Beograd, 17/8/2018
IZVEŠTAJ

Beograd, 17/8/2018
IZVEŠTAJ
Srbija je podnela prvi izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Grupi ekspertkinja i eksperata za akcije protiv nasilja protiv žena i nasilja u porodici (GREVIO grupa). Ova će Grupa razmotriti i sve informacije i izveštaje koji pristignu od organizacija civilnog društva, državnih institucija za ljudska prava i drugih odgovarajućih tela (ove se informacije smatraju poverljivim, osim ako na osnovu zahteva tih tela GREVIO ne odluči drugačije).
 
Naredni koraci podrazumevaju dijalog sa državom na osnovu pitanja koja sastavljaju dve/a članice/a GREVIO grupe određena za izvestioce (na osnovu pristiglih izveštaja i informacija). Procedura uključuje i evaluacionu posetu, sa ciljem da se napravi temeljna procena situacije na terenu, koja podrazumeva serije sastanaka sa vladinim zvaničnicima, relevantnim profesionalcima, predstavnicima nevladinih organizacija, uključujući i posete relevatnim ustanovama.
Na osnovu prikupljenih podataka GREVIO grupa priprema nacrt izveštaja, o kojem se raspravlja, nakon čega se nacrt prosleđuje državi, radi komentarisanja. Ovi će komentari biti uzeti u obzir u procesu finalizovanja izveštaja, koji GREVIO grupa usvaja, i još jednom se prosleđuju državi, koja ima priliku da ponovo podnese komentare. Finalni izveštaj se javno objavljuje i dostavlja Komitetu država potpisnica.
 
Komitet može usvojiti preporuke na osnovu izveštaja GREVIO grupe. Država nakon toga usvaja mere na osnovu GREVIO izveštaja i sprovodi bilo koju preporuku Komiteta država potpisnica. Država je takođe dužna da podnese izveštaj Narodnoj skupštini, s ciljem da se omogući da i ona učestvuje u nadziranju sprovođenja Konvencije.
Srbija je podnela prvi izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Grupi ekspertkinja i eksperata za akcije protiv nasilja protiv žena i nasilja u porodici (GREVIO grupa). Ova će Grupa razmotriti i sve informacije i izveštaje koji pristignu od organizacija civilnog društva, državnih institucija za ljudska prava i drugih odgovarajućih tela (ove se informacije smatraju poverljivim, osim ako na osnovu zahteva tih tela GREVIO ne odluči drugačije).
 
Naredni koraci podrazumevaju dijalog sa državom na osnovu pitanja koja sastavljaju dve/a članice/a GREVIO grupe određena za izvestioce (na osnovu pristiglih izveštaja i informacija). Procedura uključuje i evaluacionu posetu, sa ciljem da se napravi temeljna procena situacije na terenu, koja podrazumeva serije sastanaka sa vladinim zvaničnicima, relevantnim profesionalcima, predstavnicima nevladinih organizacija, uključujući i posete relevatnim ustanovama. Na osnovu prikupljenih podataka GREVIO grupa priprema nacrt izveštaja, o kojem se raspravlja, nakon čega se nacrt prosleđuje državi, radi komentarisanja. Ovi će komentari biti uzeti u obzir u procesu finalizovanja izveštaja, koji GREVIO grupa usvaja, i još jednom se prosleđuju državi, koja ima priliku da ponovo podnese komentare. Finalni izveštaj se javno objavljuje i dostavlja Komitetu država potpisnica.
 
Komitet može usvojiti preporuke na osnovu izveštaja GREVIO grupe. Država nakon toga usvaja mere na osnovu GREVIO izveštaja i sprovodi bilo koju preporuku Komiteta država potpisnica. Država je takođe dužna da podnese izveštaj Narodnoj skupštini, s ciljem da se omogući da i ona učestvuje u nadziranju sprovođenja Konvencije.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.