Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
1. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi pružile ili osigurale geografski ravnomjerno rasprostranjene trenutne, kratkoročne i dugoročne specijalizirane usluge potpore svakoj žrtvi izloženoj bilo kojem djelu nasilja obuhvaćenim područjem primjene ove Konvencije.

2. Stranke će pružiti ili osigurati specijalizirane usluge potpore, koje pružaju žene, svim ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 22 Specijalizirane usluge potpore
Usporedba između država čl. 22 Specijalizirane usluge potpore
PITANJA
 
a. Pobrojte svaku od navedenih usluga koje postoje u vašoj zemlji. Molimo vas za kratku informaciju o geografskoj distribuciji svake usluge (organizirane na nivou države, regionalno, lokalno). Tko pruža te usluge: državna tijela (navesti), lokalne institucije, NVO, neko drugi (navesti)? Jesu li one besplatne? Tko prati i evaluira ove usluge i na koji način? Navedite jesu li dostupne svim žrtvama nasilja nad ženama i u obitelji, objasnite. Tko financira ove usluge? Tko i na koji način ih akreditira?
Odgovor: Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. u velikom dijelu predviđa da se mjere i aktivnosti provode i financiraju od strane lokalnih zajednica, upravo u cilju njihove pristupačnosti svim ženama u Republici Hrvatskoj. Primjerice, predviđa se mjera poticanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na osiguravanje kontinuirane financijske potpore namijenjene radu skloništa za žrtve nasilja u obitelji. Nositelj: županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova. Sunositelji: jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave prema usvojenim planovima, organizacije civilnog društva.
PLUS
a. Pobrojte svaku od navedenih usluga koje postoje u vašoj zemlji. Molimo vas za kratku informaciju o geografskoj distribuciji svake usluge (organizirane na nivou države, regionalno, lokalno). Tko pruža te usluge: državna tijela (navesti), lokalne institucije, NVO, neko drugi (navesti)? Jesu li one besplatne? Tko prati i evaluira ove usluge i na koji način? Navedite jesu li dostupne svim žrtvama nasilja nad ženama i u obitelji, objasnite. Tko financira ove usluge? Tko i na koji način ih akreditira?
Odgovor: Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. u velikom dijelu predviđa da se mjere i aktivnosti provode i financiraju od strane lokalnih zajednica, upravo u cilju njihove pristupačnosti svim ženama u Republici Hrvatskoj. Primjerice, predviđa se mjera poticanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na osiguravanje kontinuirane financijske potpore namijenjene radu skloništa za žrtve nasilja u obitelji. Nositelj: županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova. Sunositelji: jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave prema usvojenim planovima, organizacije civilnog društva.

Organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u provedbi hrvatskih zakona o nasilju u obitelji što je pokazalo istraživanje1 koje su provele The Advocates for Human Rights, Autonomna ženska kuća Zagreb i Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF) 2011. godine. Kako se navodi u izvješću, organizacije su uključene u široku lepezu aktivnosti koje se odnose na pružanje usluga pomoći žrtvama, širenje javne svijesti i edukativne kampanje te pomoć u koordinaciji rada između različitih sektora uključenih u rad. Većina je usluga koje organizacije pružaju besplatna.

Osim skloništa, organizacije pružaju žrtvama mnoge druge usluge poput savjetovanja, uključujući grupe samopomoći i individualnu terapiju te pomažu žrtvama u postizanju ekonomske neovisnosti tako što im pomažu pronaći zaposlenje, pružaju im kontinuiranu edukaciju te pomažu u pronalasku dugotrajnog smještaja. Također, pružaju žrtvama materijalnu pomoć, poput odjeće, hrane i higijenskih potrepština, kako bi dopunile žrtvama ograničenu financijsku pomoć države, koja može biti teško dostupna i nedostatna. Nadalje, u izvješću se navodi da organizacije pomažu žrtvama i njihovoj djeci u izradi individualnog sigurnosnog plana kako bi se smanjio rizik od budućih napada i ozljeda. Nadalje, neke organizacije imaju odvjetnice koje žrtvama pružaju besplatnu pravnu pomoć dok druge pomažu ženama u dobivanju besplatne državne pravne pomoći. Pravna pomoć je osobito važna jer može poboljšati ishod u kaznenim postupcima, dobivanju zaštitnih mjera, brakorazvodnom postupku i postupku dobivanja skrbništva. Osim toga pomaže im se u snalaženju u kompliciranim postupcima pred sudom i centrima za socijalnu skrb, educira ih se i informira o njihovim zakonskim pravima te ih se upućuju na odgovarajuća nadležna tijela.

U navedenom izvješću ističu se izazovi s kojima se organizacije susreću u radu sa žrtvama koje nisu hrvatske državljanke. Žrtve koje nemaju državljanstvo, teško pristupaju oblicima državne pomoći, kao što je besplatna pravna pomoć, subvencionirana zdravstvena usluga i financijska pomoć. Također treba spomenuti da postoji znatna razlika u dostupnosti usluga koje pružaju organizacije civilnog društva. Ta je razlika posebno izražena između velikih gradova i ruralnih područja gdje ima manje organizacija i rijetki su servisi za žrtve.

Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se osigurala geografski ravnomjerno rasprostranjena pomoć.
MINUS
[1] Istraživanje je objavljeno u publikaciji Implementacija hrvatskog zakonodavstva vezanog uz partnersko nasilje, The Advocates for Human Rights, Autonomna ženska kuća Zagreb, Bulgarian Gender Research Foundation, Zagreb, 2012. (http://www.azkz.net/dokumenti/58aecd1b7d0b0ffc5ff321d34a3406e1.pdf)
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.