A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 15731   
O projektu
(II faza realizacije projekta)
Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја

Projekat finansira: Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Podršku projektu u Srbiji pružaju: Institut za održive zajednice (ISC) i Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID).

Trajanje projekta: 24 mjeseca (2015/2016)

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rješenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrijednostima.

Specifičan cilj projekta je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Opširnije
Očekivani rezultati projekta

1. Uspostavljen dijalog između 6 ženskih organizacija/mreža i najmanje 70 ključnih donosilaca odluka o usklađivanju nacionalnih zakona i mjera za zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja sa Konvencijom Savjeta Evrope.

2. Ojačani kapaciteti najmanje 23 lokalane ženske organizacije za zastupanje prava žena i praćenje mjera za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i za socijalno uključivanje na lokalnom nivou.

3. Uspostavljen sistem za sveobuhvatno praćenje primjene zakona i politika u vezi sa Konvencijom Savjeta Evrope, od strane ženskih organizacija.

Osnovne grupe aktivnosti

1. Kampanja podizanja svjesnosti javnosti o pravima žena na zaštitu od rodno zasnovanog nasilja.

2. Organizovanje konferencija, javnih diskusija i informisanje medija.

3. Javno zagovaranje za izmijene i dopune zakona i usvajanje politika usklađenih sa standardima Konvencije (kreiranje predloga politika i zakonskih amandmana).

4. Zastupanje prava žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, podrška ženama u samozastupanju prava, praćenje primjene lokalnih politika zaštite od nasilja i politike socijalnog uključivanja, predlaganje rješenja.

5. Kreiranje interaktivne baze podataka o stanju u oblasti rodno zasnovanog nasilja u odnosu na standard prava i zaštitu koje postavlja Konvencija.

6. Praćenje primjene Konvencije i sastavljanje izveštaja za relevantna domaća i međunarodna tijela.

Kontakt informacije
Kontakt osobe za sprovodjenje projekata u Crnoj Gori:
Jovana Hajduković, koordinatorka projekta
Email: hajdukovicjovana@gmail.com
Saveljić Budislavka, finansijska menadžerka
Email: shelter@t-com.me

Sigurna ženska kuća
Radno vrijeme od 9 do 16 h svakog radnog dana; SOS telefon 24/7
Adresa: Ivana Crnojevića br.89., Podgorica
Telefon/Fax: + 382 69 013 321; + 382 20 232 352
E-mail: shelter@t-com.me
Web site: www.szk.me
 
Aktivnosti
 
Publikacije i izveštaji
 
 
Regionalni i lokalni partneri
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.