Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
1. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere za uspostavljanje ili pružanje potpore programima usmjerenima podučavanju počinitelja/počiniteljica nasilja u obitelji usvajanju nenasilnog ponašanja u međuljudskim odnosima u cilju sprječavanja daljnjeg nasilja i promjene nasilnih obrazaca ponašanja.

2. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere za uspostavljanje ili pružanje potpore terapijskim programima usmjerenima na sprječavanje počinitelja/počiniteljica, osobito počinitelja/počiniteljica seksualnih delikata, od ponovnog počinjenja delikta.

3. U poduzimanju mjera iz stavaka 1. i 2., stranke će osigurati da sigurnost, potpora i ljudska prava žrtava budu od primarne važnosti, te da, kad je to primjereno, ovi programi budu uspostavljeni  i provedeni u uskoj koordinaciji sa specijaliziranim službama pružanja potpore žrtvama.
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 16 Preventivna intervencija i terapijski programi
Usporedba između država čl. 16 Preventivna intervencija i terapijski programi
PITANJA
 
a. Postoje li u vašoj zemlji programi za počinitelje nasilja prema ženama i u obitelji? Kada su počeli? Tko vodi ove programe? Je li program akreditiran, a ako jeste, navedite tko ga akreditira. Prate li se ovi programi i/ili procjenjuju i tko to radi? Navedite elemente. Tko financira ove programe? Koliko je počinitelja nasilja sudjelovalo u ovim programima? Koliko dugo programi traju? Tko su treneri (u odnosu na profesiju, traženo iskustvo, prolaze li specifične treninge kao uvjet, jesu li oni muškog ili ženskog spola)?
Odgovor: Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji kao nova vrsta sankcije uvedena je 2003. godine u prekršajno zakonodavstvo Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji i otada se provodi. Način provedbe psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u prekršajnom postupku propisan je Pravilnikom o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana čiji su sastavni dio i Standardi za provođenje tretmana. Donesenim pravilnicima Ministarstvu pravosuđa stavljena je u nadležnost obveza sklapanja ugovora s osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje psihosocijalnog tretmana, stoga je ono ponudu za sklapanje ugovora kroz sufinanciranje tretmana ponudilo fizičkim osobama (ukupno 59) i pravnim osobama (ukupno 13).
PLUS
a. Postoje li u vašoj zemlji programi za počinitelje nasilja prema ženama i u obitelji? Kada su počeli? Tko vodi ove programe? Je li program akreditiran, a ako jeste, navedite tko ga akreditira. Prate li se ovi programi i/ili procjenjuju i tko to radi? Navedite elemente. Tko financira ove programe? Koliko je počinitelja nasilja sudjelovalo u ovim programima? Koliko dugo programi traju? Tko su treneri (u odnosu na profesiju, traženo iskustvo, prolaze li specifične treninge kao uvjet, jesu li oni muškog ili ženskog spola)?
Odgovor: Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji kao nova vrsta sankcije uvedena je 2003. godine u prekršajno zakonodavstvo Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji i otada se provodi. Način provedbe psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u prekršajnom postupku propisan je Pravilnikom o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana čiji su sastavni dio i Standardi za provođenje tretmana. Donesenim pravilnicima Ministarstvu pravosuđa stavljena je u nadležnost obveza sklapanja ugovora s osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje psihosocijalnog tretmana, stoga je ono ponudu za sklapanje ugovora kroz sufinanciranje tretmana ponudilo fizičkim osobama (ukupno 59) i pravnim osobama (ukupno 13).

Od 1. siječnja 2013. godine, od stupanja na snagu novog Kaznenog zakona, člankom 70. propisana je kao sigurnosna mjera obvezni psihosocijalni tretman koji se može izreći počinitelju koji je počinio kazneno djelo s elementima nasilja (v. infra uz čl. 45. Konvencije).

Potrebno je kontinuirano vrednovanje dugoročne učinkovitosti i uspješnosti psihosocijalnih tretmana počinitelja nasilja u obitelji.

Hrvatski zatvorski sustav pokrenuo je 2005. godine probni projekt tretmana seksualnih delinkvenata, kojemu je cilj smanjenje recidivizma počinitelja spolnih delikata.7 S obzirom na to da je takvih mjera ipak premalo, u cilju prevencije nasilja i smanjenja recidivizma potrebno je osnovati interdisciplinarne timove za nastavak tretmana i praćenje u zajednici, uz mogućnost izricanja sveobuhvatnog tretmana u zatvorskom sustavu zaštitnih i sigurnosnih mjera opasnim počiniteljima. Programi tretmana trebaju biti kompatibilni, odgovarati određenim standardima, a u njihovu razvoju i provedbi ključna je edukacija stručnjaka.

Potrebno je osnovati interdisciplinarne timove za nastavak tretmana seksualnih delinkvenata i praćenje u zajednici, uz mogućnost izricanja sveobuhvatnog tretmana u zatvorskom sustavu zaštitnih i sigurnosnih mjera opasnim počiniteljima.
MINUS
b. Potiče li program počinitelje da preuzmu odgovornost za svoje postupke i preispitaju svoje stavove prema ženama? Koji se teorijski/konceptualni okvir o nasilju prema ženama i u obitelji koristi u ovom programu? Prilazi li se nasilju prema ženama i u obitelji iz perspektive rodne nejednakosti i je li ona eksplicitno priznata kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije? Bavi li se program širokim opsegom posljedica po žrtve, obitelj, posebno djecu, i društvo uopće?
Odgovor:
b. Potiče li program počinitelje da preuzmu odgovornost za svoje postupke i preispitaju svoje stavove prema ženama? Koji se teorijski/konceptualni okvir o nasilju prema ženama i u obitelji koristi u ovom programu? Prilazi li se nasilju prema ženama i u obitelji iz perspektive rodne nejednakosti i je li ona eksplicitno priznata kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije? Bavi li se program širokim opsegom posljedica po žrtve, obitelj, posebno djecu, i društvo uopće?
Odgovor:
MINUS
c. Surađuju li profesionalci/treneri koji kreiraju/vode program sa službama za podršku ženama, tijelima unutrašnjih poslova, pravosuđem, službama koje prate uvjetni otpust i službama za zaštitu djece kako bi se osigurala sigurnost žrtve i djece? Ako je odgovor potvrdan, objasnite način suradnje (redovne konzultacije, priprema sastanaka, ad hoc događaji, itd). Da li se koordinacija događa prije, poslije ili tijekom programa?
Odgovor:
c. Surađuju li profesionalci/treneri koji kreiraju/vode program sa službama za podršku ženama, tijelima unutrašnjih poslova, pravosuđem, službama koje prate uvjetni otpust i službama za zaštitu djece kako bi se osigurala sigurnost žrtve i djece? Ako je odgovor potvrdan, objasnite način suradnje (redovne konzultacije, priprema sastanaka, ad hoc događaji, itd). Da li se koordinacija događa prije, poslije ili tijekom programa?
Odgovor:
MINUS
d. Je li učešće u programu dobrovoljno ili je na zahtjev suda ili drugog tijela? Prije nego što počinitelji počne s programom, daje li netko od nadležnih tijela ili organizacije unaprijed procjenu o sigurnosti žrtve? Ako je odgovor potvrdan, tko daje procjenu i na osnovu kojih kriterija?
Odgovor:
d. Je li učešće u programu dobrovoljno ili je na zahtjev suda ili drugog tijela? Prije nego što počinitelji počne s programom, daje li netko od nadležnih tijela ili organizacije unaprijed procjenu o sigurnosti žrtve? Ako je odgovor potvrdan, tko daje procjenu i na osnovu kojih kriterija?
Odgovor:
MINUS
e. Tko prati počinitelje nakon što završe s programom? Ako ih netko prati, objasnite kako i koji su razlozi/osnove za praćenje počinitelja (sudska odluka, zakon itd.). Navedite jesu li počinitelji dužni se nekome javljati, sudjelovati u drugim tipovima programa itd.? Molim, objasnite. Kako se prikupljaju informacije o ponašanju počinitelja poslije završenog programa? Konzultira li se žrtva povodom toga? Ukoliko je odgovor potvrdan, molimo, objasnite tko stupa u kontakt sa žrtvom i kako.
Odgovor:
e. Tko prati počinitelje nakon što završe s programom? Ako ih netko prati, objasnite kako i koji su razlozi/osnove za praćenje počinitelja (sudska odluka, zakon itd.). Navedite jesu li počinitelji dužni se nekome javljati, sudjelovati u drugim tipovima programa itd.? Molim, objasnite. Kako se prikupljaju informacije o ponašanju počinitelja poslije završenog programa? Konzultira li se žrtva povodom toga? Ukoliko je odgovor potvrdan, molimo, objasnite tko stupa u kontakt sa žrtvom i kako.
Odgovor:
MINUS
f. Je li program dio kazne za izvršeno djelo nasilja prema ženama i u obitelji? Je li moguće sudjelovati u programu prije presude (tokom istrage ili suđenja, na primer)? Mogu li se potencijalni počinitelji uključiti u program prije izricanja presude?
Odgovor:
f. Je li program dio kazne za izvršeno djelo nasilja prema ženama i u obitelji? Je li moguće sudjelovati u programu prije presude (tokom istrage ili suđenja, na primer)? Mogu li se potencijalni počinitelji uključiti u program prije izricanja presude?
Odgovor:
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.