Beograd, 24/6/2016
STRUČNI SKUP

Beograd, 24/6/2016
STRUČNI SKUP
Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su 24.6.2016.g. na stručnom skupu za definisanje standardnih operativnih procedura (SOP) za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja tokom kriznih situacija. Sastanak je organizovao Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), koji je i sačinio prvi nacrt Nacionalnih standardnih operativnih procedura za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje u kriznim situacijama, u saradnji sa Republičkim zavodom sa socijalnu zaštitu.

Načelni komentari AŽC-a na SOP odnosili su se na:
1. neoperativnost dokumenta – navedeno je da je neophodno operacionalizovati procedure u smislu rokova, konkretnih aktera i zadataka, te koristiti precizne formulacije (umesto adekvatno, pravovremeno, u većini slučajeva); 2. nepreciznost definicije rodno zasnovanog nasilja – potrebno je precizirati definiciju rodno zasnovanog nasilja, odnosno definisati oblike RZN na koje se dokument odnosi, tako da se ne mešaju odrasle žene i deca žrtve nasilja. Nužno je uskladiti ovaj dokument sa SOP za postupanje prema deci, koji je doneo UNICEF. 3. nejasno i nepotpuno definisane rodno osetljive procedure – istaknuto je da treba precizno i dosledno definisati rodno osetljive procedure i pristup u radu svake od relevantnih službi obuhvaćenih SOP-om;
4. nedostatak procedura kada su učinioci nasilja upravo pružaoci podrške – budući da je propušteno da se utvrde procedure za postupanje u slučajevima kada su pružaoci podrške ujedno oni koji vrše nasilje nad izbegličkom populacijom ili drugim licima koja se nađu u kriznoj situaciji, neophodno je i te procedure uvrstiti u dokument i detaljno propisati način postupanja; 5. koordinirano postupanje različitih aktera – koordinaciji rada različitih aktera posvećeno je nedovoljno prostora i nisu dovoljno precizno definisane odgovornosti i procedure unutar različitih sistema. AŽC je izrazio sumnju u efikasnost koordinacije, s obzirom na to da je ova uloga poverena Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje nije uspelo da upostavi kooordinaciju u slučajevima nasilja prema ženama u porodici i partnerskim odnosima, u skladu sa Opštim i Posebnim protokolima.
Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su 24.6.2016.g. na stručnom skupu za definisanje standardnih operativnih procedura (SOP) za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja tokom kriznih situacija. Sastanak je organizovao Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), koji je i sačinio prvi nacrt Nacionalnih standardnih operativnih procedura za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje u kriznim situacijama, u saradnji sa Republičkim zavodom sa socijalnu zaštitu.

Načelni komentari AŽC-a na SOP odnosili su se na:
1. neoperativnost dokumenta – navedeno je da je neophodno operacionalizovati procedure u smislu rokova, konkretnih aktera i zadataka, te koristiti precizne formulacije (umesto adekvatno, pravovremeno, u većini slučajeva); 2. nepreciznost definicije rodno zasnovanog nasilja – potrebno je precizirati definiciju rodno zasnovanog nasilja, odnosno definisati oblike RZN na koje se dokument odnosi, tako da se ne mešaju odrasle žene i deca žrtve nasilja. Nužno je uskladiti ovaj dokument sa SOP za postupanje prema deci, koji je doneo UNICEF. 3. nejasno i nepotpuno definisane rodno osetljive procedure – istaknuto je da treba precizno i dosledno definisati rodno osetljive procedure i pristup u radu svake od relevantnih službi obuhvaćenih SOP-om; 4. nedostatak procedura kada su učinioci nasilja upravo pružaoci podrške – budući da je propušteno da se utvrde procedure za postupanje u slučajevima kada su pružaoci podrške ujedno oni koji vrše nasilje nad izbegličkom populacijom ili drugim licima koja se nađu u kriznoj situaciji, neophodno je i te procedure uvrstiti u dokument i detaljno propisati način postupanja; 5. koordinirano postupanje različitih aktera – koordinaciji rada različitih aktera posvećeno je nedovoljno prostora i nisu dovoljno precizno definisane odgovornosti i procedure unutar različitih sistema. AŽC je izrazio sumnju u efikasnost koordinacije, s obzirom na to da je ova uloga poverena Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje nije uspelo da upostavi kooordinaciju u slučajevima nasilja prema ženama u porodici i partnerskim odnosima, u skladu sa Opštim i Posebnim protokolima.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.