Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
1. Stranke će se suzdržati od sudjelovanja u bilo kojem djelu nasilja nad ženama i osigurat će da državne vlasti, dužnosnici/dužnosnice, tijela, institucije i ostali subjekti koji postupaju u ime države djeluju u skladu s ovom obvezom.

2. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne i druge mjere kako bi djelovale uz dužnu pažnju u sprječavanju, istraživanju, kažnjavanju i osiguravanju naknade štete za sva djela nasilja obuhvaćena područjem primjene ove Konvencije koja su počinili nedržavni subjekti.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 5 Obveze države i dužna pažnja
Usporedba između država čl. 5 Obveze države i dužna pažnja
PITANJA
 
a. Ako postoje definicije o nasilju prema ženama i nasilju u obitelji, kakvu vrstu državne odgovornosti one podrazumjevaju? Je li to pozitivna obaveza – da se spriječi, istraži, kazni i osigura reparacija za žrtve uz potpunu posvećenost (da se zaštite žrtve tih akata uz pomoć nedržavnih aktera) – ili negativna obaveza – da se suzdrže od ovih akcija kada istupaju u ime države?
Odgovor: Primjena nasilja od strane državnih tijela je zabranjena, osim iznimno kada policija smije primijeniti silu, odnosno sredstva prisile sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima. Nezakonita upotreba sile predstavlja kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti u glavi Kaznenih djela protiv službene dužnosti, kao i druga kaznena djela prema Kaznenom zakonu.
PLUS
a. Ako postoje definicije o nasilju prema ženama i nasilju u obitelji, kakvu vrstu državne odgovornosti one podrazumjevaju? Je li to pozitivna obaveza – da se spriječi, istraži, kazni i osigura reparacija za žrtve uz potpunu posvećenost (da se zaštite žrtve tih akata uz pomoć nedržavnih aktera) – ili negativna obaveza – da se suzdrže od ovih akcija kada istupaju u ime države?
Odgovor: Primjena nasilja od strane državnih tijela je zabranjena, osim iznimno kada policija smije primijeniti silu, odnosno sredstva prisile sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima. Nezakonita upotreba sile predstavlja kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti u glavi Kaznenih djela protiv službene dužnosti, kao i druga kaznena djela prema Kaznenom zakonu.

Pozitivnu obvezu Republika Hrvatska izvršava propisivanjem kaznenih djela u Kaznenom zakonu koja uključuju nasilje prema ženama. 


MINUS
b. Postoji li postupak koji bi osigurao da standarde potpune posvećenosti prate tijela koja su odgovorna za: (a) spriječavanje, (b) zaštitu, (c) istragu, (d) kažnjavanje i/ili (e) osiguravanje reparacije za djela nasilja prema ženama i nasilja u obitelji? Ako postoji, navedite vrstu postupka, uključujući i drugostupanjsko tijelo koje preispituje rezultate, tko pokreće postupak, i na osnovu čega, koja je vrsta postupka u pitanju – upravni ili sudski postupak, imaju li žrtve nemara i/ili zlostavljanja na raspolaganju sudsku zaštitu.
Odgovor: U odnosu na djelovanje uz dužnu pažnju u slučajevima nasilja prema ženama, takav postupak je propisan Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji te Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Protokolom o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji propisuje da sva nadležna tijela koja poduzimaju radnje vezane uz nasilje u obitelji postupat će hitno te da su svi postupci pokrenuti prema tom Zakonu hitni (čl. 5.). Također obvezuju na vođenje brige o potrebama žrtve i osiguranje pristupa informacijama o pravima i odgovarajućim službama (čl. 6.).
b. Postoji li postupak koji bi osigurao da standarde potpune posvećenosti prate tijela koja su odgovorna za: (a) spriječavanje, (b) zaštitu, (c) istragu, (d) kažnjavanje i/ili (e) osiguravanje reparacije za djela nasilja prema ženama i nasilja u obitelji? Ako postoji, navedite vrstu postupka, uključujući i drugostupanjsko tijelo koje preispituje rezultate, tko pokreće postupak, i na osnovu čega, koja je vrsta postupka u pitanju – upravni ili sudski postupak, imaju li žrtve nemara i/ili zlostavljanja na raspolaganju sudsku zaštitu.
Odgovor: U odnosu na djelovanje uz dužnu pažnju u slučajevima nasilja prema ženama, takav postupak je propisan Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji te Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Protokolom o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji propisuje da sva nadležna tijela koja poduzimaju radnje vezane uz nasilje u obitelji postupat će hitno te da su svi postupci pokrenuti prema tom Zakonu hitni (čl. 5.). Također obvezuju na vođenje brige o potrebama žrtve i osiguranje pristupa informacijama o pravima i odgovarajućim službama (čl. 6.).
MINUS
c. Je li u posljednje dvije godine pokrenut barem jedan postupak protiv pojedinaca – državnih dužnosnika – za kršenje standarda potpune posvećenosti u slučajevima nasilja prema ženama i nasilja u obitelji? Ako je odgovor potvrdan, navedite takve slučajeve nasilja prema ženama i nasilja u obitelji kao i provedene pravne postupke (tip postupka, tijelo nadležno za slučajeve potpune posvećenosti, ishod postupka, koja je godina u pitanju).
Odgovor:
c. Je li u posljednje dvije godine pokrenut barem jedan postupak protiv pojedinaca – državnih dužnosnika – za kršenje standarda potpune posvećenosti u slučajevima nasilja prema ženama i nasilja u obitelji? Ako je odgovor potvrdan, navedite takve slučajeve nasilja prema ženama i nasilja u obitelji kao i provedene pravne postupke (tip postupka, tijelo nadležno za slučajeve potpune posvećenosti, ishod postupka, koja je godina u pitanju).
Odgovor:
MINUS
d. Postoje li relevantni dokumenti (kao što su protokoli, profesionalne smjernice itd.) koji bi osigurali da se standardi potpune posvećenosti poštuju u slučajevima nasilja prema ženama i u obitelji? Tko je izradio te dokumente: (a) nadležna tijela direktno zadužena za zaštitu, prevenciju i kažnjavanje nasilja nad ženama i u obitelji, (b) tijela za nadzor ili praćenje, resorna ministarstva – Pravobranitelj/ica, Pučki pravobranitelj/ica itd. Jesu li to: (a) interni standardi, (b) opći ili posebni protokoli, (c) smjernice, (d) preporuke itd.? Molimo komentarajte pravnu hijerarhiju i jesu li su oni pravno obavezujući.
Odgovor: Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja koji je donio Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, obvezuje sva tijela koja dolaze u kontakt sa žrtvama tih djela (policija, pravosudna tijela, centri za socijalnu skrb, odgojno-obrazovne ustanove, medicinski djelatnici) na osiguravanje pravodobne, suosjećajne skrbi žrtve, uvođenje standardiziranog postupka prema njima, osiguravanje kvalitetne medicinske zaštite žrtvama seksualnog nasilja te poduzimanje hitnih mjera i radnji radi zaštite života i zdravlja žrtve i progona počinitelja. Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske zadužen je za koordinaciju i praćenje provedbe Protokola te podnosi izvješća Vladi Republike Hrvatske. Resorna ministarstva se obvezuju da poduzmu sve potrebne mjere radi dosljedne primjene Protokola. Nacrt Prijedloga izmjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji je donijelo Ministarstvo socijalne politike i mladih Vlade Republike Hrvatske još 2012., propisuje iste takve obveze za navedena tijela u slučaju nasilja u obitelji. Resorna ministarstva se obvezuju da poduzmu sve potrebne mjere radi dosljedne primjene Protokola. 
d. Postoje li relevantni dokumenti (kao što su protokoli, profesionalne smjernice itd.) koji bi osigurali da se standardi potpune posvećenosti poštuju u slučajevima nasilja prema ženama i u obitelji? Tko je izradio te dokumente: (a) nadležna tijela direktno zadužena za zaštitu, prevenciju i kažnjavanje nasilja nad ženama i u obitelji, (b) tijela za nadzor ili praćenje, resorna ministarstva – Pravobranitelj/ica, Pučki pravobranitelj/ica itd. Jesu li to: (a) interni standardi, (b) opći ili posebni protokoli, (c) smjernice, (d) preporuke itd.? Molimo komentarajte pravnu hijerarhiju i jesu li su oni pravno obavezujući.
Odgovor: Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja koji je donio Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, obvezuje sva tijela koja dolaze u kontakt sa žrtvama tih djela (policija, pravosudna tijela, centri za socijalnu skrb, odgojno-obrazovne ustanove, medicinski djelatnici) na osiguravanje pravodobne, suosjećajne skrbi žrtve, uvođenje standardiziranog postupka prema njima, osiguravanje kvalitetne medicinske zaštite žrtvama seksualnog nasilja te poduzimanje hitnih mjera i radnji radi zaštite života i zdravlja žrtve i progona počinitelja. Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske zadužen je za koordinaciju i praćenje provedbe Protokola te podnosi izvješća Vladi Republike Hrvatske. Resorna ministarstva se obvezuju da poduzmu sve potrebne mjere radi dosljedne primjene Protokola. Nacrt Prijedloga izmjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji je donijelo Ministarstvo socijalne politike i mladih Vlade Republike Hrvatske još 2012., propisuje iste takve obveze za navedena tijela u slučaju nasilja u obitelji. Resorna ministarstva se obvezuju da poduzmu sve potrebne mjere radi dosljedne primjene Protokola. 
MINUS
e. Je li bilo slučajeva nasilja prema ženama ili nasilja u obitelji pred državnim sudom u kojima su se kršili standardi potpune posvećenosti u slučajevima nasilja nad ženama/u obitelji? Je li bilo slučajeva pred među-državnim tijelom (Sud za ljudska prava Vijeća Evrope i Odbora CEDAW) zbog kršenja ljudskih prava žrtava?
Odgovor: Da poduzete mjere i usvojeni zakonodavni okvir nije dovoljno učinkovit, u praksi pokazuje i činjenica da je dosad Republika Hrvatska osuđena u četiri predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava zbog povrede pozitivne obveze zaštite života žena od obiteljskog nasilja (Tomašić i A.), od zaštite fizičkog integriteta i privatnosti (Janković) i zbog neučinkovite istrage u slučaju silovanja (D. J.). Riječ je o sljedećim predmetima: 1. TOMAŠIĆ I DR. protiv Hrvatske, zahtjev br. 46598/06, presuda od 15. siječnja 2009. (konačna 15. travnja 2009.): povreda čl. 2. Konvencije – materijalni aspekt. 2. JANKOVIĆ protiv Hrvatske, zahtjev br. 38478/05, presuda od 5. ožujka 2009. (konačna 14. rujna 2009.): povreda čl. 8. Konvencije – povreda pozitivne obveze države jer državne vlasti nisu osigurale primjerenu zaštitu od napada na tjelesni integritet pojedinca i povreda čl. 6. st. 1. Konvencije – povreda prava na suđenje u razumnom roku u građanskom i ovršnom postupku. 3. A. protiv Hrvatske, zahtjev br. 55164/08, presuda od 14. listopada 2010. (konačna 14. siječnja 2011.): povreda čl. 8. Konvencije – država nije ispunila pozitivne obveze u smislu osiguranja prava na poštovanje privatnog života. 4. D. J. protiv Hrvatske, zahtjev br. 42418/10, presuda od 24. srpnja 2012. (konačna 24. listopada 2012.): povreda čl. 3. Konvencije – povreda pozitivne procesne obveze provođenja učinkovite istrage navodnog silovanja i povreda čl. 8. Konvencije – povreda prava na poštovanje privatnoga i obiteljskog života zbog povrede pozitivne procesne obveze provođenja učinkovite istrage. Detaljni opis navedenih predmeta kao i odluke Europskog suda za ljudska prava nalaze se u prilogu ove studije.
e. Je li bilo slučajeva nasilja prema ženama ili nasilja u obitelji pred državnim sudom u kojima su se kršili standardi potpune posvećenosti u slučajevima nasilja nad ženama/u obitelji? Je li bilo slučajeva pred među-državnim tijelom (Sud za ljudska prava Vijeća Evrope i Odbora CEDAW) zbog kršenja ljudskih prava žrtava?
Odgovor: Da poduzete mjere i usvojeni zakonodavni okvir nije dovoljno učinkovit, u praksi pokazuje i činjenica da je dosad Republika Hrvatska osuđena u četiri predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava zbog povrede pozitivne obveze zaštite života žena od obiteljskog nasilja (Tomašić i A.), od zaštite fizičkog integriteta i privatnosti (Janković) i zbog neučinkovite istrage u slučaju silovanja (D. J.). Riječ je o sljedećim predmetima: 1. TOMAŠIĆ I DR. protiv Hrvatske, zahtjev br. 46598/06, presuda od 15. siječnja 2009. (konačna 15. travnja 2009.): povreda čl. 2. Konvencije – materijalni aspekt. 2. JANKOVIĆ protiv Hrvatske, zahtjev br. 38478/05, presuda od 5. ožujka 2009. (konačna 14. rujna 2009.): povreda čl. 8. Konvencije – povreda pozitivne obveze države jer državne vlasti nisu osigurale primjerenu zaštitu od napada na tjelesni integritet pojedinca i povreda čl. 6. st. 1. Konvencije – povreda prava na suđenje u razumnom roku u građanskom i ovršnom postupku. 3. A. protiv Hrvatske, zahtjev br. 55164/08, presuda od 14. listopada 2010. (konačna 14. siječnja 2011.): povreda čl. 8. Konvencije – država nije ispunila pozitivne obveze u smislu osiguranja prava na poštovanje privatnog života. 4. D. J. protiv Hrvatske, zahtjev br. 42418/10, presuda od 24. srpnja 2012. (konačna 24. listopada 2012.): povreda čl. 3. Konvencije – povreda pozitivne procesne obveze provođenja učinkovite istrage navodnog silovanja i povreda čl. 8. Konvencije – povreda prava na poštovanje privatnoga i obiteljskog života zbog povrede pozitivne procesne obveze provođenja učinkovite istrage. Detaljni opis navedenih predmeta kao i odluke Europskog suda za ljudska prava nalaze se u prilogu ove studije.
MINUS
f. Je li bilo istraživanja o profesionalnim stavovima, uključujući stereotipe o nasilju prema ženama, rodno utemeljenom nasilju i/ili nasilju u obitelji? Ako je odgovor potvrdan, navedite informacije o uzorku istraživanja i metodologiji, rezultatima i preporukama, ako je moguće.
Odgovor:
f. Je li bilo istraživanja o profesionalnim stavovima, uključujući stereotipe o nasilju prema ženama, rodno utemeljenom nasilju i/ili nasilju u obitelji? Ako je odgovor potvrdan, navedite informacije o uzorku istraživanja i metodologiji, rezultatima i preporukama, ako je moguće.
Odgovor:
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.