Beograd, 19/12/2018
KD SILOVANJE

Beograd, 19/12/2018
KD SILOVANJE
Autonomni ženski centar je započeo organizovanje stručnih sastanaka čija je tema posvećena potrebi izmene definicije krivičnog dela silovanja i njenog usaglašavanja sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
 
Prvi sastanak je organizovan u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom pravde, uz podršku Misije Saveta Evrope u Beogradu i švedske organizacije Kvinna till Kvinna. Učesnicima/cama su se obratili Tanja Ignjatović, ispred Autonomnog ženskog centra, Tobias Flessenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu, kao i Gorjana Mirčić Čaluković iz Ministarstva pravde. Na sastanku su učestvovali/e sudije, tužioci i pravni eksperti.
 
Ksenija Turković, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) istakla je da država ima niz pozitivnih i negativnih obaveza u zaštiti od silovanja i seksualnog nasilja (uz član 1 – Obaveze poštovanja ljudskih prava, to je i člana 3 – Zabrana mučenja i člana 8 – Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života Evropske konvencije o ljudskim pravima), kao i da su svi elementi sudske prakse ESLJP uneti u Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Sudska praksa ESLJP u vezi sa silovanjem i seksualnim nasiljem je formirana na slučaju M.C. v. Bugarska, kada je definisan pojam nedobrovoljnog odnosa, za koji nije potrebna sila ili fizički otpor žrtve. Dakle, mora se uzimati u obzir kontekst, kako žrtva doživljava situaciju (kada ne reaguje otporom), jednakost u slobodi seksualnog odlučivanja, ranjivost žrtve. Pozitivne obavaze države podrazumevaju i zakonske odredbe i njihovu primenu, zastupanje žrtve i efektivnu kaznu.
Tanja Drobnjak je predstavila predlog Autonomnog ženskog centra za imene krivičnog dela silovanje i usaglašavanje odredbi u ostalim delima iz Glave krivična dela protiv polne slobode,  ističući pre svega sve dileme koje su postojale u tom postupku.
 
Učesnice/i stručnog skupa su istakle/i važnost transformacije javne svesti, važnost da se uz izmene KZ sinhronizovano usaglašava Zakonik o krivičnom postupku i zakon koji će regulisati prava žrtava, jer mali broj prijava silovanja i seksualnih dela, i još manji broj osuđujućih presuda, ukazuje na to da se u Srbiji mora urediti efikasna i efektivna istraga i efektivna procesna zaštita žrtve.
 
AŽC će realizaciju stručnih sastanaka na ovu temu nastaviti i u 2019. godini.
 
Aktivnosti na usaglašavanju krivičnog dela silovanje sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici prati i kampanja „Traži se pristanak“.
Autonomni ženski centar je započeo organizovanje stručnih sastanaka čija je tema posvećena potrebi izmene definicije krivičnog dela silovanja i njenog usaglašavanja sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
 
Prvi sastanak je organizovan u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom pravde, uz podršku Misije Saveta Evrope u Beogradu i švedske organizacije Kvinna till Kvinna. Učesnicima/cama su se obratili Tanja Ignjatović, ispred Autonomnog ženskog centra, Tobias Flessenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu, kao i Gorjana Mirčić Čaluković iz Ministarstva pravde. Na sastanku su učestvovali/e sudije, tužioci i pravni eksperti.
 
Ksenija Turković, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) istakla je da država ima niz pozitivnih i negativnih obaveza u zaštiti od silovanja i seksualnog nasilja (uz član 1 – Obaveze poštovanja ljudskih prava, to je i člana 3 – Zabrana mučenja i člana 8 – Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života Evropske konvencije o ljudskim pravima), kao i da su svi elementi sudske prakse ESLJP uneti u Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Sudska praksa ESLJP u vezi sa silovanjem i seksualnim nasiljem je formirana na slučaju M.C. v. Bugarska, kada je definisan pojam nedobrovoljnog odnosa, za koji nije potrebna sila ili fizički otpor žrtve. Dakle, mora se uzimati u obzir kontekst, kako žrtva doživljava situaciju (kada ne reaguje otporom), jednakost u slobodi seksualnog odlučivanja, ranjivost žrtve. Pozitivne obavaze države podrazumevaju i zakonske odredbe i njihovu primenu, zastupanje žrtve i efektivnu kaznu. Tanja Drobnjak je predstavila predlog Autonomnog ženskog centra za imene krivičnog dela silovanje i usaglašavanje odredbi u ostalim delima iz Glave krivična dela protiv polne slobode,  ističući pre svega sve dileme koje su postojale u tom postupku.
 
Učesnice/i stručnog skupa su istakle/i važnost transformacije javne svesti, važnost da se uz izmene KZ sinhronizovano usaglašava Zakonik o krivičnom postupku i zakon koji će regulisati prava žrtava, jer mali broj prijava silovanja i seksualnih dela, i još manji broj osuđujućih presuda, ukazuje na to da se u Srbiji mora urediti efikasna i efektivna istraga i efektivna procesna zaštita žrtve.
 
AŽC će realizaciju stručnih sastanaka na ovu temu nastaviti i u 2019. godini.
 
Aktivnosti na usaglašavanju krivičnog dela silovanje sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici prati i kampanja „Traži se pristanak“.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.