Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 15731   
O Konvenciji
Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji je međunarodni ugovor i sveobuhvatan pravni okvir koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u obitelji.
Usvojena je 7. travnja. 2011. godine a stupa na snagu nakon 10 ratifikacija.
Države članice Vijeća Europe i druge potpisnice ove Konvencije, u težnji za stvaranjem Europe bez nasilja nad ženama i nasilja u obitelji prepoznaju:

• da je nasilje nad ženama manifestacija povijesno nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca, koji su doveli do dominacije nad ženama i diskriminacije žena od strane muškaraca i do sprečavanja punog napretka žena;
• strukturalnu narav nasilja nad ženama kao rodno utemeljenog nasilja, te da je nasilje nad ženama jedan od ključnih socijalnih mehanizama kojim se žene prisilno stavlja u podređeni položaj u odnosu na muškarce.
• s velikom zabrinutošću, da su žene i djevojčice često izložene teškim oblicima nasilja kao što su nasilje u obitelji, seksualno uznemiravanje, silovanje, prisilni brak, zločini počinjeni u ime takozvane "časti" i sakaćenje ženskih spolnih organa, koji predstavljaju tešku povredu ljudskih prava žena i djevojčica i glavnu zapreku postizanju ravnopravnosti žena i muškaraca;
• stalna kršenja ljudskih prava tijekom oružanih sukoba koja pogađaju civilno stanovništvo, posebno žene u obliku široko rasprostranjenog ili sustavnog silovanja i seksualnog nasilja te mogućnost porasta rodno utemeljenog nasilja tijekom i nakon sukoba;
• da su žene i djevojčice izložene većem riziku rodno utemeljenog nasilja nego muškarci;
• da nasilje u obitelji nerazmjerno pogađa žene te da muškarci također mogu biti žrtve nasilja u obitelji.

Konvencija osigurava sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika nasilja. Sveobuhvatna zaštita podrazumijeva sprječavanje nasilja, direktnu zaštitu žena od nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja i djelotvoran i učinkovit sustav praćenja primjene odredbi Konvencije.

Opširnije
Svrha ove Konvencije je:

• zaštititi žene od svih oblika nasilja te spriječiti, progoniti i ukloniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji;
• pridonijeti suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena;
• izraditi sveobuhvatni okvir, politike i mjere za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji;
• promicati međunarodnu suradnju radi suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji;
• pružiti potporu i pomoć organizacijama i tijelima nadležnim za provedbu zakona učinkovitom suradnjom radi usvajanja sveobuhvatnog pristupa suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Radi učinkovite provedbe njezinih odredaba od strane stranaka ova Konvencija uspostavlja specifičan mehanizam nadzora.

Konvencija definira:

"nasilje nad ženama" – smatra kršenjem ljudskih prava i oblikom diskriminacije žena i označava sva djela rodno utemeljenog nasilja koja imaju za posljedicu ili će vjerojatno imati za posljedicu tjelesnu, seksualnu, psihičku ili ekonomsku štetu ili patnju žena, uključujući prijetnje takvim djelima, prisilu ili namjerno oduzimanje slobode, bilo da se pojavljuju u javnom ili privatnom životu;
"nasilje u obitelji" – označava sva djela tjelesnog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja koja se događaju u obitelji ili kućanstvu ili između bivših ili sadašnjih bračnih drugova ili partnera, neovisno o tome imaju li počinitelj/ica i žrtva ili su imali isto prebivalište;
"rod" – označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce;
"rodno utemeljeno nasilje nad ženama" – označava nasilje usmjereno na ženu zbog toga što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene;
"žene" – uključuje i djevojčice mlađe od 18 godina.

Konvencija propisuje integrirane politike i prikupljanje podataka što uključuje:

- sveobuhvatne i koordinirane politike
- učinkovitu suradnju svih nadležnih tijela, institucija i organizacija
- prepoznavanje, poticaticanje i podržavanje, na svim razinama, rad odgovarajućih nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva aktivnih u borbi protiv nasilja nad ženama te uspostavljanjei učinkovite suradnje s tim organizacijama
- određivanje ili osnivanje jednog ili više službenih tijela odgovornih za koordinaciju, primjenu, nadzor i procjenu politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv svih oblika nasilja
- prikupljanje statističkih podataka u pravilnim vremenskim razmacima o slučajevima svih oblika nasilja obuhvaćenih područjem primjene ove Konvencije
- pružanje podrške istraživanjima u području svih oblika nasilja kako bi se proučili njegovi ishodišni uzroci i učinci, učestalost i stope kažnjavanja, kao i djelotvornost mjera poduzetih za provedbu ove Konvencije
- provoenje istraživanja među stanovništvom u pravilnim vremenskim razmacima radi utvrđivanja učestalosti i trendova svih oblika nasilja obuhvaćenih područjem primjene ove Konvencije.

Područja djelovanja Konvencije su:

1. Sprječavanje
2. Zaštita i potpora
3. Kazneni progon
   - kaznena djela
   - učinkovita istraga
4. Nadzor

SPRJEČAVANJE

Vlade koje obvezuje Konvencija moraju:

- redovito pokretati kampanje za podizanje svijesti,
- uključivati u nastavne programe na svim razinama obrazovanja pitanja kao što su ravnopravnost žena i muškaraca, nestereotipne rodne uloge, uzajamno poštovanje, nenasilno rješavanje sukoba u međuljudskim odnosima, rodno utemeljeno nasilje nad ženama i pravo na osobni integritet,
- obrazovati stručnjake za rad sa žrtvama i počiniteljima,
- uspostaviti terapijske programe za počinitelje nasilja u obitelji i seksualnih delikata,
- usko surađivati s nevladinim organizacijama,
- uključiti medije i privatni sektor u iskorjenjivanje rodnih stereotipa i promicanje uzajamnog poštovanja. Konvencija veliku pozornost posvećuje prevenciji i obavezuje države potpisnice na poduzimanje svih potrebnih koraka u tom smjeru jer sprječavanje nasilja prema ženama i nasilja u obitelji čuva živote i smanjuje ljudsku patnju.

Konvencija poziva sve članove društva da pomognu u stvaranju Europe slobodne od svih oblika nasilja prema ženama i nasilja u obitelji. Potpuna rodna ravnopravnost i netoleriranje nasilnog ponašanja su ispravan put u sprječavanju rodno utemeljenog nasilja.

ZAŠTITA I POTPORA

U slučajevima nasilja važno je da žrtve i svjedoci nasilja dobiju odgovarajuću podršku i zaštitu. Vlade koje obvezuje Konvencija moraju:
- policijsku intervenciju za svaku prijavu nasilja
- hitne mjere zaštite, koje omogućavaju da nasilnik odmah napusti mjesto stanovanja
- procjenu rizika od teških ozljeda i ponavljanja nasilja te mjere za sigurnost žrtve i svjedoka
- olakšan pristup uslugama podrške za sve žrtve
- podršku za djecu koja su svjedočila nasilju prema majkama
- besplatne telefonske SOS linije koje daju savjete u povjerljivoj i anonimnoj formi
- odgovarajuće i dostupne sigurne kuće za sve žene i njihovu djecu
- odgovarajuće i lako dostupne centre za žrtve seksualnog nasilja
- besplatnu pravnu pomoć za sve žrtve nasilja.

KAZNENI PROGON

Konvencija zahtjeva da različiti oblici nasilja prema ženama i nasilja u obitelji budu kažnjivi zakonom:

- svi oblici tjelesnog nasilja
- psihičko nasilje, prijetnje i prisile
- ekonomsko nasilje
- uhođenje
- seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje
- prisilni brak
- genitalno sakaćenje žena
- prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
- djela počinjena u ime "časti"
- pomaganje ili poticanje i pokušaj navedenih djela

Država je odgovorna za istragu svake prijave nasilja prema ženama i nasilja u obitelji. To znači da policija i državna odvjetništva moraju odgovoriti na svaki poziv u pomoć, prikupiti dokaze i ispitati rizike od budućeg nasilja.
Država će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi se osigurala usklađenost zakona s Konvencijom, što znači da će kaznena djela biti kažnjiva učinkovitim, primjerenim i odvraćajućim sankcijama, uzimajući u obzir njihovu težinu.
Država će osigurati da istražni i sudski postupci poštuju prava žrtve i spriječe njeno ponovno povređivanje.

NADZOR

Vlade koje obvezuje Konvencija moraju formirati tijelo koje će pratiti primjenu Konvencije.
Kada Konvencija stupi na snagu, bit će oformljena skupina stručnjaka (GREVIO) pri Vijeću Europe koja će procjenjivati primjenu odredbi Konvencije u državama. Žene i druge žrtve nasilja moći će se žaliti međunarodnim tijelima za zaštitu prava, u slučaju da njihova prava nisu poštivana.
PODLINK DOKUMENTI Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (otvara se konvencija
Dokumenti
Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close