PDF    
Beograd, 01/02/2017
POLOŽAJ ŽRTAVA
PDF    
Beograd, 01/02/2017
POLOŽAJ ŽRTAVA
Na okruglom stolu na temu „Položaj oštećenih (žrtava) u krivičnom postupku u Republici Srbiji“, koji su organizovali Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Nacionalni convent o EU za Poglavlje 23, jedinstveni stav svih učesnika/-ca bio je da postojeća zakonska rešenja stavljaju žrtve krivičnih dela u izrazito nepovoljan položaj. Takođe, navedeno je da će lakši deo posla biti usaglašavanje normativnog okvira sa standardima EU, nego primena tih odredbi, na šta ukazuje slaba primena postojećih procesnih garancija.

Autonomni ženski centar je izvestio o položaju žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u porodici. Naglašeno je da problem u primeni zakonskih rešenja potiče i od nerazumevanja specifičnosti odnosa između žrtve i učinioca, što iskustvo nasilja čini psihološki razarajućim čak i kada se ne radi o teškim fizičkim povredama, o značajnom učesću ličnih uverenja i predrasudapostupajućih stručnjaka, ali i o tome da nemali broj njih ima i lično iskustvo učinoca ili žrtve, što nije nevažno za odnos prema žrtvi. Navedeni su ključni problemi sa kojima se suočavaju žene i deca žrtve nasilja, posebno sumnji na seksualno nasilje, kao i deca svedoci nasilja u porodici.
Predstavnica Autonomnog ženskog centra je podsetila da analize usklađenosti normativnog okvira sa Direktivom 2012/29/EU, kao i analize o modelu uspostavljanja mreže službi za podršku žrtvama, svedocima i oštećenim u istrazi u svim fazama krivičnog postupka, nisu dostupne na veb-prezentaciji Ministarstva pravde. Ženske organizacije koje pružaju podršku ženama žrtvama nasilja nisu konsultovane, niti pozivane na prezentacije rezultata, što je neprihvatljivo, imajući u vidu da se uspostavlja novi sistem u kom je važno učešće svih aktera.

Izlaganje Tanje Ignjatović dostupno je na ovom linku, a program okruglog stola dostupan je u PDF formatu.
Na okruglom stolu na temu „Položaj oštećenih (žrtava) u krivičnom postupku u Republici Srbiji“, koji su organizovali Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Nacionalni convent o EU za Poglavlje 23, jedinstveni stav svih učesnika/-ca bio je da postojeća zakonska rešenja stavljaju žrtve krivičnih dela u izrazito nepovoljan položaj. Takođe, navedeno je da će lakši deo posla biti usaglašavanje normativnog okvira sa standardima EU, nego primena tih odredbi, na šta ukazuje slaba primena postojećih procesnih garancija.

Autonomni ženski centar je izvestio o položaju žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u porodici. Naglašeno je da problem u primeni zakonskih rešenja potiče i od nerazumevanja specifičnosti odnosa između žrtve i učinioca, što iskustvo nasilja čini psihološki razarajućim čak i kada se ne radi o teškim fizičkim povredama, o značajnom učesću ličnih uverenja i predrasudapostupajućih stručnjaka, ali i o tome da nemali broj njih ima i lično iskustvo učinoca ili žrtve, što nije nevažno za odnos prema žrtvi. Navedeni su ključni problemi sa kojima se suočavaju žene i deca žrtve nasilja, posebno sumnji na seksualno nasilje, kao i deca svedoci nasilja u porodici. Predstavnica Autonomnog ženskog centra je podsetila da analize usklađenosti normativnog okvira sa Direktivom 2012/29/EU, kao i analize o modelu uspostavljanja mreže službi za podršku žrtvama, svedocima i oštećenim u istrazi u svim fazama krivičnog postupka, nisu dostupne na veb-prezentaciji Ministarstva pravde. Ženske organizacije koje pružaju podršku ženama žrtvama nasilja nisu konsultovane, niti pozivane na prezentacije rezultata, što je neprihvatljivo, imajući u vidu da se uspostavlja novi sistem u kom je važno učešće svih aktera.

Izlaganje Tanje Ignjatović dostupno je na ovom linku, a program okruglog stola dostupan je u PDF formatu.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.