PDF     PDF    
Beograd, 2014
METODOLOGIJA
PDF     PDF    
Beograd, 2014
METODOLOGIJA
Metodologija za analizu usklađenosti zakonodavnih i strateških dokumenata sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, izrađena je za izabrane članove Konvencije s namerom da utvrdi početno stanje i olakša praćenje primene Konvencije.
 
Metodologija je pripremljena za 51 član Konvencije iz sledećih poglavlja: I Ciljevi, definicije, principi jednakosti i nediskriminacije, opšte obaveze; II – Integrisane politike i prikupljanje podataka; III – Prevencija; IV – Zaštita i podrška; V – Materijalno pravo; VI – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere; i VIIMigracije i azil.
Autorka metodologije je mr Marija Lukić, saradnica Autonomnog ženskog centa.
 
Na osnovu ove jedinstvene metodologije urađene su osnovne studije o usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira sa Konvencijom u pet država, što bi trebalo da omogući međudržavno poređenje podataka i preuzimanje primera dobre prakse.
 
Metodologija je dostupna na srpskom (PDF) i engleskom jeziku (PDF).

 

Metodologija za analizu usklađenosti zakonodavnih i strateških dokumenata sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, izrađena je za izabrane članove Konvencije s namerom da utvrdi početno stanje i olakša praćenje primene Konvencije.
 
Metodologija je pripremljena za 51 član Konvencije iz sledećih poglavlja: I Ciljevi, definicije, principi jednakosti i nediskriminacije, opšte obaveze; II – Integrisane politike i prikupljanje podataka; III – Prevencija; IV – Zaštita i podrška; V – Materijalno pravo; VI – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere; i VIIMigracije i azil. Autorka metodologije je mr Marija Lukić, saradnica Autonomnog ženskog centa.
 
Na osnovu ove jedinstvene metodologije urađene su osnovne studije o usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira sa Konvencijom u pet država, što bi trebalo da omogući međudržavno poređenje podataka i preuzimanje primera dobre prakse.
 
Metodologija je dostupna na srpskom (PDF) i engleskom jeziku (PDF).

 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.