PDF     PDF    
Beograd, 19/1/2015
INICIJATIVA
PDF     PDF    
Beograd, 19/1/2015
INICIJATIVA
Autonomni ženski centar je pokrenuo inicijativu za razmatranje modela jedinstvene (i zajedničke) evidencije podataka o nasilju u porodici i nasilju prema ženama.
 
Inicijativa se odnosi na razmatranje modela elektrosnke evidencije podataka o nasilju u porodici, koju je 2010. godine izradila intersektorska radna grupa u okviru aktivnosti na sprovođenju Pokrajinske strategije protiv rodno zasnovanog nasilja (2008-2012), i podnošenje predloga nadležnim predstavnicima izvršne vlasti za uspostavljanje (izmenu aktuelne) administrativne evidencije, kako bi se odgovorilo svim obavezama koje je država preuzela u ovoj oblasti. 
 
Inicijativa je prosleđena Koordinacionom telu za ravnopravnost polova pri Vladi Republike Srbije, Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromašta Vlade RS, Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine RS, Zaštitniku građana, Poverenici za zaštitu ravnoprsvanosti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Predloženo je da ova tela, zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Pokrajinskim ombudsmanom, razmotre predloženi model.
Osnovni prinicipi na kojima  počiva predlog ove evidencije integrisani su u Nacionalnu strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima koju je Vlada Republike Srbija usvojila 2011. godine. Međutim, do sada, nijedna od predviđenih aktivnosti nije realizovana, iako rok važenja ovog strateškog dokumenta ističe 2015. godine.
 
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Narodna skupština potvrdila 2013. godine, u članu 11. zahteva od država potpisnica, da u svrhu primene Konvencije, preduzmu „prikupljanje relevantnih statističkih podataka u redovnim vremenskim razmacima o slučajevima svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom“.
 
Komitet za eliminaciju diskriminacije žena u Zaključnim zapažanjima o drugom i trećem izveštaju Republike Srbije (2013) zahteva od potpisnice da: „unapredi sistem prikupljanja podataka“. I Evropska komisija, razmatrajući napredak Srbije u pristupanju Evropskoj uniji, u izveštaju za 2014. godinu, navodi da bi trebalo poboljšati mehanizme za koordinisanje prikupljanja i razmene podataka između svih relevantnih aktera u sistemu.
 
Prilozi: inicijativa
              obrazloženje
Autonomni ženski centar je pokrenuo inicijativu za razmatranje modela jedinstvene (i zajedničke) evidencije podataka o nasilju u porodici i nasilju prema ženama.
 
Inicijativa se odnosi na razmatranje modela elektrosnke evidencije podataka o nasilju u porodici, koju je 2010. godine izradila intersektorska radna grupa u okviru aktivnosti na sprovođenju Pokrajinske strategije protiv rodno zasnovanog nasilja (2008-2012), i podnošenje predloga nadležnim predstavnicima izvršne vlasti za uspostavljanje (izmenu aktuelne) administrativne evidencije, kako bi se odgovorilo svim obavezama koje je država preuzela u ovoj oblasti. 
 
Inicijativa je prosleđena Koordinacionom telu za ravnopravnost polova pri Vladi Republike Srbije, Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromašta Vlade RS, Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine RS, Zaštitniku građana, Poverenici za zaštitu ravnoprsvanosti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Predloženo je da ova tela, zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Pokrajinskim ombudsmanom, razmotre predloženi model. Osnovni prinicipi na kojima  počiva predlog ove evidencije integrisani su u Nacionalnu strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima koju je Vlada Republike Srbija usvojila 2011. godine. Međutim, do sada, nijedna od predviđenih aktivnosti nije realizovana, iako rok važenja ovog strateškog dokumenta ističe 2015. godine.
 
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Narodna skupština potvrdila 2013. godine, u članu 11. zahteva od država potpisnica, da u svrhu primene Konvencije, preduzmu „prikupljanje relevantnih statističkih podataka u redovnim vremenskim razmacima o slučajevima svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom“.
 
Komitet za eliminaciju diskriminacije žena u Zaključnim zapažanjima o drugom i trećem izveštaju Republike Srbije (2013) zahteva od potpisnice da: „unapredi sistem prikupljanja podataka“. I Evropska komisija, razmatrajući napredak Srbije u pristupanju Evropskoj uniji, u izveštaju za 2014. godinu, navodi da bi trebalo poboljšati mehanizme za koordinisanje prikupljanja i razmene podataka između svih relevantnih aktera u sistemu.
 
Prilozi: inicijativa
              obrazloženje
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.