Ženeva, 22/11/2016
POZIV UN

Ženeva, 22/11/2016
POZIV UN
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, Specijalna izveštačica Ujedinjenih nacija o nasilju prema ženama, zajedno sa ključnim globalnim i regionalnim ekspertskim mehanizmima, uputila je poziv za intenziviranje napora na međunarodnom, regionalnom i nacionalnom planu za sprečavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja.

U pozivu se navodi da je nasilje prema ženama ukorenjeno u nejednakosti i diskriminaciji protiv žena, te da prevencija i iskorenjivanje moraju biti utemeljeni na rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena. Ovi mehanizmi ističu da je nasilje prema ženama, kao vid diskriminacije žena i povrede ljudskih prava, zabranjeno globalnim mehanizmima za ljudska prava, uključujući Istanbulsku konvenciju.

Naglašavaju da se praćenjem rada na globalnom i regionalnom nivou pokazalo: (1) da femicid, odnosno rodno zasnovana ubistva žena, kao i seksualno i drugi oblici rodno zasnovanog nasilja protiv žena i devojčica predstavljaju široko rasprostranjeno i istrajno kršenje ljudskih prava; (2) da postoji široko rasprostranjena nekažnjivost zbog nedostatka primene globalnih i regionalnih instrumenata u vezi sa ženskim pravima i nasiljem prema ženama i propust da se oni koriste kao stvarna zaštita svake žene i devojčice; (3) da postoje
značajne praznine i nedostaci u nacionalnom zakonodavstvu i sistemu prevencije često u sprezi sa tolerancijom ove forme nasilja, a koji su dodatno problematični zbog nedostatka pouzdanih i razvrstanih podataka, nedostatka adekvatne procene rizika, te prikrivanja i neprijavljivanja rodno zasnovanih ubistava, silovanja i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja prema ženama.

Istaknuto je da sve države moraju da, hitno i u saradnji sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim stranama, pojačaju svoje napore za prevenciju i sprečavanje femicida, silovanja i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja prema ženama i devojčicama. Sve zainteresovane strane se pozivaju da garantuju svakoj ženi i devojčici život bez nasilja primenom holističkih integrisanih politika prevencije, zaštite i procesuiranja.

Više informacija dostupno je na engleskom jeziku ovde.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, Specijalna izveštačica Ujedinjenih nacija o nasilju prema ženama, zajedno sa ključnim globalnim i regionalnim ekspertskim mehanizmima, uputila je poziv za intenziviranje napora na međunarodnom, regionalnom i nacionalnom planu za sprečavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja.

U pozivu se navodi da je nasilje prema ženama ukorenjeno u nejednakosti i diskriminaciji protiv žena, te da prevencija i iskorenjivanje moraju biti utemeljeni na rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena. Ovi mehanizmi ističu da je nasilje prema ženama, kao vid diskriminacije žena i povrede ljudskih prava, zabranjeno globalnim mehanizmima za ljudska prava, uključujući Istanbulsku konvenciju.

Naglašavaju da se praćenjem rada na globalnom i regionalnom nivou pokazalo: (1) da femicid, odnosno rodno zasnovana ubistva žena, kao i seksualno i drugi oblici rodno zasnovanog nasilja protiv žena i devojčica predstavljaju široko rasprostranjeno i istrajno kršenje ljudskih prava; (2) da postoji široko rasprostranjena nekažnjivost zbog nedostatka primene globalnih i regionalnih instrumenata u vezi sa ženskim pravima i nasiljem prema ženama i propust da se oni koriste kao stvarna zaštita svake žene i devojčice; (3) da postoje značajne praznine i nedostaci u nacionalnom zakonodavstvu i sistemu prevencije često u sprezi sa tolerancijom ove forme nasilja, a koji su dodatno problematični zbog nedostatka pouzdanih i razvrstanih podataka, nedostatka adekvatne procene rizika, te prikrivanja i neprijavljivanja rodno zasnovanih ubistava, silovanja i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja prema ženama.

Istaknuto je da sve države moraju da, hitno i u saradnji sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim stranama, pojačaju svoje napore za prevenciju i sprečavanje femicida, silovanja i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja prema ženama i devojčicama. Sve zainteresovane strane se pozivaju da garantuju svakoj ženi i devojčici život bez nasilja primenom holističkih integrisanih politika prevencije, zaštite i procesuiranja.

Više informacija dostupno je na engleskom jeziku ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.