Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 46 - Otegotne okolnosti
Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da se sljedeće okolnosti, ako već ne čine sastavni dio kaznenog djela, mogu, u skladu s mjerodavnim odredbama unutarnjeg prava, uzeti u obzir kao otegotne okolnosti pri određivanju kazne u vezi s kaznenim djelima utvrđenim u skladu s ovom Konvencijom:
a. kazneno djelo je počinjeno nad bivšim ili sadašnjim bračnim drugom ili partnerom, sukladno tome kako ih priznaje unutarnje pravo, od strane člana/članice obitelji, osobe koja živi sa žrtvom ili osobe koja je zloupotrijebila svoj autoritet
b. kazneno djelo ili srodna kaznena djela u povratu
c. kazneno djelo je počinjeno nad osobom koja je ranjiva uslijed posebnih okolnosti
d. kazneno djelo je počinjeno nad djetetom ili u njegovoj nazočnosti
e. kazneno djelo su počinile dvije ili više osoba zajedničkim djelovanjem
f. kaznenom djelu je prethodilo ili je praćeno nasiljem jačeg intenziteta
g. kazneno djelo je počinjeno uz uporabu ili uz prijetnju oružjem
h. kazneno djelo je imalo za posljedicu tešku tjelesnu ili psihičku traumu za žrtvu
i. ako je počinitelj/počiniteljica ranije osuđivan/osuđivana za kaznena djela slične naravi.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 46 Otegotne okolnosti
Usporedba između država čl. 46 Otegotne okolnosti
PITANJA
 
a. Molimo pružite informacije o tome je li neka od navedenih okolnosti dio konstitutivnog elementa kaznenog djela. Navedite, ukoliko je to moguće, redovne otežavajuće/olakšavajuće okolnosti predviđene zakonom ili drugim pravnim aktom (pravila i propisi, protokoli itd.). Jesu li ove okolnosti dio prethodne procjene ozbiljnosti djela koju su obavili policija, pravosuđe itd.?
Odgovor: Prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske gotovo sva navedena obilježja čine sastavni dio kaznenog djela, odnosno predstavljaju kvalifikatorni element koji stvara teži oblik kaznenog djela propisanog sukladno Konvenciji. Dodatno sve navedene okolnosti predstavljaju i otegotne okolnosti koje se uzimaju u obzir kod odmjeravanja kazne, iako se ista okolnost ne može istodobno dvostruko vrednovati kao kvalifikatorni element i otegotna okolnost.
PLUS
a. Molimo pružite informacije o tome je li neka od navedenih okolnosti dio konstitutivnog elementa kaznenog djela. Navedite, ukoliko je to moguće, redovne otežavajuće/olakšavajuće okolnosti predviđene zakonom ili drugim pravnim aktom (pravila i propisi, protokoli itd.). Jesu li ove okolnosti dio prethodne procjene ozbiljnosti djela koju su obavili policija, pravosuđe itd.?
Odgovor: Prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske gotovo sva navedena obilježja čine sastavni dio kaznenog djela, odnosno predstavljaju kvalifikatorni element koji stvara teži oblik kaznenog djela propisanog sukladno Konvenciji. Dodatno sve navedene okolnosti predstavljaju i otegotne okolnosti koje se uzimaju u obzir kod odmjeravanja kazne, iako se ista okolnost ne može istodobno dvostruko vrednovati kao kvalifikatorni element i otegotna okolnost.

Točka a. – uveden je pojam bliske osobe (čl. 87. t. 9.: Bliske osobe su članovi obitelji, bivši bračni ili izvanbračni drug ili istospolni partner i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu.) koji predstavlja kvalifikatorni element za sva relevantna kaznena djela kao što su teško ubojstvo (čl. 111. KZ-a), , sakaćenje ženskih spolnih organa (čl. 116. KZ-a), tjelesna ozljeda (čl. 117. KZ-a), teška tjelesna ozljeda (čl. 118. KZ-a), osobito teška tjelesna ozljeda (čl. 119. KZ-a), prisila (čl. 138. KZ-a), prijetnja (čl. 139. KZ-a), nametljivo ponašanje (čl. 140. KZ-a), teška djela protiv spolne slobode (čl. 154. KZ-a), teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (čl. 166. KZ-a).

Točka b. – povrat je samo otegotna okolnost. Kako je već spomenuto, u Komentaru Kaznenog zakona (ur. Turković, Maršavelski) navedeno je da se predlagalo uvođenje kvalifikatorne okolnosti da je počinitelj u proteklih pet godina već bio pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv spolne slobode, ali je zakonodavac odlučio da bi uvođenje ovakve kvalifikatorne okolnosti bilo protivno našoj tradiciji (sic!).

Točka c. – ranjivost žrtve može nastupiti zbog njezine dobi, bolesti, invaliditeta, ovisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje. Ranjivost predstavlja kvalifikatorni element kod sljedećih kaznenih djela relevantnih za Konvenciju: teško ubojstvo (čl. 111. KZ-a), tjelesna ozljeda (čl. 117. KZ-a), teška tjelesna ozljeda (čl. 118. KZa), osobito teška tjelesna ozljeda (čl. 119. KZ-a), teška djela protiv spolne slobode (čl. 154. KZ-a), spolno uznemiravanje (čl. 156. KZ-a), teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (čl. 166. KZ-a).

Točka d. – ako je žrtva dijete, riječ je o kvalifikatornom obliku kaznenog djela koje je izričito propisano ili će se najčešće moći podvesti pod pojam ranjive osobe zbog dobi kod sljedećih kaznenih djela: teško ubojstvo (čl. 111. KZ-a), sakaćenje ženskih spolnih organa (čl. 116. KZ-a), tjelesna ozljeda (čl. 117. KZ-a), teška tjelesna ozljeda (čl. 118. KZ-a), osobito teška tjelesna ozljeda (čl. 119. KZ-a), prisila (čl. 138. KZ-a), prijetnja (čl. 139. KZ-a), nametljivo ponašanje (čl. 140. KZ-a), teška djela protiv spolne slobode (čl. 154. KZ-a).
– uvedena je i cijela nova glava Kaznenog zakona (XVII.) pod nazivom “Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta” koja čine sljedeća djela počinjena prema djeci: spolna zlouporaba djeteta mlađeg od petnaest godina (članak 158.), spolna zlouporaba djeteta starijeg od petnaest godina (članak 159.), zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina (članak 160.), mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba (članak 161.), podvođenje djeteta (članak 162.), iskorištavanje djece za pornografiju (članak 163.), iskorištavanje djece za pornografske predstave (članak 164.), upoznavanje djece s pornografijom (članak 165.), teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (čl. 166. KZ-a).

Točka e. – više počinitelja istog djela predstavlja kvalifikatorni element kod kaznenih djela spolnog odnošaja bez pristanka i silovanja – teška kaznena djela protiv spolne slobode (čl. 154. KZ-a) te kod teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (čl. 166. KZ-a).

Točka f. – nasilje jačeg intenziteta koje je prethodilo kaznenom djelu ili ga je pratilo predstavlja kvalifikatorni element koji se definira kao počinjenje na posebno okrutan način kod kaznenih djela: teško ubojstvo (čl. 111. KZ-a), teška djela protiv spolne slobode (čl. 154. KZ-a), teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (čl. 166. KZ-a).

Točka g. – uporaba oružja ili opasnog oruđa predstavlja kvalifikatorni element kod kaznenih djela: teška djela protiv spolne slobode (čl. 154. KZ-a).

Točka h. – teška tjelesna ili psihička trauma za žrtvu predstavlja kvalifikatorni element kod osobito teške tjelesne ozljede (čl. 119. KZ-a – uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju) te teška djela protiv spolne slobode (čl. 154. st. 1. t. 7. – na način da je silovana osoba teško tjelesno ozlijeđena).

Točka i. – vidi ovdje uz t. b.

Kazneni zakon

Odmjeravanje kazne

Članak 47.
(1) Pri izboru vrste i mjere kazne sud će, polazeći od stupnja krivnje i svrhe kažnjavanja, ocijeniti sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža (olakotne i otegotne okolnosti), a osobito jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, stupanj povrede počiniteljevih dužnosti, način počinjenja i skrivljene učinke kaznenog djela, prijašnji počiniteljev život, njegove osobne i imovinske prilike te njegovo ponašanje nakon počinjenog kaznenog djela, odnos prema žrtvi i trud da naknadi štetu.
(2) Visina kazne ne smije prekoračiti stupanj krivnje.
MINUS
b. Je li bilo istraživanja koja bi identificirala najčešće otegotne okolnosti u sudskoj praksi? Ako je odgovor potvrdan, navedite ključne zaključke i preporuke.
Odgovor:
b. Je li bilo istraživanja koja bi identificirala najčešće otegotne okolnosti u sudskoj praksi? Ako je odgovor potvrdan, navedite ključne zaključke i preporuke.
Odgovor:
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.