Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i potpuna posvećenost
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono telo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za decu svedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posetu i bezbednost
Član 32 - Građanske posledice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična dela, uključujući i dela počinjena u ime takozvane časti
Član 43 - Važenje krivičnih dela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda druge strane ugovornice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrešenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mere zaštite
Član 53 - Mere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i po službenoj dužnosti
Član 56 - Mere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtevi za azil
Član 61 - Zabrana proterivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 20 - Opšte usluge podrške
1) Strane se obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da žrtve imaju pristup uslugama koje omogućavaju njihov oporavak od nasilja. Kada je to neophodno, te mere treba da obuhvataju sledeće usluge: pravno i psihološko savetovalište, finansijsku pomoć, stanovanje, obrazovanje, obuku i pomoć prilikom zapošljavanja.

2) Strane se obavezuju da preduzmu sve neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede žrtvama pristup uslugama zdravstvene i socijalne zaštite, kao i adekvatnu opremljenost tih službi i obučenost zaposlenih za pomoć žrtvama i njihovo upućivanje na odgovarajuće službe.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom / politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i / ili primeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primeni
4 – pitanje je u državi rešeno iznad standarda Konvencije SE
Generalna procena čl. 20 Opšte usluge podrške
Poređenje između država čl. 20 Opšte usluge podrške
PITANJA
 
a. Da li žrtve nasilja prema ženama i u porodici imaju prava na sledeće usluge: pravno i psihološko savetovalište, finansijsku pomoć, smeštaj, obrazovanje, obuku i pomoć u pronalaženju zaposlenja. Navedite institucije i vrstu odobrenih usluga. Da li postoje i dodatne dostupne usluge – ako postoje, navedite. Da li su one besplatne? Da li su žrtve nasilja prema ženama i u porodici posebno priznate u okviru zakona, internih proceduralnih dokumenata, protokola ili smernica, kao grupa koja iziskuje posebnu pažnju ili prioritet s ciljem da imaju efikasan pristup takvim uslugama? Postoji li konkretno pravilo ili preporuka da žrtve nasilja prema ženama i u porodici treba tretirati na podržavajuži način i da na njihove potrebe treba odgovoriti na prikladan način? Ako je odgovor potvrdan, navedite dokument(e). Da li postoji pravilo o maksimalnom broju usluga, ili neko vremensko ograničenje za pružanje takve pomoći, ili drugi propis koji bi imao negativan uticaj na podršku i zaštitu žrtava? Ako postoji, molimo, objásnite.
Odgovor: Zakonom o socijalnoj zaštiti1usluge socijalne zaštite su svrstane prema grupama u usluge procene i planiranja, dnevne usluge u zajednici, usluge podrške za samostalan život, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge (koje uključuju savetovanje i podršku u slučajevima nasilja), kao i usluge smeštaja. Kao korisnici usluga posebno su navedena lica za koja postoji opasnost da će postati ili koja jesu žrtva zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije, nasilja, odnosno nasilja u porodici.
PLUS
a. Da li žrtve nasilja prema ženama i u porodici imaju prava na sledeće usluge: pravno i psihološko savetovalište, finansijsku pomoć, smeštaj, obrazovanje, obuku i pomoć u pronalaženju zaposlenja. Navedite institucije i vrstu odobrenih usluga. Da li postoje i dodatne dostupne usluge – ako postoje, navedite. Da li su one besplatne? Da li su žrtve nasilja prema ženama i u porodici posebno priznate u okviru zakona, internih proceduralnih dokumenata, protokola ili smernica, kao grupa koja iziskuje posebnu pažnju ili prioritet s ciljem da imaju efikasan pristup takvim uslugama? Postoji li konkretno pravilo ili preporuka da žrtve nasilja prema ženama i u porodici treba tretirati na podržavajuži način i da na njihove potrebe treba odgovoriti na prikladan način? Ako je odgovor potvrdan, navedite dokument(e). Da li postoji pravilo o maksimalnom broju usluga, ili neko vremensko ograničenje za pružanje takve pomoći, ili drugi propis koji bi imao negativan uticaj na podršku i zaštitu žrtava? Ako postoji, molimo, objásnite.
Odgovor: Zakonom o socijalnoj zaštiti1usluge socijalne zaštite su svrstane prema grupama u usluge procene i planiranja, dnevne usluge u zajednici, usluge podrške za samostalan život, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge (koje uključuju savetovanje i podršku u slučajevima nasilja), kao i usluge smeštaja. Kao korisnici usluga posebno su navedena lica za koja postoji opasnost da će postati ili koja jesu žrtva zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije, nasilja, odnosno nasilja u porodici.

U pogledu finansijske pomoći zakon predviđa novčanu socijalnu pomoć i jednokratnu pomoć. U skladu sa zakonom, centar za socijalni rad odlučuje o ostvarivanju prava korisnika utvrđenih ovim zakonom i o korišćenju usluga socijalne zaštite koje obezbeđuju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Prema Pravilniku o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite2 usluge smeštaja pružaju se najduže u trajanju od šest meseci deci, mladima i odraslim žrtvama nasilja u porodici, zlostavljanja i zanemarivanja. Posebni minimalni strukturalni standardi za usluge smeštaja u prihvatilište u pogledu lokacije, prostora i opreme predviđaju da pružalac usluge smeštaja u prihvatilište, po potrebi, ima proceduru za obezbeđivanje tajnosti lokacije i bezbednosti korisnika i angažovanog osoblja (član 58, stav 1). U prihvatilištu za žrtve zlostavljanja, nasilja i trgovine ljudima obezbeđena je posebna soba za majku sa detetom odnosno sa decom (čl. 58, st. 2). Prema čl. 58, st. 3, pružalac usluge obezbeđuje smeštaj u sobi za najviše troje dece žrtava zlostavljanja bez pratnje roditelja (tačka 1) odnosno najviše četiri odrasla korisnika žrtve zlostavljanja (tačka 4).

Veći broj nacionalnih strategija predvideo je razvoj različitih usluga. Na primer, Strategija razvoja socijalne zaštite3, čije je važenje isteklo još 2010, a nije usvojen novi strateški dokument, predvidela je razvoj „usluga neodložnih intervencija“ i osnivanje i podršku SOS službi. Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima za period 2010-2015.4, čije je važenje takođe isteklo, nabraja različite mere za poboljšanje usluga žrtvama nasilja. Predlog Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2016-2020, u vezi sa nasiljem prema ženama ne navodi mere koje se odnose na podršku/usluge za žrtve, a Plan aktivnosti za sprovođenje ove Strategije u periodu 2016-2018. pominje realizaciju samo specijalizovane usluge „besplatni nacionalni SOS telefon“, planirano za 2016. godinu.

Nacionalna strategija socijalnog stanovanja za period od 2012. do 2022. godine5 kao korisnike stanova u programima socijalne zaštite navodi, između ostalih, i osobe koji trpe nasilje u porodici. Lokalne Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti predviđaju uslugu “produženo stanovanje za žene i decu žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima” (kao što je Odluka Grada Zrenjanina6), uslugu “socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima” (kao što su Odluka Grada Smedereva7, Grada Užica8, Grada Beograda9) i/ili pravo na materijalnu podršku u vidu potpunog ili delimičnog oslobađanja od plaćanja stambeno-komunalnih usluga (kao što je Odluka Grada Užica10). Odluka o raspolaganju stanovima Grada Beograda takođe prepoznaje žrtve porodičnog nasilja11. Nema objedinjenih podataka o ovim uslugama u svim opštinama/gradovima u Srbiji, kao ni podataka o broju korisnica iz kategorije “žene žrtve nasilja”. 

Strategija razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji12 postavlja kao poseban cilj utvrđivanje kruga korisnika usluga besplatne pravne pomoći, tako da primarna pravna pomoć bude dostupna svima, a sekundarna pravna pomoć osobama slabog imovnog stanja i osobama iz ugroženih i marginalizovanih društvenih grupa, uključujući i mogućnost pružanja pravne pomoći iz razloga pravičnosti i na osnovu obaveza koje proističu iz međunarodnih ugovora. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći još uvek nije nije usvojen. Usvajanje ovog zakona je planirano u AP za Poglavlje 23, u prvom kvartalu 2015. (što nije realizovano), ali i kao mera u Predlogu Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period 2016-2020, u vezi sa nasiljem prema ženam.

U 2015. godini je usvojen Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku13 sa svrhom da se predupredi nastajanje povrede suđenja u razumnom roku.

Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima navodi kako je neophodno obezbediti da se, prilikom pružanja usluge i pomoći žrtvama nasilja u porodici sa decom koja su bila svedoci nasilja, i njihova prava i potrebe posebno uzmu u obzir.

Iako je prema Zakonu o socijalnoj zaštiti Pravilnik o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti, trebalo da bude usvojen do oktobra 2011. godine, on do sada nije usvojen. Usvojen je Pravilnik o minimumu standarda za uslugu SOS telefona za žene i devojke sa iskustvom nasilja, u čijoj je izradi učestvovalo sedam predstavnica ženskih nevladinih organizacija – članica Mreže „Žene protiv nasilja“14.

 
MINUS
b. Postoje li zakonske osnove ili druge mere (procedure) koje bi osigurale da žrtve nasilja prema ženama i u porodici imaju pristup zdravstvenim i socijalnim službama? Da li su ove žrtve posebno priznate u zakonodavstvu, internim i drugim dokumentima? Da li su zaposleni u zdravstvu i socijalnim službama obučeni kako da postupaju prema žrtvama nasilja prema ženama i u porodici, posebno (a) šta su potrebe i prava žrtava i (b) kako da koriste mehanizam upućivanja u cilju da se obezbedi adekvatna podrška? Treba li oni da upute žrtve policiji, tužilaštvu ili drugim relevantnim službama? Da li su zaposleni iz sektora pravosuđa òbučeni da upute žrtve na zdravstvene i socijalne službe? Da li su zdravstvene i socijalne službe adekvatno opremljene (odgovarajućim finansijskim i ljudskim resursima) da obezbede dugotrajnu pomoć, kao što su savetovanje, zdravstvenu i finansijsku podršku? Da li postoji pravilo o maksimalnom broju poseta tim službama ili ograničenom vremenu za pružanje takve pomoći? Ako postoji, molimo, objasnite.
Odgovor: Usluge iz oblasti socijalne zaštite koje su dostupne žrtvama opisane su pod prethodnom tačkom. U izveštaju o radu centara za socijalni rad, koji na godišnjem nivou priprema Republički zavod za socijalnu zaštitu, podaci o ovim uslugama, kao i o upućivanju, su nedovoljni.
PLUS
b. Postoje li zakonske osnove ili druge mere (procedure) koje bi osigurale da žrtve nasilja prema ženama i u porodici imaju pristup zdravstvenim i socijalnim službama? Da li su ove žrtve posebno priznate u zakonodavstvu, internim i drugim dokumentima? Da li su zaposleni u zdravstvu i socijalnim službama obučeni kako da postupaju prema žrtvama nasilja prema ženama i u porodici, posebno (a) šta su potrebe i prava žrtava i (b) kako da koriste mehanizam upućivanja u cilju da se obezbedi adekvatna podrška? Treba li oni da upute žrtve policiji, tužilaštvu ili drugim relevantnim službama? Da li su zaposleni iz sektora pravosuđa òbučeni da upute žrtve na zdravstvene i socijalne službe? Da li su zdravstvene i socijalne službe adekvatno opremljene (odgovarajućim finansijskim i ljudskim resursima) da obezbede dugotrajnu pomoć, kao što su savetovanje, zdravstvenu i finansijsku podršku? Da li postoji pravilo o maksimalnom broju poseta tim službama ili ograničenom vremenu za pružanje takve pomoći? Ako postoji, molimo, objasnite.
Odgovor: Usluge iz oblasti socijalne zaštite koje su dostupne žrtvama opisane su pod prethodnom tačkom. U izveštaju o radu centara za socijalni rad, koji na godišnjem nivou priprema Republički zavod za socijalnu zaštitu, podaci o ovim uslugama, kao i o upućivanju, su nedovoljni.U 2013. godini, u slučaju nasilja, na savetovanje je upućeno samo 1.520 korisnika/-ca (5,1% od ukupnog broja upućenih), a na uslugu SOS telefona samo 914 korisnica/-ka (3% od ukupnog broja upućenih). U 2014. nema podataka o broju upućivanja na ove dve vrste usluga, ali se konstatuje ukupni veliku pad upućivanja na ovu vrstu usluga: „Broj evidentiranih terapijskih i socioedukativnih usluga je značajno opao u odnosu na 2013. godinu – za 66,9%. Razlozi za ovu diskrepancu mogu biti u promeni formata za izveštavanje, ali i u CSR koji ne koriste mogućnosti upućivanja u okviru korektivnog nadzora i drugih mera porodično pravne zaštite. Poznato je i da samo relativno mali broj lokalnih zajednica ima materijalne mogućnosti da finansira pružanje ovih usluga u odgovarajućem obimu, i u skladu sa potrebama stanovništva”.15
Iako je tačna konstatacija da relativno mali broj lokalnih zajednica ima ovu vrstu specijalizovanih usluga, sigurno je da postojeće nisu iskorišćene, sudeći prema podacima ženskih organizacija koje ih pružaju.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti16 (čl. 11) definiše da se društvena briga za zdravlje, pod jednakim uslovima, na teritoriji Republike Srbije ostvaruje obezbeđivanjem zdravstvene zaštite žrtvava nasilja u porodici.

Prema Posebnom protokolu Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju (2010), aktivnosti obuhvataju identifikovanje i potvrđivanje nasilja; odgovor na zdravstvene posledice nasilja; dokumentovanje nasilja; procenu bezbednosti; razvijanje bezbednosnog plana; upućivanje na resurse u zajednici; završetak razgovora u podržavajućem tonu. Nema izveštaja nadležnog ministarstva o pruženim uslugama i upućivanju na druge usluge, u cilju pružanja odgovarajuće podrške.

U Posebnom izveštaju Zaštitnika građana o primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja17 navodi se:

„U preko 10% slučajeva, zdravstvene ustanove konstatuju nasilje, ali ga ne prijavljuju, a u nekim slučajevima i ne evidentiraju niti o njemu informišu druge organe i ustanove.“

„Zdravstvene ustanove žrtvama nasilja naplaćuju izdavanje potvrda o povredama koje su pretrpele usled nasilja u porodici ili partnerskim odnosima“.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju  je u je saradnji sa Pokrajinskim zaštitnikom građana - ombudsmanom realizovao kampanju o ulozi zdravstvenih radnika u zaštiti žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u periodu od januara do marta 2015. godine, kroz seriju od sedam sastanaka, u svakom od okrugu na terioriji AP Vojvodine (Pančevo, Kikinda, Subotica, Sombor, Sremska Mitrovica, Zrenjanin i Novi Sad)18. Cilj sastanaka je bio da se doprinese poboljšanju odgovora zdravstvenog sistema na nasilje prema ženama. Na sastancima je učestvovalo oko 300 zdrsvatvenih radnika i saradnika, uključujući i rukovodioce.

Nema javno dostupnih izveštaja nadležnih tela o obukama profesionalaca za upućivanje, kao ni o efektima sprovedenih obuka o nasilju prema ženama i nasilju u porodici. Posebniizveštaj Zaštitnika građana o obukama profesionalaca (čija se prezentacija očekuje u 2016.) trebalo bi da pruži bolji pregled i integrisane informacije o ovim aktivnostima. 

 
MINUS
[1] Službeni glasnik RS, br. 24/2011.
[2] Službeni glasnik RS, br. 42/2013.
[3] Službeni glasnik RS, br. 108/2005.
[4] Službeni glasnik RS, br. 27/2011.
[5] Službeni glasnik RS, br. 13/2012.
[6] Službeni list Grada Zrenjanina br. 37/2013, 8/2015, 24/2015 i 33/2015.
[7] Službeni list Grada Smedereva, br. 9/2013, 5/2015 i 7/2015.
[8] Službeni list grada Užica, br . 7/2015
[9] Službeni list grada Beograda, br. 55/2011, 8/2012 - ispr., 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013, 37/2014 i 82/2015)
[10] Službeni list grada Užica, br . 7/2015
[11] Službeni list grada Beograda", br. 20/2015
[12] Službeni glasnik RS, br. 74/2010.
[13] Službeni glasnik RS, br. 40/2015.
[14] Autonomni ženski centar iz Beograda, „Žene za mir“ iz Leskovca, Udruženje Romkinja „Osvit“ iz Niša, „Femina“ iz Smederevske Palanke, „... Iz kruga – Vojvodina“ iz Novog Sada, Odbor za ljudska prava/SOS telefon iz Vranja, „Peščanik“ iz Kruševca).

AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.