A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 8 - Finansijska sredstva
Članice će odvojiti odgovarajuća finansijska sredstva i ljudske resurse za adekvatno sprovođenje integrisanih politika, mjera i programa za spriječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih ovom konvencijom, uključujući i one koje sprovode nevladine organizacije i civilno društvo.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom/politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primjeni
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije SE
Opšta procjena čl. 8 Finansijska sredstva
Poređenje između država čl. 8 Finansijska sredstva
PITANJA
 
a. Da li su usvojeni zakoni i politike o integrisanom pristupu praćeni adekvatnom procjenom o troškovima njihove realizacije? Navedite koliko je bilo potrebno i efektivno izdvojeno sredstava za sprovođenje ovih zakona/politika. Ko su krajnji korisnici finansiranih aktivnosti? Kome su namjenjena sredstva (državne institucije, regionalne i/ ili lokalne, nevladine organizacije, nezavisne institucije itd.) – navedite. Da li su donacije obezbjeđene iz javnih sredstava? Ako jesu, da li iz državnog, lokalnih ili regionalnih budžeta? Da li je bilo (ko)finansiranja od strane međudržavne zajednice donatora, korporativnog biznisa, javne kampanje za prikupljanje novca itd.? Navedite.
Odgovor:
a. Da li su usvojeni zakoni i politike o integrisanom pristupu praćeni adekvatnom procjenom o troškovima njihove realizacije? Navedite koliko je bilo potrebno i efektivno izdvojeno sredstava za sprovođenje ovih zakona/politika. Ko su krajnji korisnici finansiranih aktivnosti? Kome su namjenjena sredstva (državne institucije, regionalne i/ ili lokalne, nevladine organizacije, nezavisne institucije itd.) – navedite. Da li su donacije obezbjeđene iz javnih sredstava? Ako jesu, da li iz državnog, lokalnih ili regionalnih budžeta? Da li je bilo (ko)finansiranja od strane međudržavne zajednice donatora, korporativnog biznisa, javne kampanje za prikupljanje novca itd.? Navedite.
Odgovor:
MINUS
b. Da li je u poslednje dvije godine došlo do promjene u pogledu izvora finansiranja integrisanih politika – navedite i komentarišite.
Odgovor: Usvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici 2010. godine Vlada Crne Gore nije predvidjela budžet za njegovu realizaciju, iako Zakon u sebi sadrži odredbe koje podrazumijevaju nove, dodatne servise, koordinisanu borbu protiv nasilja u porodici i rad na prevenciji.1 Strategijom zaštite od nasilja u porodici koju je Vlada Crne Gore usvojila za period 2011-20152 nije jasno definisano ko će, kada i koliko sredstava obezbjeđivati na godišnjem nivou za implementaciju dokumenta već je unesena opšta formulacija: sredstva za finasiranje će biti obezbijeđena iz budžeta nadležnih ministarstva, donacijama, kao i realizacijom projekata koji su finasirani od strane međunarodne zajednice. Posljedično, borba protiv nasilja u porodici je u najvećoj mjeri i dalje teret NVO sektora koji se svakodnevno suočava sa problemom dugoročne održivosti, jer se u najvećoj mjeri finansira iz stanih donacija i u značajnoj mjeri je zasnovan na volonterskom radu. U manjoj mjeri, za održivost zanemarljivoj, NVO sredstva obezbjeđuju iz institucionalnih fondova na nacionalnom i lokalnom nivou, putem javnih tendera, privatnih donacija.
PLUS
b. Da li je u poslednje dvije godine došlo do promjene u pogledu izvora finansiranja integrisanih politika – navedite i komentarišite.
Odgovor: Usvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici 2010. godine Vlada Crne Gore nije predvidjela budžet za njegovu realizaciju, iako Zakon u sebi sadrži odredbe koje podrazumijevaju nove, dodatne servise, koordinisanu borbu protiv nasilja u porodici i rad na prevenciji.1 Strategijom zaštite od nasilja u porodici koju je Vlada Crne Gore usvojila za period 2011-20152 nije jasno definisano ko će, kada i koliko sredstava obezbjeđivati na godišnjem nivou za implementaciju dokumenta već je unesena opšta formulacija: sredstva za finasiranje će biti obezbijeđena iz budžeta nadležnih ministarstva, donacijama, kao i realizacijom projekata koji su finasirani od strane međunarodne zajednice. Posljedično, borba protiv nasilja u porodici je u najvećoj mjeri i dalje teret NVO sektora koji se svakodnevno suočava sa problemom dugoročne održivosti, jer se u najvećoj mjeri finansira iz stanih donacija i u značajnoj mjeri je zasnovan na volonterskom radu. U manjoj mjeri, za održivost zanemarljivoj, NVO sredstva obezbjeđuju iz institucionalnih fondova na nacionalnom i lokalnom nivou, putem javnih tendera, privatnih donacija.

Planom aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR), za period 2013 – 2017. su definisana odgovorna ministarstva i predviđena sredstva potrebna za realizaciju pojedinih aktivnosti. U poglavlju 5 - Rodno zasnovano nasilje je predviđena aktivnost 5.5.8. Uspostaviti održivi model finansiranja servisa podrške žrtvama porodičnog nasilja, a planirana sredstva za tu aktivnost iznose EUR 30.000.3. Aktivnost je trebala biti realizovana u periodu 2013. – 2014. ali u godišnjem izvještaju Vlade Crne Gore o Izvještaju PAPRR za 2014. se konstatuje: status mjere - nije realizovano.4

Ukupna budžetska sredstva za Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava za 2014. su EUR 1,17 mil. Odjeljenju za rodnu ravnopravnost, koje funkcioniše u sklopu Minstarstva je opredijeljeno tek 1/6 navedenog iznosa. Od odobrenih sredstava Odjeljenju je:

- EUR 0,01mil. opredijeljeno za konsultantske usluge, projekte i studije: edukaciju poslanika Skupštine CG na temu većeg političkog učešća žena, edukacije državnih službenika, obuka državnih službenika, specijalističke obuke na temu rodne ravnopravnosti, okrugli sto na temu antitrafikinga itd EUR 0,01mil za ostale usluge za: obilježavanje 8. marta, obilježavanje dana žena sa sela (15. oktobar), organizovanje tri foruma za saradnju sa NVO, promovisanje uspješnih žena u nauci, organizovanje sastanka regionalnih mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti, štampanje priručnika o rodnoj ravnopravnosti za državne službenike, organizovanje trećeg festivala ženskog stvaralaštva.5

Analizom navedenog uviđamo da Odjeljenje za rodnu ravnopravnost ima vrlo skroman budžet u kojem opet među prioritetnim aktivnostima nije segment koji se odnosi na suzbijanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja. Odjeljenje za rodnu ravnopravnost ima i skromne kadrovske kapacitete pa je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava za 6.842 eura uvećalo sredstva za kadrovsko jačanje ovog odjeljenja u 2014. godini u odnosu na 2013. Godinu.

U predlogu budžeta za 2015. godinu predviđeno je da Ministarstvu za ljudska i manjinska prava bude dodijeljeno ukupno EUR 871.874,16 ili za ¼ manje u odnosu na prethodnu godinu. Odjeljenju za rodnu ravnopravnost, od navedenih sredstava je odobreno EUR 57.994,30, tj. samo 8.6% od ukupnog budžeta Ministarstva.6

U Zakonu o nevladinim organizacijama7 postoji odredba o budžetskom finansiranju NVO koje se bave projektima i programima u oblastima od javnog interesa, između ostalog i NVO koje se bave promovisanjem rodne ravnopravnosti i problemom nasilja u porodici. Vlada Crne Gore jednom godišnje raspisuje konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Komisija o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu je od ukupnog fonda koji iznosi  1,803,359,64 eura izdvojila 2,99% za organizacije koje se generalno bave pravima žena. Za organizacije koje se direktno bave nasiljem nad ženama taj procenat je još niži 2,38%. U odnosu na 2006. i 2007. godinu kada je izdvojeno 3,88% i 3,07% vidimo da država u rješavanju problema nasilja nad ženama smanjuje umjesto da povećava  finansijsku podršku.

Na lokalnom nivou mjere borbe protiv nasilja u porodici su obično predviđene Lokalnim planovima akcije za socijalnu inkluziju i Lokalnim planovima akcije za rodnu ravnopravnost. Nijesu predviđena konkretna finansijska sredstva koja će na godišnjem nivou biti obezbjeđivana iz budžeta već se vrlo uopšteno konstatuje da se sredstva obezbjeđuju iz opštinskih sredstava iz partnerstva sa privatnim firmama/kompanijama (biznis sektor), ili su to donatorka sredstva.

MINUS
c. Da li su usvojeni zakoni i politike o integrisanim politikama praćeni adekvatnim ljudskim resursima? Da li su ove mjere praćene otvaranjem novih radnih mjesta, redizajniranjem odgovornosti, zapošljavanjem novih ljudi za sprovođenje novih zadataka, i/ili su praćene novim zadacima, zaduženjima i odgovornostima u okviru postojeće infrastrukture. Navedite efekte.
Odgovor: Što se tiče ljudskih resursa, pri 11 centara za socijalni rad su, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, formirani multidisciplinarni timovi8 koji imaju mandat da rade na problemu nasilja u porodici i nasilja nad ženama. U te multidisciplinarne timove ulaze i članice NVO koje se bave ovim problemom. Ovakav sistem podrške treba da predstavi međuresorsko povezivanje svih službi koji se bave ovim problemom. Ono što se ističe kao problem je da pojedini centri za socijalni rad pokrivaju više opština, tj. međuopštinskog su tipa, pa članovi timova ne mogu adekvatno da se brinu o svim slučajevima nasilja.
PLUS
c. Da li su usvojeni zakoni i politike o integrisanim politikama praćeni adekvatnim ljudskim resursima? Da li su ove mjere praćene otvaranjem novih radnih mjesta, redizajniranjem odgovornosti, zapošljavanjem novih ljudi za sprovođenje novih zadataka, i/ili su praćene novim zadacima, zaduženjima i odgovornostima u okviru postojeće infrastrukture. Navedite efekte.
Odgovor: Što se tiče ljudskih resursa, pri 11 centara za socijalni rad su, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, formirani multidisciplinarni timovi8 koji imaju mandat da rade na problemu nasilja u porodici i nasilja nad ženama. U te multidisciplinarne timove ulaze i članice NVO koje se bave ovim problemom. Ovakav sistem podrške treba da predstavi međuresorsko povezivanje svih službi koji se bave ovim problemom. Ono što se ističe kao problem je da pojedini centri za socijalni rad pokrivaju više opština, tj. međuopštinskog su tipa, pa članovi timova ne mogu adekvatno da se brinu o svim slučajevima nasilja. Osoblje nije dovoljno edukovano, nema suprevizijske podrške timova, nema izvještaja o radu pa samim tim ni analize njihove efikasnosti, česta je i fluktuacija ljudi iz timova. Takođe je u izvještajima9 konstatovano da u centrima za socijalni rad postoji disbalans između stručnog kadra i administrativnog osoblja (preko 45% zaposlenih rade administrativni dio). Supervizijska podrška bi trebala da bude regulisana formiranjem Zavoda za socijalno staranje, ali nemamo informaciju kada će početi da se primjenjuje.

Što se tiče Uprave policije jedino CB Podgorica ima sistematizovana radna mjesta predviđena za rad sa porodičnim nasiljem dok u ostalim CB taj posao rade drugi inspektori koji nijesu dovoljno senzibilisani za rad sa porodičnim nasiljem. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova u centrima i odjeljenjima bezbjednosti Uprave policije sistematizovana su službenička mjesta za suzbijanje maloljetničke delinkvencije, u čijoj nadležnosti je i rad na suzbijanju nasilja u porodici. U Centru bezbjednosti Podgorica sistematizovana je Stanica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici, koja se bavi ovom problematikom, a razmotriće se mogućnost sistematizovanja specijalizovanih radnih mjesta za oblast suzbijanja nasilja u porodici i u ostalim centrima Odjeljenja bezbjednosti. 10 jer često odlaze na druga radna mjesta i nepostojanje supervizijske podrške.

U Planu aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2017 planirana je i edukacija nastavnika građanskog vaspitanja u osnovnim školama, jačanje kapaciteta socijalnih službi i NVO za rad sa žrtvama, edukacija stručnjaka koji rade u oblasti zaštite od nasilja u porodici u svim državnim organima za prepoznavanje, sprječavanje i kompetentno postupanje u slučajevima porodičnog nasilja, osnivanje savjetovališta za brak i porodicu kao specijalizovanu ustanovu za pomoć žrtvama nasilja u porodici u sklopu Centra za socijalni rad ili Centra za mentalno zdravlje. Ovo savjetovalište prema Izvještaju o postizanju ciljeva iz Plana o rodnoj ravnopravnosti još uvijek nije realizovano.

Dodatno, problem sa ljudskim resursima je nekontinuirana i neravnomjerna edukacija osoba koji se bave porodičnim nasiljem. Edukacije obično sprovode NVO, ad hoc su tipa, a za kvalitetne i održive rezultate je neophodno obezbijediti kontinuitet.

MINUS
[1] Informator o mogućnostima zaštite žrtava porodičnog nasilja u izdanju SOS telefona podgorica, 2011
[2] vidjeti na http://www.me.undp.org/content/dam/montenegro/docs/projectdocs/si/Gender/Strategy%20for%20Domestic%20Violence%20 Protection%20LOC.pdf
[3] Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti https://www.google.me/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact= 8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.me%2FResourceManager%2FFileDownload.aspx%3FrId%3D121012%26rType%3D2& ei=_zohVeLbAcS-PIHagZgJ&usg=AFQjCNEIvlwizYqB12_gpxlr_d7iBAFoww
[4] Izvještaj o sprovođenju plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u 2014. godini, vidjeti na http://www.minmanj.gov.me/organizacija/ nap
[5] Preuzeto sa: http://www.skupstina.me/~skupcg/skupstina/cms/site_data/25%20saziv%20ODBORI/RODNA%20RAVNOPRAVNOST/Zapisnik%2023%20%281%29.pdf
[6] Budžet pogledati na: http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=184526&rType=2
[7] Službeni list CG, br. 39/2011.
[8] Izvor, Izvještaj o sprovođenju plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za 2014.g, vidjeti na http://www.minmanj.gov.me/organizacija/nap
[9] Informacija o primjeni Strategije zaštite od nasilja u porodici za 2013. godinu.
[10] Preuzeto sa: http://www.skupstina.me/~skupcg/skupstina/cms/site_data/25%20saziv%20ODBORI/RODNA%20RAVNOPRAVNOST/ Zapisnik%20sa%20kontrolnog%20za%20clanove%20%282%2919.pdf
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.