Beograd, 10/10/2017.
PRIMENA

Beograd, 10/10/2017.
PRIMENA
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici svojim rešenjima trebalo je da ispuni deo standarda koje postavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, a koju je Srbija ratifikovala krajem 2013. godine. Tri meseca od početka njegove primene (jun – avgust 2017) razmatran je značajan broj slučajeva nasilja i određen je značajan broj hitnih i produženih hitnih mera zaštite. Ipak, određeni broj pitanja ostaju bez odgovora, jer nema izveštaja Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, koji je formiran kako bi se pratila primena Zakona i poboljšali koordinacija i delotvornost prilikom zaštite žrtava.

Autonomni ženski centar nezavisno i redovno prati primenu Zakona, a zapažanja i predloge dostavlja Savetu i stavlja na uvid javnosti.
Osnovne kvantitativne informacije o primeni Zakona traže se od Republičkog javnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izvestilo je da ne prikuplja podatke, iako je to zakonska obaveza), za svaki mesec (na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja). Podatke o traženim informacijama redovno dostavlja jedino Republičko javno tužilaštvo.

Više o rezultatima tromesečne primene zakona videti u tekstu Nova zakonska rešenja za sprečavanje nasilja u porodici.
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici svojim rešenjima trebalo je da ispuni deo standarda koje postavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, a koju je Srbija ratifikovala krajem 2013. godine. Tri meseca od početka njegove primene (jun – avgust 2017) razmatran je značajan broj slučajeva nasilja i određen je značajan broj hitnih i produženih hitnih mera zaštite. Ipak, određeni broj pitanja ostaju bez odgovora, jer nema izveštaja Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, koji je formiran kako bi se pratila primena Zakona i poboljšali koordinacija i delotvornost prilikom zaštite žrtava.

Autonomni ženski centar nezavisno i redovno prati primenu Zakona, a zapažanja i predloge dostavlja Savetu i stavlja na uvid javnosti. Osnovne kvantitativne informacije o primeni Zakona traže se od Republičkog javnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izvestilo je da ne prikuplja podatke, iako je to zakonska obaveza), za svaki mesec (na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja). Podatke o traženim informacijama redovno dostavlja jedino Republičko javno tužilaštvo.

Više o rezultatima tromesečne primene zakona videti u tekstu Nova zakonska rešenja za sprečavanje nasilja u porodici.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.