Beograd, 1/6/2016
ZAKON O AZILU

Beograd, 1/6/2016
ZAKON O AZILU
Photo: Tanjug/AP

Ministarstvo unutrašnjih poslova prihvatilo je najveći deo komentara Autonomnog ženskog centra na nacrt Zakona o azilu i privremenoj zaštiti. Sugestije AŽC-a su se odnosile na usklađivanje nacrta Zakona sa odredbama Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama u pogledu prepoznavanja rodno zasnovanog nasilja  kao osnova dodele izbegličke zaštite i uvođenja rodno osetljivih procedura odlučivanja o zahtevu za azil. MUP je najvećim delom prihvatio podnete komentare, tako da su rod i rodni identitet prepoznati kao osnov po kome jedno lice može biti izloženo progonu, a rodno zasnovano nasilje je prepoznato kao vrsta proganjanja, što predstavlja osnov dodele međunarodne zaštite.


Radnom verzijom Zakona članovima porodice, pored bračnih, smatraju se i vanbračni partneri. Rod i rodni identitet su prepoznati u načelima zabrane proterivanja i nediskriminacije, dok se rodno zasnovano nasilje uzima u obzir prilikom procene najboljeg interesa maloletnika.
 
Ipak, izloženost rodno zasnovanom nasilju nije eksplicitno određeno kao kriterijum za obezbeđenje posebnih procesnih i prihvatnih  garancija  u postupcima azila, te će se u tom pogledu AŽC dalje zalagati da se i ovaj standard Istanbulske konvencije implementira u Zakon o azilu i privremenoj zaštiti.

Radna verzija Zakona o azilu i privremenoj zaštiti dostupna ovde.
Photo: Tanjug/AP

Ministarstvo unutrašnjih poslova prihvatilo je najveći deo komentara Autonomnog ženskog centra na nacrt Zakona o azilu i privremenoj zaštiti. Sugestije AŽC-a su se odnosile na usklađivanje nacrta Zakona sa odredbama Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama u pogledu prepoznavanja rodno zasnovanog nasilja  kao osnova dodele izbegličke zaštite i uvođenja rodno osetljivih procedura odlučivanja o zahtevu za azil. MUP je najvećim delom prihvatio podnete komentare, tako da su rod i rodni identitet prepoznati kao osnov po kome jedno lice može biti izloženo progonu, a rodno zasnovano nasilje je prepoznato kao vrsta proganjanja, što predstavlja osnov dodele međunarodne zaštite.

Radnom verzijom Zakona članovima porodice, pored bračnih, smatraju se i vanbračni partneri. Rod i rodni identitet su prepoznati u načelima zabrane proterivanja i nediskriminacije, dok se rodno zasnovano nasilje uzima u obzir prilikom procene najboljeg interesa maloletnika.
 
Ipak, izloženost rodno zasnovanom nasilju nije eksplicitno određeno kao kriterijum za obezbeđenje posebnih procesnih i prihvatnih  garancija  u postupcima azila, te će se u tom pogledu AŽC dalje zalagati da se i ovaj standard Istanbulske konvencije implementira u Zakon o azilu i privremenoj zaštiti.

Radna verzija Zakona o azilu i privremenoj zaštiti dostupna ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.