Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 15731   
O projektu
(II faza realizacije projekta)
Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја

Projekat finansira: Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Trajanje projekta: 24 mjeseca (2015/2016)

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rješenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrijednostima.

Specifičan cilj projekta je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Opširnije
Očekivani rezultati projekta

1. Uspostavljen dijalog između 6 ženskih organizacija/mreža i najmanje 70 ključnih donosilaca odluka o usklađivanju nacionalnih zakona i mjera za zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja sa Konvencijom Savjeta Evrope.

2. Ojačani kapaciteti najmanje 23 lokalne ženske organizacije za zastupanje prava žena i praćenje mjera za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i za socijalno uključivanje na lokalnom nivou.

3. Uspostavljen sistem za sveobuhvatno praćenje primjene zakona i politika u vezi sa Konvencijom Savjeta Evrope, od strane ženskih organizacija.

4. Uspostavljen sistem za sveobuhvatno praćenje primjene zakona i politika u vezi sa Konvencijom Savjeta Evrope.

Osnovne grupe aktivnosti

1. Kampanja podizanja svjesnosti javnosti o pravima žena na zaštitu od rodno zasnovanog nasilja.

2. Organizovanje konferencija, javnih diskusija i informiranje medija.

3. Javno zagovaranje za izmjene i dopune zakona i usvajanje politika usklađenih sa standardima Konvencije (kreiranje prijedloga politika i zakonskih amandmana).

4. Zastupanje prava žena sa iskutvom rodno zasnovanog nasilja, podrška ženama u samozastupanju prava, praćenje primjene lokalnih politika zaštite od nasilja i politike socijalnog uključivanja, predlaganje rješenja.

5. Kreiranje interaktivne baze podataka o stanju u oblasti rodno zasnovanog nasilja u odnosu na standard prava i zaštitu koje postavlja Konvencija.

6. Praćenje primjene Konvencije i sastavljanje izvještaja za relevantna domaća i međunarodna tijela.

O projektu
(I faza realizacije projekta)
Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја

Projekat finansira: Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Trajanje projekta: 24 mjeseca (2013/2014)

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rješenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrijednostima.

Specifičan cilj projekta je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Očekivani rezultati projekta

1. Razvijena znanja i vještine ženskih organizacija za aktivno učešće u javnom dijalogu i uticaj na donosioce odluka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja.

2. Uspostavljen dijalog između ženskih organizacija/mreža i donosilaca odluka o usklađivanju nacionalnih zakona i mjera za zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja sa Konvencijom Savjeta Evrope.

3. Ojačani kapaciteti ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praćenje mjera za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i socijalno uključivanje na lokalnom nivou.

4. Uspostavljen sistem za sveobuhvatno praćenje primjene zakona i politika u vezi sa Konvencijom Savjeta Evrope.

Osnovne grupe aktivnosti

1. Seminari, radionice i treninzi za članice ženskih organizacija i mreža o metodama prikupljanja podataka, praćenje primjene zakona i politika, aktivnosti zagovaranja, razvoj komunikacijskih strategija, poznavanje nadležnosti i korišćenje mehanizama nezavisnih regulatornih tijela (Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH).

2. Međunarodne konferencije o nasilju prema ženama i značaju Konvencije Savjeta Evrope.

3. Aktivnosti javnog zagovaranja u vezi sa ratifikacijom i usklađivanje nacionalnih zakona i politika sa odredbama Konvencije Savjeta Evrope. Izrada polazne studije i kreiranje preporuka za unapređenje zakona i politika.

4. Zastupanje prava korisnica, podrška ženama u samozastupanju prava, praćenje primjene lokalnih politika zaštite od nasilja i politika socijalnog uključivanja, predlaganje rješenja.

5. Praćenje i procjena efekata primjene odredbi Konvencije Savjeta Evrope i priprema redovnih izveštaja.
Izvršni rezime o realizaciji projekta Izvršni rezime o realizaciji projekta
 
Aktivnosti
 
Publikacije i izveštaji
 
 
Regionalne partnerske organizacije:
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close