Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da nadležna tijela, u situacijama neposredne opasnosti, imaju ovlast narediti počinitelju/počiniteljici nasilja u obitelji da napusti mjesto stanovanja žrtve ili osobe izložene riziku, na dovoljno dugo razdoblje te zabraniti počinitelju/počiniteljici ulazak u mjesto stanovanja ili uspostavljanje kontakta sa žrtvom ili osobom izloženom riziku. Mjere poduzete u skladu s ovim člankom prednost će dati sigurnosti žrtava ili osobama izloženim riziku.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 52 Hitni nalozi za udaljavanje
Usporedba između država čl. 52 Hitni nalozi za udaljavanje
PITANJA
 
a. Postoje li hitni nalozi za udaljenje kakvi su definirani u članaku 52? Mogu li one biti izdane u roku od 24 sata od uspostavljanja neposredne opasnosti za žrtvu? Tko odlučuje o tim mjerama? Kakva je procedura (sudska, administrativna i njima slična)? Ima li počinitelj pravo žalbe? Kakvi kriteriji moraju biti ispunjeni kako bi se odobrile hitni nalozi? Koje je maksimalno vrijeme za to?
Odgovor: Prema Explanatory reportu (t. 264.) u situacijama neposredne opasnosti najučinkovitiji način jamčenja sigurnosti žrtvi obiteljskog nasilja stvaranje je fizičke udaljenosti između žrtve i počinitelja. Pri tome je važno da se osigura udaljavanje počinitelja i dopuštanje žrtvi da ostane u domu. Primjeri ovakvih naloga u državama Vijeća Europe traju od deset dana do četiri tjedna sa ili bez mogućnosti ponavljanja.
PLUS
a. Postoje li hitni nalozi za udaljenje kakvi su definirani u članaku 52? Mogu li one biti izdane u roku od 24 sata od uspostavljanja neposredne opasnosti za žrtvu? Tko odlučuje o tim mjerama? Kakva je procedura (sudska, administrativna i njima slična)? Ima li počinitelj pravo žalbe? Kakvi kriteriji moraju biti ispunjeni kako bi se odobrile hitni nalozi? Koje je maksimalno vrijeme za to?
Odgovor: Prema Explanatory reportu (t. 264.) u situacijama neposredne opasnosti najučinkovitiji način jamčenja sigurnosti žrtvi obiteljskog nasilja stvaranje je fizičke udaljenosti između žrtve i počinitelja. Pri tome je važno da se osigura udaljavanje počinitelja i dopuštanje žrtvi da ostane u domu. Primjeri ovakvih naloga u državama Vijeća Europe traju od deset dana do četiri tjedna sa ili bez mogućnosti ponavljanja.

Kako je već navedeno u tekstu uz čl. 50. Konvencije, prekršajni i kazneni postupak sadrže mjere kojima se počinitelj može udaljiti iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora (čl. 11. st. 2. t. 4. Zakona o sprječavanju nasilja u obitelji) odnosno udaljiti iz doma (čl. 98. st. 1. t. 10. Zakona o kaznenom postupku) kao i mjere zabrane približavanja žrtvi (čl. 11. st. 2. t. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i čl. 98. st. 1. t. 4. Zakona o kaznenom postupku).

Međutim, ključno je za ove mjere da mogu otkloniti neposrednu opasnost, da vlasti mogu odmah narediti počinitelju da napusti mjesto stanovanja žrtve i zabraniti s njom kontakt. To je osigurano u prekršajnom postupku, ali ne i u kaznenom. Naime, Prekršajni zakon je dopustio da u slučaju vjerojatnosti da je počinjen prekršaj propisan zakonom, jednu ili više mjera opreza mogu privremeno a najdulje do osam dana naredbom odrediti policija i inspekcijska tijela državne uprave prema osobi za koju postoji osnova sumnje da je počinitelj prekršaja (čl. 130. st. 6.). Osim toga, neke zaštitne mjere, uključujući udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog prostora mogu se također i prema čl. 19. Zakona o zaštiti nasilja u obitelji primijeniti i prije pokretanja prekršajnog postupka, na prijedlog osobe izložene nasilju ili ovlaštenog tužitelja uz prethodnu suglasnost žrtve radi otklanjanja izravne životne ugroženosti te osobe ili drugih članova obitelji. Odluku o tome prema istom Zakonu donosi sud odmah, bez odgode, a najkasnije u roku od dvadeset četiri sata od podnošenja prijedloga, a stavlja se izvan snage ako u roku od osam dana od donošenja odluke ovlašteni tužitelj ne podnese optužni prijedlog.

Ovakvo hitno postupanje nije moguće u kaznenom postupku. U njemu su mjere opreza usko vezane uz pretpostavke za istražni zatvor. Stoga, u slučaju sumnje u počinjenje kaznenog djela moguće je uhititi počinitelja, obavijestiti državnog odvjetnika koji može odrediti zadržavanje, a nakon toga sudac istrage može odrediti istražni zatvor ili mjeru opreza. Međutim, ako ne postoje pretpostavke za uhićenje, a postoji vjerojatnost da je počinjeno djelo nasilja nad ženom, nije moguće odrediti mjere udaljenja počinitelja. Dakle kada je riječ o počiniteljima kaznenih djela, zakon ne predviđa izricanje hitnih naloga za udaljavanje. Više o navedenim odredbama v. supra tekst uz čl. 50. Konvencije.

U kazneni je postupak potrebno ugraditi mjeru udaljenja počinitelja za slučajeve kad ne postoje pretpostavke za uhićenje, a postoji vjerojatnost da je počinjeno djelo nasilja nad ženom.
MINUS
b. Koliko je hitnih naloga izdano u posljednje dvije godine; navedite, ako je moguće, podatke na godišnjem nivou. Kome je naređeno da napusti kuću (žrtvi ili počinitelju)?
Odgovor:
b. Koliko je hitnih naloga izdano u posljednje dvije godine; navedite, ako je moguće, podatke na godišnjem nivou. Kome je naređeno da napusti kuću (žrtvi ili počinitelju)?
Odgovor:
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.