Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 15731   
O projektu
(II faza realizacije projekta)
Udruženim naporima – K novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilја

Projekt financira: Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements.

Trajanje projekta: 24 mjeseca (2015/2016)

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rješenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uvjet za dostizanje demokracije, ispunjenja ljudskih prava, socijalnog uključivanje i usklađivanja sa evropskim vrijednostima.

Specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u području zaštite žena od nasilja, kroz dugoročnu regionalnu suradnju i učenje iz iskustva EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Opširnije
Očekivani rezultati projekta

1. Uspostavljen dijalog između 6 ženskih organizacija/mreža i najmanje 70 ključnih donositelja odluka o usklađivanju nacionalnih zakona i mjera za zaštitu žrtava rodno utemeljenog nasilja s Konvencijom Vijeća Evrope.

2. Ojačani kapaciteti najmanje 23 loklane ženske organizacije za zastupanje prava žena i praćenje mjera za zaštitu od rodno utemeljenog nasilja i za socijalno uključivanje na lokalnom nivou.

3. Uspostavljen susutav sveobuhvatnog praćenjenja primjene zakona i politika u vezi s Konvencijom Vijeća Evrope, od strane ženskih organizacija.

Osnovne grupe aktivnosti

1. Kampanja podizanja svijesnosti javnosti o pravima žena na zaštitu od rodno utemeljenog nasilja.

2. Organiziranje konferencija, javnih diskusija i informiranje medija.

3. Javno zagovaranje za izmjene i dopune zakona i usvajanje politika usklađenih sa standardima Konvencije (kreiranje prijedloga politika i zakonskih amandmana).

4. Zastupanje prava žena s iskutvom rodno utemeljenog nasilja, podrška ženama u samozastupanju prava, praćenje primjene lokalnih politika zaštite od nasilja i politike socijalnog uključivanja, predlaganje rješenja.

5. Kreiranje interaktivne baze podataka o stanju u području rodno utemeljenog nasilja u odnosu na standard prava i zaštitu koje postavlja Konvencija.

6. Praćenje primjene Konvencije i sastavljanje izvještaja za relevantna nacionalna i međunarodna tijela.

O projektu
(I faza realizacije projekta)
Projekt "Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno uvjetovanog nasilja"

Centar za žene žrtve rata ROSA, kao partnerska organizacija sudjeluje u provedbi četvorogodišnjeg projekta Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno uvjetovanog nasilja,koji financira Europska unija u okviru IPA partnerskog programa za civilno društvo. Podršku projektu u Hrvatskoj pružaju: Grad Zagreb, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, i Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Trajanje projekta: 24 mjeseca (2013/2014)

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rješenja i politika za zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uvjeta za dostizanje demokracije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrijednostima. Pored toga, projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u području zaštite žena od rodno uvjetovanog nasilja, kroz dugoročnu regionalnu suradnju i učenje iz iskustva EU.

Očekivani rezultati projekta

1. Razvijena znanja i vještine ženskih organizacija za aktivno sudjelovanje u javnom dijalogu i utjecaj na donositelje odluka u području zaštite od rodno uvjetovanog nasilja.

2. Uspostavljen dijalog između ženskih organizacija/mreža i donositelja odluka o usklađivanju nacionalnih zakona i mjera za zaštitu žrtava rodno uvjetovanog nasilja s Konvencijom Vijeća Europe.

3. Ojačani kapaciteti ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praćenje mjera za zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja i socijalno uključivanje na lokalnom nivou.

4. Uspostavljen sistem za sveobuhvatno praćenje primjene zakona i politika u vezi s Konvencijom Vijeća Europe.

Osnovne grupe aktivnosti

1. Razvoj znanja i vještina (seminari, radionice, treninzi) ženskih organizacija i mreža za sudjelovanje u dijalogu i utjecaj na donositelje odluka i izvršitelje.

2. Aktivnosti javnog zagovaranja (kampanja i konferencije) u vezi sa ratifikacijom i usklađivanje nacionalnih zakona i politika sa odredbama Konvencije VE. Izrada polazne studije i kreiranje preporuka za unapređenje zakona i politika.

3. Jačanje kapaciteta ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praćenje primjene lokalnih politika.

4. Praćenje i procjena učinaka primjene odredbi Konvencije VE.

Nositelj projekta je Autonomni ženski centar (Srbija).
Izvršni sažetak o realizaciji projekta Izvršni sažetak o realizaciji projekta
 
Aktivnosti
 
Publikacije i izvještaji
 
 
Regionalne partnerske organizacije
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close