Strazbur, 2018.
NASILJE

Strazbur, 2018.
NASILJE
Savet Evrope u novoj Strategiji za rodnu ravnopravnost (2018-2023) podržava države članice da primene postojeće međunarodne instrumente, uključujući UN Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Opštu preporuku 35 o rodno zasnovanom nasilja protiv žena, kao i milenijske ciljeve 5 i 16.  Takođe, podržava države članice da potpišu, usvoje i primene Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulsku), Konvenciju SE o borbi protiv trgovine ljudskim bićima i Konvenciju SE o zaštiti dece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja (Lanzarote).

U vezi sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, traži se da države članice preduzmu akcije:

- za rešavanje problema seksualnog nasilja i uznemiravanja žena u javnim prostorima;
- preduzimu mere koje se osnose na sve oblike nasilja;
- razmotre sposobnost žrtava nasilja u porodici da zatraže sklonište i smeštaj kao zaštitnu meru;
- podrže razvoj sistema evidencije o nasilju protiv žena i nasilju u porodici;
- podrže uspostavljanje i razvoj koordinacionih tela na nacionalnom nivou i promovišu i podrže razvoj naconalne strategije - za prevenciju i suzbijanje nasilja protiv žena i nasilja u porodici;
- preduzmu mere u odnosu na nasilje prema starijim ženama i muškarcima;
- razviju metode za razmatranje potreba za prevencijom i suzbijanjem nasilja u porodici prema muškarcima i dečacima;
- razmotre ulogu muškaraca kao učinilaca rodno zasnovanog nasilja i razviju informativne alate o ulozi muškaraca u prevenciji nasilja prema ženama i devojčicama;
- prikupljaju informacije i grade znanja o specifičnim formama nasilja sa kojima se suočavaju žene u situacijama koje prouzrokuju njihovu ranjivost (kao što su starije žene, žene sa različitim seksualnim orijentacijama i rodnim identitetima, marginalizovane žene, žene u migraciji, žene sa invaliditetom, mlade žene i devojčice,  žene u beskućništvu, žene koje koriste droge ili žrtve trgovine ljudima), kroz saradnju i razmenu informacija sa relevantnim telima i organima u Savetu Evrope;
- razviju aktivnosti za prevenciju i suzbijanje dodatnih oblika nasilja prema ženama, kao što su političko i socijalno nasilje;
- promovišu konvencije - Istanbulsku, protiv trgovine ljudima i Lanzarot - izvan evropskog kontinenta, stavljanjem na raspolaganje znanja i razmenom primera dobre prakse u kontekstu saradnje sa državama koje nisu članice i drugim regionalnim i međunardnim organizacijama.
Savet Evrope u novoj Strategiji za rodnu ravnopravnost (2018-2023) podržava države članice da primene postojeće međunarodne instrumente, uključujući UN Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Opštu preporuku 35 o rodno zasnovanom nasilja protiv žena, kao i milenijske ciljeve 5 i 16.  Takođe, podržava države članice da potpišu, usvoje i primene Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulsku), Konvenciju SE o borbi protiv trgovine ljudskim bićima i Konvenciju SE o zaštiti dece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja (Lanzarote).

U vezi sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, traži se da države članice preduzmu akcije:

- za rešavanje problema seksualnog nasilja i uznemiravanja žena u javnim prostorima;
- preduzimu mere koje se osnose na sve oblike nasilja;
- razmotre sposobnost žrtava nasilja u porodici da zatraže sklonište i smeštaj kao zaštitnu meru;
- podrže razvoj sistema evidencije o nasilju protiv žena i nasilju u porodici;
- podrže uspostavljanje i razvoj koordinacionih tela na nacionalnom nivou i promovišu i podrže razvoj naconalne strategije - za prevenciju i suzbijanje nasilja protiv žena i nasilja u porodici;
- preduzmu mere u odnosu na nasilje prema starijim ženama i muškarcima; - razviju metode za razmatranje potreba za prevencijom i suzbijanjem nasilja u porodici prema muškarcima i dečacima;
- razmotre ulogu muškaraca kao učinilaca rodno zasnovanog nasilja i razviju informativne alate o ulozi muškaraca u prevenciji nasilja prema ženama i devojčicama;
- prikupljaju informacije i grade znanja o specifičnim formama nasilja sa kojima se suočavaju žene u situacijama koje prouzrokuju njihovu ranjivost (kao što su starije žene, žene sa različitim seksualnim orijentacijama i rodnim identitetima, marginalizovane žene, žene u migraciji, žene sa invaliditetom, mlade žene i devojčice,  žene u beskućništvu, žene koje koriste droge ili žrtve trgovine ljudima), kroz saradnju i razmenu informacija sa relevantnim telima i organima u Savetu Evrope;
- razviju aktivnosti za prevenciju i suzbijanje dodatnih oblika nasilja prema ženama, kao što su političko i socijalno nasilje;
- promovišu konvencije - Istanbulsku, protiv trgovine ljudima i Lanzarot - izvan evropskog kontinenta, stavljanjem na raspolaganje znanja i razmenom primera dobre prakse u kontekstu saradnje sa državama koje nisu članice i drugim regionalnim i međunardnim organizacijama.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.