A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile da nadležni organi imaju mandat da izdaju nalog, u situacijama neposredne opasnosti, učiniocu nasilja u porodici da napusti mjesto stanovanja žrtve ili ugrožene osobe na dovoljan vremenski period i da zabrane učiniocu da uđe u stan ili stupi u kontakt sa žrtvom ili ugroženom osobom.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom/politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primjeni
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije SE
Opšta procjena čl. 52 Hitne mjere zaštite
Poređenje između država čl. 52 Hitne mjere zaštite
PITANJA
 
a. Da li postoje hitne mjere zaštite kakve su definisane u članu 52? Mogu li one da budu izdate u roku od 24 časa od uspostavljanja neposredne opasnosti za žrtvu? Ko odlučuje o tim mjerama? Kakva je procedura (sudska, administrativna i njima slična)? Da li učinilac ima pravo žalbe? Kakvi kriterijumi moraju biti ispunjeni da bi se odobrile hitne mjere? Koje je maksimalno vrijeme za to?
Odgovor: Nadležni organi i ustanove su dužni da postupaju hitno u postupcima koji se odnose na zaštitu od nasilja u porodici, vodeći računa da su interes i dobrobit žrtve prioritet u tim postupcima, naročito ako je žrtva dijete, starije lice, lice sa invaliditetom i lice koje nije sposobno da se o sebi stara1.
PLUS
a. Da li postoje hitne mjere zaštite kakve su definisane u članu 52? Mogu li one da budu izdate u roku od 24 časa od uspostavljanja neposredne opasnosti za žrtvu? Ko odlučuje o tim mjerama? Kakva je procedura (sudska, administrativna i njima slična)? Da li učinilac ima pravo žalbe? Kakvi kriterijumi moraju biti ispunjeni da bi se odobrile hitne mjere? Koje je maksimalno vrijeme za to?
Odgovor: Nadležni organi i ustanove su dužni da postupaju hitno u postupcima koji se odnose na zaštitu od nasilja u porodici, vodeći računa da su interes i dobrobit žrtve prioritet u tim postupcima, naročito ako je žrtva dijete, starije lice, lice sa invaliditetom i lice koje nije sposobno da se o sebi stara1.

Nakon saznanja za nasilje, policija je dužna da bez odlaganja preduzme mjere u cilju zaštite žrtve, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i zakonima kojima se uređuje rad i ovlašćenja policije2, prekršajni postupak3 i krivični postupak4. Zakonska ovlašćenja policije uključuju zaštitu života i zdravlja žrtve nasilja, privođenje učinioca nasilja, podnošenje zahtjeva za određivanje zaštitne mjere, pokretanje prekršajnog postupka, podnošenje krivične prijave, ako se radi o krivičnom djelu nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici5, obavještavanje centra za socijalni rad, obavještavanje odgovarajuće zdravstvene ustanove radi pružanja medicinske pomoći i sl.

Policijski službenik može, radi otklanjanja opasnosti po fizički integritet žrtve, narediti učiniocu nasilja udaljenje ili zabranu vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje, koja ne može trajati duže od tri dana6. Pisano naređenje o udaljenju ili zabrani vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje policijski službenik mora uručiti učiniocu nasilja i žrtvi odmah, a najkasnije u roku od dva časa, u prisustvu punoljetnog lica koje može biti drugi policijski službenik, a koje nije član porodice. Pisano naređenje mora da sadrži: dan i čas udaljenja ili zabrane vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje, granice područja u kojima se učinilac nasilja ne smije kretati, boraviti ili približiti žrtvi i adresu boravka učinioca nasilja za vrijeme trajanja udaljenja ili zabrane vraćanja7.

Prilikom napuštanja stana ili drugog prostora za stanovanje učinilac nasilja ima pravo da uzme svoje lične stvari neophodne za svakodnevni život i obavezu da preda policijskom službeniku ključeve od stana ili drugog prostora za stanovanje. Policijski službenik pisano naređenje prilaže uz službeni izvještaj o događaju i o tome odmah, a najkasnije u roku od 12 časova, obavještava organ za prekršaje i centar za socijalni rad.

U slučaju da učinilac nasilja ne postupi po naredbi policijskog službenika o udaljenju ili zabrani vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje predviđena je novčana kazna od najmanje 800 eura ili kazna zatvora od najmanje četrdeset dana.

Centar za socijalni rad, odnosno druga ustanova socijalne i dječje zaštite, zdravstvena ustanova, kao i drugi organ i ustanova koji se bave zaštitom dužni su da, bez odlaganja, pruže zaštitu i pomoć žrtvi u skladu sa svojim nadležnostima,da vode brigu o svim potrebama žrtve i omoguće joj pristup svim oblicima pomoći i zaštite8 U slučaju hitne intervencije, kad su ugroženi život, zdravlje i razvoj žrtve nasilja u porodici, centar za socijalni rad dužan je da pruži usluge neodložne intervencije radi osiguranja bezbjednosti u tim situacijama. Ove usluge se obezbjeđuju 24 časa dnevno.

Stručni/a radnik/radnica centra za socijalni rad treba da u slučaju nasilja u porodici izradi službenu zabilješku, izvještaj ili zapisnik o slučaju sa podacima o žrtvi/žrtvama nasilja, postojanju eventualnih ranijih prijava protiv učinioca nasilja, načinu izvršenja nasilja, kao i o svakoj preduzetoj radnji9. Ove usluge podrazumijevaju i smještaj u sklonište ili u drugu vrstu smještaja. Usluge hitne intervencije centar za socijalni rad pruža uz obaveznu saradnju sa drugim nadležnim organima i službama, koji su dužni da vode brigu o svim potrebama žrtve i omoguće joj pristup svim oblicima pomoći i zaštite.O potrebi pružanja usluge žrtvi nasilja u porodici centar za socijalni rad obavještava policija ili bilo koji drugi organ ili ustanova koja prva stupi u kontakt sa žrtvom nasilja.

Pored policijske naredbe, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici predviđa i zaštitne mjere koje izriče nadležni organ za prekršaje, prije i u toku prekršajnog postupka, a najkasnije 48 sati od podnošenja zahtjeva10. Detaljan opis ovih mjera, kao i mjera bezbjednosti koje propisuje Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku dat je u okviru člana 53. ovog izvještaja.
MINUS
b. Koliko je hitnih mjera izdato u posljednje dvije godine; navedite, ako je moguće, podatke na godišnjem nivou. Kome je naređeno da napusti kuću (žrtvi ili učiniocu)?
Odgovor: U 2013. godini je izdato ukupno 40 policijskih naredbi za udaljenje iz stana11, a u 2014. je taj broj skoro dvostruko manji – 22. Statistički podaci ukazuju na očiglednu neujednačenost policijske prakse prilikom izdavanja naredbe za udaljenje iz stana, pa su 2013. godine čak 32 naredbe izdate u jednom gradu (Nikšić), od strane samo jednog ovlašćenog policijskog službenika, a samo 8 u svim ostalim crnogorskim gradovima. Monitoring nevladinih organizacija12 koje se bave zaštitom žena žrtava nasilja je pokazao da u Podgorici inspektori izbjegavaju izricanje naredbi kao vid hitne zaštite žrtava oslanjajući se u potpunosti na zaštitne mjere koje su u nadležnosti organa za prekršaje.
b. Koliko je hitnih mjera izdato u posljednje dvije godine; navedite, ako je moguće, podatke na godišnjem nivou. Kome je naređeno da napusti kuću (žrtvi ili učiniocu)?
Odgovor: U 2013. godini je izdato ukupno 40 policijskih naredbi za udaljenje iz stana11, a u 2014. je taj broj skoro dvostruko manji – 22. Statistički podaci ukazuju na očiglednu neujednačenost policijske prakse prilikom izdavanja naredbe za udaljenje iz stana, pa su 2013. godine čak 32 naredbe izdate u jednom gradu (Nikšić), od strane samo jednog ovlašćenog policijskog službenika, a samo 8 u svim ostalim crnogorskim gradovima. Monitoring nevladinih organizacija12 koje se bave zaštitom žena žrtava nasilja je pokazao da u Podgorici inspektori izbjegavaju izricanje naredbi kao vid hitne zaštite žrtava oslanjajući se u potpunosti na zaštitne mjere koje su u nadležnosti organa za prekršaje.
MINUS
[1] Član 6 Hitnost postupanja ,Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (Službeni list RCG 46/10).
[2] Zakon o unutrašnjim poslovima (“Službeni list CG”, br. 44/12 i 36/13).
[3] Zakon o prekršajima (“Službeni list CG”, br. 1/11 i 39/11).
[4] Krivični zakonik (“Službeni list RCG”, br. 70/03 i 46/06 i “Službeni list CG”, br. 40/08, 25/10, 32/11 i 40/13).
[5] Član 220 Krivičnog zakonika Crne Gore (“Službeni list RCG”, br. 70/03 i 46/06 i “Službeni list CG”, br. 40/08, 25/10, 32/11 i 40/13).
[6] 45 Član 28 Naredba, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (Službeni list RCG 46/10).
[7] Pravilnik o bližem sadržaju i izgledu obrasca naređenja o udaljenju ili zabrani vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje,(Službeni list Crne Gore, br. 42/2012).
[8] Član 10 Hitna intervencija, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (Službeni list RCG 46/10)
[9] Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, 25.11.2011.
[10] Član 29 Izricanje zaštitne mjere prije i u toku postupka, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (Službeni list RCG 46/10)
[11] Član 28 Naredba Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (Službeni list RCG 46/10)
[12] “Zaštita i pristup pravdi žena žrtava nasilja u porodičnom kontekstu” - izvještaj koji je nastao kao rezultat monitoringa ljudskih prava žena žrtava nasilja u porodičnom kontekstu koji je sproveo Centar za ženska prava u partnerstvu sa Sigurnom ženskom kućom i SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, novembar 2014.
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.