Beograd, 18/1/2016
SMANJENJE PRAVA

Beograd, 18/1/2016
SMANJENJE PRAVA

Autonomni ženski centar je razočaran činjenicom da je Ministarstvo pravde, uz pomoć UNICEF-a, izradilo Nacrt Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku u kome je smanjen nivo dostignutih prava dece na zaštitu.

Predloženim nacrtom se smanjuje spisak krivičnih dela u kojima će postupati sudije, tužioci i policijski službenici koji imaju posebnu edukaciju za postupanje u slučajevima u kojima su deca žrtve. Nacrtom zakona se ukida i dosadašnja obaveza države da detetu, žrtvi krivičnog dela, obavezno postavi punomoćnika iz reda advokata koji će ga zastupati u postupku, ostavljajući tužilaštvima i sudovima da u skladu sa svojom procenom odluče da li će detetu žrtvi dati to pravo.


Autonomni ženski centar je očekivao pooštravanje odredbi postojećeg Zakona o zaštiti dece, koji do sada nije uvek poštovan od strane sudova i tužilaštva, da će biti obezbeđena dodatna prava maloletnika kao oštećenih, i uvedene sankcije za nepoštovanje ovih odredbi, što bi bilo u skladu sa Direktivom 2012/29/EU o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava krivičnih dela.

Autonomni ženski centar je uputio svoje komentare Ministarstvu pravde i radnoj grupi za izradu nacrta novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku.

Autonomni ženski centar je razočaran činjenicom da je Ministarstvo pravde, uz pomoć UNICEF-a, izradilo Nacrt Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku u kome je smanjen nivo dostignutih prava dece na zaštitu.

Predloženim nacrtom se smanjuje spisak krivičnih dela u kojima će postupati sudije, tužioci i policijski službenici koji imaju posebnu edukaciju za postupanje u slučajevima u kojima su deca žrtve. Nacrtom zakona se ukida i dosadašnja obaveza države da detetu, žrtvi krivičnog dela, obavezno postavi punomoćnika iz reda advokata koji će ga zastupati u postupku, ostavljajući tužilaštvima i sudovima da u skladu sa svojom procenom odluče da li će detetu žrtvi dati to pravo.
Autonomni ženski centar je očekivao pooštravanje odredbi postojećeg Zakona o zaštiti dece, koji do sada nije uvek poštovan od strane sudova i tužilaštva, da će biti obezbeđena dodatna prava maloletnika kao oštećenih, i uvedene sankcije za nepoštovanje ovih odredbi, što bi bilo u skladu sa Direktivom 2012/29/EU o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava krivičnih dela.

Autonomni ženski centar je uputio svoje komentare Ministarstvu pravde i radnoj grupi za izradu nacrta novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.