Ženeva, januar 2018.
PREPORUKE

Ženeva, januar 2018.
PREPORUKE
Zaključci i preporuke radne grupe Saveta za ljudska prava u vezi sa Izveštajem Republike Srbije u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda i dijaloga sa državnom delegacijom na 29. sednici u Ženevi (15-26 januara 2018.) sadrže i 11 preporuka u vezi sa nasiljem prema ženama, koje je Srbija razmotrila i prihvatila.
 
Ove preporuke se odnose na jačanje mera za prevenciju svih oblika nasilja protiv žena, posebno nasilja u porodici, seksualnog uznemiravanja, silovanja; jačanje zakonske zaštite žena od svih formi diskriminacije i nasilja; pokretanje kampanja za podizanje svesti u cilju delotvorne zaštite žena i dece od od nasilja; uspostavljanje nulte tolerancije prema nasilju protiv žena i formulisanje i sprovođenje sistemskih mera protiv stereotipa o ženama; usvajanje Nacionalne strategije za prevenciju i sprečavanje nasilja prema ženama i devojkama u porodici i partnerskim odnosima i osiguravanje njene delotvorne primene; praćenje i pojačan napor za primenu zakona, uz jačanje podrške žrtvama; unapređivanje mera podrške ženama kroz obezbeđivanje skloništa i centara za medicinsku, psihološku i pravnu pomoć i podršku; promocija obrazovne politike protiv nasilja, posebno fizičkog i rodno zasnovanog nasilja prema ženama i deci.
Sadržaj još tri preporuke, za koje se zahteva da ih Srbija ispita i blagovremeno o njima izvestiti Saveta za ljudska prava (najkasnije do 38. sednice) odnosi se na pregled i revidiranje Krivičnog zakonika, Porodičnog zakona i ostalih relevantnih zakona u cilju delotvorne prevencije svih formi nasilja protiv žena; unapređivanja zakona koji se tiču sprečavanja nasilja u porodici i usvajanje specijalnih mera za prevenciju i borbu protiv višestruke i intersektoralne diskriminacije žena i devojčica sa invaliditetom, posebno u pristupu pravdi, zaštiti od nasilja u porodici i zlostavljanja, kao i u oblasti obrazovanja, zdravlja i zapošljavanja.
 
Nezavisni izveštaj u vezi sa stanjem i primenom prava žena podnele su AŽC, ASTRA i Žene u crnom.
Zaključci i preporuke radne grupe Saveta za ljudska prava u vezi sa Izveštajem Republike Srbije u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda i dijaloga sa državnom delegacijom na 29. sednici u Ženevi (15-26 januara 2018.) sadrže i 11 preporuka u vezi sa nasiljem prema ženama, koje je Srbija razmotrila i prihvatila.
 
Ove preporuke se odnose na jačanje mera za prevenciju svih oblika nasilja protiv žena, posebno nasilja u porodici, seksualnog uznemiravanja, silovanja; jačanje zakonske zaštite žena od svih formi diskriminacije i nasilja; pokretanje kampanja za podizanje svesti u cilju delotvorne zaštite žena i dece od od nasilja; uspostavljanje nulte tolerancije prema nasilju protiv žena i formulisanje i sprovođenje sistemskih mera protiv stereotipa o ženama; usvajanje Nacionalne strategije za prevenciju i sprečavanje nasilja prema ženama i devojkama u porodici i partnerskim odnosima i osiguravanje njene delotvorne primene; praćenje i pojačan napor za primenu zakona, uz jačanje podrške žrtvama; unapređivanje mera podrške ženama kroz obezbeđivanje skloništa i centara za medicinsku, psihološku i pravnu pomoć i podršku; promocija obrazovne politike protiv nasilja, posebno fizičkog i rodno zasnovanog nasilja prema ženama i deci. Sadržaj još tri preporuke, za koje se zahteva da ih Srbija ispita i blagovremeno o njima izvestiti Saveta za ljudska prava (najkasnije do 38. sednice) odnosi se na pregled i revidiranje Krivičnog zakonika, Porodičnog zakona i ostalih relevantnih zakona u cilju delotvorne prevencije svih formi nasilja protiv žena; unapređivanja zakona koji se tiču sprečavanja nasilja u porodici i usvajanje specijalnih mera za prevenciju i borbu protiv višestruke i intersektoralne diskriminacije žena i devojčica sa invaliditetom, posebno u pristupu pravdi, zaštiti od nasilja u porodici i zlostavljanja, kao i u oblasti obrazovanja, zdravlja i zapošljavanja.
 
Nezavisni izveštaj u vezi sa stanjem i primenom prava žena podnele su AŽC, ASTRA i Žene u crnom.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.