06/02/2014, Novi Sad
ZAKLJUČCI

06/02/2014, Novi Sad
ZAKLJUČCI
Vlada AP Vojvodine je razmotrila i usvojila informaciju o sprovođenju Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u APV za period 2009–2013. godine. Istovremeno, Vlada je donela i zaključak da se, u skladu sa domaćim propisima i Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici formira koordinaciono telo za sprovođenje, praćenje i procenu efikasnosti mera za sprečavanje i eliminisanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je zadužen da predloži Vladi APV formiranje koordinacionog tela, kao i da jednom godišnje izveštava Vladu o sveukupnim aktivnostima u ovoj oblasti. U toku je izrada nove Strategije APV u ovoj oblasti, za period 2014-2020. godine, koja će maksimalno biti usaglašena sa Konvencijom Saveta Evrope.
Vlada AP Vojvodine je razmotrila i usvojila informaciju o sprovođenju Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u APV za period 2009–2013. godine. Istovremeno, Vlada je donela i zaključak da se, u skladu sa domaćim propisima i Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici formira koordinaciono telo za sprovođenje, praćenje i procenu efikasnosti mera za sprečavanje i eliminisanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je zadužen da predloži Vladi APV formiranje koordinacionog tela, kao i da jednom godišnje izveštava Vladu o sveukupnim aktivnostima u ovoj oblasti. U toku je izrada nove Strategije APV u ovoj oblasti, za period 2014-2020. godine, koja će maksimalno biti usaglašena sa Konvencijom Saveta Evrope.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.