PDF    
Beograd, 11/11/2016
AMANDMANI
PDF    
Beograd, 11/11/2016
AMANDMANI
Autonomni ženski centar je uputio predstavnicama Ženske parlamentarne mreže i nadležnim Odborima u Narodnoj skupštini i predloge amandmana na Izmene i dopune Krivičnog zakonika (KZ), u vezi sa članovima koji se odnose na usaglašavanje KZ sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.
 
I u ovim amandmanima je navedeno da je nedopustivo da se briše stav 5 čl. 194 – nasilja u porodici, koji se odnosi na kažnjavanje za kršenje mera zaštite koje je odredio sud u parničnom postupku, jer bi se na taj način umanjio dostignuti nivo pravne zaštite.
 
Ukazano je da predlagač, Ministarstvo pravde, nije organizovao javnu raspravu o predloženim izmenama i dopunama, što bi bilo u skladu sa čl. 77 Zakona o državnoj upravi, jer se uređuje pitanje od posebnog značaja za javnost. Takođe, ukazano je da je propuštena prilika da se KZ u potpunosti usaglasi sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, što je obaveza i u Akcionom planu za poglavlje 23. Potreba i obim tog usaglašavanja obrazložena je i u analizi koja je za Ministartvo pravde urađena na PLAC projektu, od strane doc dr. Vesne Ratković, članice GREVIO ekspertske grupe, a koja je potvrdila opravdanost svih ranijih predloga AŽC i Zaštitnika građana.
Stanovište AŽC je da sve izmene definicije dela ili definicije novih krivičnih dela treba da budu u skladu sa standardima Konvencije Saveta Evrope, kao i da predložena visina kazni bude odgovarajuća i u skladu sa standardima Konvencije (čl. 46 – otežavajuće okolnosti).

AŽC je predložio da se razmotre i amandmani za članove KZ koje Ministarstvo pravde nije unelo u Predlog. Radi se o definiciji kruga zaštićenih lica (čl. 112. stav 28), što je u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope (definicija nasilja u porodcici), kao i sa Zaključnim zapažanjima UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW/C/SRB/CO/2-3), tačka 23 (a), a u vezi usklađivanja odredbi u Krivičnom zakoniku i Porodičnom zakonu.
 
Takođe, ukazano je da Ministartvo pravde nije predložilo izmene krivičnog dela silovanje, čl. 178 KZ, ako i definicije obljube i sa njom izjednačenog čina kod svih krivičnih dela iz KZ (179, 180, 181, 182), što bi takođe moralo biti učinjeno, u skladu sa čl. 36 Konvencije (seksualno nasilje, uključujući silovanje). Novi standard za ova dela, koji potvrđuje i Evropski sud za ljudska prava (presuda M.C. protiv Bugarske) i Opšta preporuka 19 UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (odluka Vertido protiv Filipina), zahteva postojanje “nedvosmislenog i dobrovoljnog pristanka” za seksualnu radnju.
Autonomni ženski centar je uputio predstavnicama Ženske parlamentarne mreže i nadležnim Odborima u Narodnoj skupštini i predloge amandmana na Izmene i dopune Krivičnog zakonika (KZ), u vezi sa članovima koji se odnose na usaglašavanje KZ sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.
 
I u ovim amandmanima je navedeno da je nedopustivo da se briše stav 5 čl. 194 – nasilja u porodici, koji se odnosi na kažnjavanje za kršenje mera zaštite koje je odredio sud u parničnom postupku, jer bi se na taj način umanjio dostignuti nivo pravne zaštite.
 
Ukazano je da predlagač, Ministarstvo pravde, nije organizovao javnu raspravu o predloženim izmenama i dopunama, što bi bilo u skladu sa čl. 77 Zakona o državnoj upravi, jer se uređuje pitanje od posebnog značaja za javnost. Takođe, ukazano je da je propuštena prilika da se KZ u potpunosti usaglasi sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, što je obaveza i u Akcionom planu za poglavlje 23. Potreba i obim tog usaglašavanja obrazložena je i u analizi koja je za Ministartvo pravde urađena na PLAC projektu, od strane doc dr. Vesne Ratković, članice GREVIO ekspertske grupe, a koja je potvrdila opravdanost svih ranijih predloga AŽC i Zaštitnika građana. Stanovište AŽC je da sve izmene definicije dela ili definicije novih krivičnih dela treba da budu u skladu sa standardima Konvencije Saveta Evrope, kao i da predložena visina kazni bude odgovarajuća i u skladu sa standardima Konvencije (čl. 46 – otežavajuće okolnosti).

AŽC je predložio da se razmotre i amandmani za članove KZ koje Ministarstvo pravde nije unelo u Predlog. Radi se o definiciji kruga zaštićenih lica (čl. 112. stav 28), što je u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope (definicija nasilja u porodcici), kao i sa Zaključnim zapažanjima UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW/C/SRB/CO/2-3), tačka 23 (a), a u vezi usklađivanja odredbi u Krivičnom zakoniku i Porodičnom zakonu.
 
Takođe, ukazano je da Ministartvo pravde nije predložilo izmene krivičnog dela silovanje, čl. 178 KZ, ako i definicije obljube i sa njom izjednačenog čina kod svih krivičnih dela iz KZ (179, 180, 181, 182), što bi takođe moralo biti učinjeno, u skladu sa čl. 36 Konvencije (seksualno nasilje, uključujući silovanje). Novi standard za ova dela, koji potvrđuje i Evropski sud za ljudska prava (presuda M.C. protiv Bugarske) i Opšta preporuka 19 UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (odluka Vertido protiv Filipina), zahteva postojanje “nedvosmislenog i dobrovoljnog pristanka” za seksualnu radnju.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.