrhe kod krivičnih dela sa elementima nasilja. Predlog republičke javne tužiteljke o uvođenju bezbenosne mere psiho-socijalnog tretmana nasilnika ostao je nedovoljno obrazložen. Ova bi mera mogla da se primenjuje samo uz kaznu za učinjeno delo (ili dobrovoljno, pre nego što je došlo do prijave nasilja), ali nikako kao zamena za kaznu. Iako postoji optimizam u odnosu na efekte ovog tretmana, koji nalazi istraživanja ne potvrđuju, otvoreno je pitanje i ko bi vršio procenu podobnosti za tretman, za koja dela bi to bila odgovarajuća mera i da li su stručnjaci koji ih aktuelno sprovode dovoljno specijalizovani za ovu vrstu rada.
 
Saopštenje AŽC je dostupno u prilogu.
Foto: Tanjug 
Nakon sastanka ministara i premijera tehničke Vlade najavljene su sistemske mere za rešavanje različitih nasilja sa kojima se suočava društvo u Srbiji – nasilje u porodici, seksualni delikti, vršnjačko nasilje, vandalizam…. Iako je teško zamisliti da se “jednim paketom” mera rešavaju sve vrste nasilja, koje mogu imati iste izvore i slične manifestacije, ali ipak čine specifične problem, najavljena je izmena krivičnog zakonodavstva i njegovo usaglašavanje sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, povećanje minimalnih kazni za dela seksualnog nasilja, novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (tzv. organizacijski), usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, specijalizacija stručnjaka i njihova bolja međusobna saradnja. 
 
Autonomni ženski centar je mišljenja da, iako su predložene mere nužne, nikako ne bi trebalo da zavise od volje jednog čoveka, jer to ne odražava delotvornost i odgovornost institucionalnog sistema. Pored navedenog, nužno je obezbediti obaveznu procenu rizika od ponavljanja nasilja i teškog povređivanja primenom standardne liste rizika od strane policije, tužilaštva i centra za socijalni rad, kao i obavezu razmene ovih podataka u roku od 24 sata. Bilo bi važno da se u svakom slučaju razvoda braka i poveravanja maloletne dece uvede obavezno ispitivanje postojanja aktuelnog ili prethodnog nasilja, i procena rizika o pojavi ili eskaliranju nasilja zbog razdvajanja partnera. Takođe, nužno je obezbediti izradu individualnog sigurnosnog plana u svim slučajevima u kojima postoji visok rizik od ponavljanja nasilja i teškog povređivanja, u čijoj izradi bi koordinirano učestvovale policija, tužilaštvo i centri za socijalni rad u saradnji sa žrtvom nasilja.
Pored obavezne specijalizacije profesionalaca koji bi bili zaduženi za saradnju i koordinaciju, nužna je i osnovna edukacija o nasilju za sve koji postupaju u zaštiti žrtava, ali i uspostavljanje sistema za utvrđivanje individualne odgovornosti profesionalaca za nečinjenje zaštite.
 
AŽC je mišljenja da je potrebno zabraniti primenu instituta odlaganja krivičnog gonjenja uplatom određenog iznosa u humanitarne svrhe kod krivičnih dela sa elementima nasilja. Predlog republičke javne tužiteljke o uvođenju bezbenosne mere psiho-socijalnog tretmana nasilnika ostao je nedovoljno obrazložen. Ova bi mera mogla da se primenjuje samo uz kaznu za učinjeno delo (ili dobrovoljno, pre nego što je došlo do prijave nasilja), ali nikako kao zamena za kaznu. Iako postoji optimizam u odnosu na efekte ovog tretmana, koji nalazi istraživanja ne potvrđuju, otvoreno je pitanje i ko bi vršio procenu podobnosti za tretman, za koja dela bi to bila odgovarajuća mera i da li su stručnjaci koji ih aktuelno sprovode dovoljno specijalizovani za ovu vrstu rada.
 
Saopštenje AŽC je dostupno u prilogu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.