A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 3 – Definicije
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 3 – Definicije
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 3 - Definicije
U svrhu ove Konvencije:
a) „nasilje nad ženama“ označava kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama i predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode do ili mogu da dovedu do: fizičke, seksualne, psihičke, odnosno ekonomskepovrede ili patnje za žene, obuhvatajući i prijetnje takvim djelima, prinudu ili arbitrarno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu;
b) „nasilje u porodici“ označava svako djelo fizičkog, seksualnog, psihičkog odnosno ekonomskog nasilja do kojeg dolazi u okviru porodice ili domaćinstva, odnosno između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, nezavisno od toga da li učinilac djeli ili je djelio isto domaćinstvo sa žrtvom;
c) „rod“ označava društveno određene uloge, ponašanja, aktivnosti i atribute, koje dato društvo smatra prikladnim za žene i muškarce;
d) „rodno zasnovano nasilje nad ženama“ označava nasilje, koje je usmjereno protiv žene zato što je žena, odnosno ono koje nesrazmjerno utiče na žene;
e) „žrtva“ označava svako fizičko lice koje je izloženo ponašanju opisanom pod tač. a) i b);
f) pojam „žena“ uključuje i djevojke ispod 18 godina života.
 
0 – pitanje nije regulisano zakonom/politikom, ili postojeća regulativa je vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija, ali nije postignut standard Konvencije (u rešenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju
3 - postignut standard Konvencije ili sasvim blizu standardu u rešenju i u primjeni
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije SE
Opšta procjena čl. 3 Definicije
Poređenje između država čl. 3 Definicije
PITANJA
 
a. Da li postoji definicija o nasilju nad ženama u državnim, regionalnim ili lokalnim pravnim okvirima (zakoni, uredbe, pravila ili drugi podzakonski akti, državni strateški dokumenti i/ili državni akcioni planovi)? Ako je odgovor potvrdan, navedite tačnu definiciju i navedite pravni izvor i uporedite sa Konvencijom. Molimo vas za komentar na bilo koje postojeće neslaganje sa definicijom Konvencije; posebno da li definicija uključuje specifična priznanja kršenja ljudskih prava i diskriminacije nad ženama, kao i vrste nasilja. Ako postoji više od jednog dokumenta koji obuhvata definiciju o nasilju prema ženama, da li se oni međusobno slažu (isti, slični, različiti)? Molimo vas da komentarišete bilo kakve nedosljednosti i po pravnoj hijerarhiji, ako je potrebno.
Odgovor: Crna Gora na nacionalnom nivou raspolaže sa nekoliko propisa sa rodno neutralnim konceptom zaštite ljudskih prava u kontekstu nasilja.

Prije svega, Zakon o rodnoj ravnopravnosti1 definiše, između ostalog, rodno zasnovano nasilje kao djelo kojim se nanosi ili može biti nanijeta fizička, mentalna, seksualna ili ekonomska šteta ili patnja, kao i prijetnja takvim djelom koja ozbiljno sputava lice da uživa u svojim pravima i slobodama u javnom ili privatnom životu, uključujući porodično nasilje, incest, silovanje i trgovinu ljudima. Zakon ne sadrži definiciju i ne upućuje izričito na nasilje nad ženama. Takođe, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici2, kao zakon u domenu prekršajnopravne zaštite od nasilja, ne pravi referencu na nasilje nad ženama, već pruža generalnu definiciju pojma nasilja u porodici, koja je data u nastavku, u okviru odgovora na sljedeće pitanje. Isto važi i za Krivični zakonik3.
PLUS
a. Da li postoji definicija o nasilju nad ženama u državnim, regionalnim ili lokalnim pravnim okvirima (zakoni, uredbe, pravila ili drugi podzakonski akti, državni strateški dokumenti i/ili državni akcioni planovi)? Ako je odgovor potvrdan, navedite tačnu definiciju i navedite pravni izvor i uporedite sa Konvencijom. Molimo vas za komentar na bilo koje postojeće neslaganje sa definicijom Konvencije; posebno da li definicija uključuje specifična priznanja kršenja ljudskih prava i diskriminacije nad ženama, kao i vrste nasilja. Ako postoji više od jednog dokumenta koji obuhvata definiciju o nasilju prema ženama, da li se oni međusobno slažu (isti, slični, različiti)? Molimo vas da komentarišete bilo kakve nedosljednosti i po pravnoj hijerarhiji, ako je potrebno.
Odgovor: Crna Gora na nacionalnom nivou raspolaže sa nekoliko propisa sa rodno neutralnim konceptom zaštite ljudskih prava u kontekstu nasilja.

Prije svega, Zakon o rodnoj ravnopravnosti1 definiše, između ostalog, rodno zasnovano nasilje kao djelo kojim se nanosi ili može biti nanijeta fizička, mentalna, seksualna ili ekonomska šteta ili patnja, kao i prijetnja takvim djelom koja ozbiljno sputava lice da uživa u svojim pravima i slobodama u javnom ili privatnom životu, uključujući porodično nasilje, incest, silovanje i trgovinu ljudima. Zakon ne sadrži definiciju i ne upućuje izričito na nasilje nad ženama. Takođe, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici2, kao zakon u domenu prekršajnopravne zaštite od nasilja, ne pravi referencu na nasilje nad ženama, već pruža generalnu definiciju pojma nasilja u porodici, koja je data u nastavku, u okviru odgovora na sljedeće pitanje. Isto važi i za Krivični zakonik3.

Strategija zaštite od nasilja u porodici 2011-2015
4, kao ni Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici5, ne sadrže autentičnu definiciju nasilja nad ženama, već se pozivaju na važeću zakonsku regulativu, koja sadrži rodno neutralne definicije nasilja.

Izuzetno, Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2013-2017. godine6 definiše nasilje nad ženama kao svaki akt rodno zasnovanog nasilja, koji rezultira ili može da ima za posljedicu fizičku, psihičku ili seksualnu povredu ili patnju žene, uključujući prijetnje takvim radnjama, ograničenje ili proizvoljno lišenje slobode, bez obzira da li se dešava u sferi javnog ili privatnog života. Ovakva definicija korespondira definiciji iz Konvencije, osim u dijelu ekonomskog nasilja.

Na lokalnom nivou, mnogi akcioni planovi za postizanje rodne ravnopravnosti preuzimaju upravo definiciju pojma nasilja nad ženama iz Konvencije.

Na osnovu izloženog, izvodi se zaključak da zakonski okvir ne sadrži adekvatnu definiciju nasilja nad ženama.
MINUS
b. Da li postoji definicija o nasilju u porodici u državnim, regionalnim ili lokalnim pravnim okvirima (zakoni, uredbe, pravila ili drugi podzakonski akti, državni strateški dokumenti i/ili državni akcioni planovi)? Ako je odgovor potvrdan, navedite tačnu definiciju i navedite pravni izvor, i uporedite sa Konvencijom. Molimo vas za komentar na bilo koje postojeće neslaganje sa definicijom Konvencije; posebno da li definicija uključuje specifična priznanja kršenja ljudskih prava i diskriminacije nad ženama, kao i vrste nasilja. Ako postoji više od jednog dokumenta koji obuhvata definiciju o nasilju u porodici, da li se oni međusobno slažu (isti, slični, različiti)? Molimo vas da komentarišete bilo kakve nedosljednosti i po pravnoj hijerarhiji, ako je potrebno.
Odgovor: Crna Gora reguliše nasilje u porodici kroz nekoliko propisa.

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, nasilje predstavlja činjenje ili nečinjenje člana porodice kojim se ugrožava fizički, psihički, seksualni ili ekonomski integritet, mentalno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice, bez obzira na mjesto gdje je učinjeno.
PLUS
b. Da li postoji definicija o nasilju u porodici u državnim, regionalnim ili lokalnim pravnim okvirima (zakoni, uredbe, pravila ili drugi podzakonski akti, državni strateški dokumenti i/ili državni akcioni planovi)? Ako je odgovor potvrdan, navedite tačnu definiciju i navedite pravni izvor, i uporedite sa Konvencijom. Molimo vas za komentar na bilo koje postojeće neslaganje sa definicijom Konvencije; posebno da li definicija uključuje specifična priznanja kršenja ljudskih prava i diskriminacije nad ženama, kao i vrste nasilja. Ako postoji više od jednog dokumenta koji obuhvata definiciju o nasilju u porodici, da li se oni međusobno slažu (isti, slični, različiti)? Molimo vas da komentarišete bilo kakve nedosljednosti i po pravnoj hijerarhiji, ako je potrebno.
Odgovor: Crna Gora reguliše nasilje u porodici kroz nekoliko propisa.

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, nasilje predstavlja činjenje ili nečinjenje člana porodice kojim se ugrožava fizički, psihički, seksualni ili ekonomski integritet, mentalno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice, bez obzira na mjesto gdje je učinjeno. U nastavku Zakona, u čl. 8 , razrađuju se radnje nasilja u porodici kao:

1. upotreba fizičke sile, bez obzira da li je nastupila tjelesna povreda drugog člana porodice;
2. prijetnja napadom ili izazivanje opasnosti koja može prouzrokavati osjećaj lične nesigurnosti ili psihički bol drugog člana porodice;
3. verbalni napad, psovanje, nazivanje pogrdnim imenom i na drugi način vrijeđanje drugog člana porodice;
4. ograničavanje drugom članu porodice slobodu komuniciranja sa trećim licima;
5. iscrpljiivanje radom, uskraćivanje sna i druge vrste odmora, prijetnja izbacivanjem iz stana i oduzimanjem djece;
6. seksualno uznemiravanje drugog člana porodice;
7. uhođenje i na drugi način grubo uznemiravanje drugog člana porodice;
8. oštećenje ili uništavanje zajedničke imovine ili imovine drugog člana porodice ili pokušaj da to učini;v 9. uskraćivanje osnovnih sredstava za egzistenciju drugom članu porodice;
10. ugrožavanje drskim ponašanjem porodičnog mira člana porodice sa kojim ne živi u porodičnoj zajednici.

Ugrožavanjem fizičkog, psihičkog, seksualnog ili ekonomskog integriteta, mentalnog zdravlja i spokojstva drugog člana porodice smatra se i ako član porodice ne vodi dovoljno brigu o:
1. ishrani, higijeni, odijevanju, medicinskoj zaštiti ili redovnom pohađanju škole ili ne sprječava dijete u štetnom druženju, skitnji, prosjačenju ili krađi ili na drugi način u većoj mjeri zanemaruje podizanje i vaspitanje djeteta;
2. ishrani, higijeni, odijevanju ili medicinskoj zaštiti drugog člana porodice o kome je dužan da se stara, a kome je potrebna posebna pomoć zbog bolesti, invaliditeta, starosti ili drugih ličnih svojstava zbog kojih nije sposoban da se stara o sebi.
Krug zaštićenih lica široko je postavljen, uključujući, inter ales, i lica koja dijele isto domaćinstvo bez obzira na srodstvo. Zakonom nijesu obuhvaćena lica koja su bila ili su još uvijek u emotivnoj ili seksualnoj vezi bez obzira na to da li su živjela u istom domaćinstvu, kao ni bivši tazbinski srodnici

Praksa pokazuje da je neophodno obezbijediti zaštitu od ovakve vrste nasilja i onim licima koja nijesu vanbračni supružnici i ne žive u zajedničkom domaćinstvu, pa je potrebno dopuniti Zakon u ovom dijelu. Proširivanje kruga zaštićenih lica na predloženi način preporuka je i Ujedinjenih nacija.9

Krivični zakonik10 kao osnovni oblik nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici definiše svako narušavanje tjelesnog i duševnog integriteta člana porodice ili porodične zajednice upotrebom grubog nasilja. Samim tim, definicija nasilja obuhvata isključivo fizičko nasilje, ali ne i psihičko, ekonomsko ili seksualno nasilje. Članom porodice, prema značenju izraza iz ovog zakona, smatraju se i bivši bračni drugovi, krvni srodnici i srodnici iz potpunog usvojenja u pravoj liniji bez ograničenja, a u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom, srodnici iz nepotpunog usvojenja, tazbinski srodnici zaključno sa drugim stepenom, lica koja žive u istom porodičnom domaćinstvu i lica koja imaju zajedničko dijete ili je dijete na putu da bude rođeno, iako nikad nijesu živjela u istom porodičnom domaćinstvu.11 Zaključuje se da je krug članova porodice uže postavljen u odnosu na zadati standard iz Konvencije, pa je i ovdje potrebno primijeniti prethodnu preporuku.

Razlog za zabrinutost je djelimično preklapanje odredaba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici sa odredbama Krivičnog zakonika. U tom smislu, javlja se problem odgovarajuće kvalifikacije djela nasilja u porodici, odnosno donošenja pravilne odluke o tome da li djela nasilja u porodici treba procesuirati kao prekršaje u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici ili kao krivična djela u skladu sa Krivičnim zakonikom.

Monitoring krivičnih postupaka u oblasti nasilja nad ženama koji je Centar za ženska prava sproveo u saradnji sa Sigurnom ženskom kućom i SOS Telefonom Nikšić u toku 2013/2014. godine pokazao je da ne postoji ujednačena praksa kada je u pitanju kvalifikacija djela,  već da odluka u velikoj mjeri zavisi od senzibiliteta i obučenosti   nadležnog policijskog službenika i tužioca. Monitoring je pokazao da su tužioci  djela nasilja u porodici često kvalifikovali kao lakše djelo nego što su to nalagale činjenice u datom slučaju. Primijećeno je da se rijetko cijeni kontinuitet i posljedice nasilja, kao i sticaj sa drugim djelima poput zanemarivanja i zlostavljanja djece.Tako nijedan od praćenih slučajeva  nije sadržavao optužbe za nasilje prema djeci, iako su neki od njih  obuhvatali fizičko nasilje, teške oblike verbalnog i emotivnog zlostavljanja, uskraćivanje sna, uskraćivanje sredstava za život, a u jednom slučaju  i sumnju na  seksualno zlostavljanje. Propust da se prilikom pravne ocjene uvaže i ove činjenice, rezultirao je blažom kvalifikacijom djela kao prekršaj , a time i blažom sankcijom. Na taj način narušena je i pravna sigurnost jer je nemoguće predvidjeti posljedice djela na osnovu odredbi zakona.Potrebno je dopuniti crnogorski pravni okvir kako bi se jasno razgraničilo kada će se nasilje u porodici tretirati kao prekršaj, a kada kao krivično djelo.

Potrebno je definiciju nasilja u porodici i krug članova porodice u Krivičnom zakoniku usaglasiti sa standardom koji propisuje Istanbulska konvencija. Tačnije, potrebno je izmijeniti Krivični zakonik tako da svako fizičko, psihičko i seksualno nasilje među članovima porodice potpada pod krivično djelo nasilje u porodici, pod uslovom da takvo nasilje nije obuhvaćeno drugim krivičnim djelima koja obuhvataju porodične odnose između žrtve i učinioca kao otežavajuću okolnost, dok bi prekršajnu odgovornost povlačili preostali oblici nasilja kao što su ekonomsko nasilje, ograničavanje drugom članu porodice slobodu komuniciranja sa trećim licima, iscrpljivanje radom, prijetnja izbacivanjem iz stana i oduzimanjem djece i sl.
MINUS
c. Da li postoji definicija o rodu u državnim, regionalnim ili lokalnim pravnim okvirima (zakoni, uredbe, pravila ili drugi podzakonski akti, državni strateški dokumenti i/ili državni akcioni planovi)? Ako je odgovor potvrdan, navedite tačnu definiciju i navedite pravni izvor, i uporedite sa Konvencijom. Molimo vas za komentar na bilo koje postojeće neslaganje sa definicijom Konvencije. Ako postoji više od jednog dokumenta koji obuhvata definiciju o rodu, da li se oni međusobno slažu (isti, slični, različiti)? Molimo vas da komentarišete bilo kakve nedosljednosti i po pravnoj hijerarhiji, ako je potrebno.
Odgovor: Zakon o rodnoj ravnopravnosti je jedini normativno-pravni izvor koji sadrži definiciju roda. Naime, rod je određen kao društveno uspostavljena uloga žena i muškaraca u javnom i privatnom životu koja se razvila na biološkoj razlici polova. Dakle, navedena definicija roda obuhvata prije svega uloge u sferi javnog i privatnog života određene prevashodno biološkom pripadnošću određenom polu, umjesto odrednica „ponašanja, aktivnosti i atributa“ iz čl. 3 Konvencije, koje su proizvod društvene prikladnosti.
PLUS
c. Da li postoji definicija o rodu u državnim, regionalnim ili lokalnim pravnim okvirima (zakoni, uredbe, pravila ili drugi podzakonski akti, državni strateški dokumenti i/ili državni akcioni planovi)? Ako je odgovor potvrdan, navedite tačnu definiciju i navedite pravni izvor, i uporedite sa Konvencijom. Molimo vas za komentar na bilo koje postojeće neslaganje sa definicijom Konvencije. Ako postoji više od jednog dokumenta koji obuhvata definiciju o rodu, da li se oni međusobno slažu (isti, slični, različiti)? Molimo vas da komentarišete bilo kakve nedosljednosti i po pravnoj hijerarhiji, ako je potrebno.
Odgovor: Zakon o rodnoj ravnopravnosti je jedini normativno-pravni izvor koji sadrži definiciju roda. Naime, rod je određen kao društveno uspostavljena uloga žena i muškaraca u javnom i privatnom životu koja se razvila na biološkoj razlici polova. Dakle, navedena definicija roda obuhvata prije svega uloge u sferi javnog i privatnog života određene prevashodno biološkom pripadnošću određenom polu, umjesto odrednica „ponašanja, aktivnosti i atributa“ iz čl. 3 Konvencije, koje su proizvod društvene prikladnosti.

Sa druge strane, Zakon o zabrani diskriminacije9 definiše pojam rodnog identiteta kao sopstveni rodni doživljaj koji ne mora zavisiti od pola koji je utvrđen i upisan prilikom rođenja. Rodni identitet tiče se svakog lica i ne podrazumijeva samo binarni koncept muškog ili ženskog.
MINUS
d. Da li postoji definicija o rodno zasnovanom nasilju u državnim, regionalnim ili lokalnim pravnim okvirima (zakoni, uredbe, pravila ili drugi podzakonski akti, državni strateški dokumenti i/ili državni akcioni planovi)? Ako je odgovor potvrdan, navedite tačnu definiciju i navedite pravni izvor, i uporedite sa Konvencijom. Molimo vas za komentar na bilo koje postojeće neslaganje sa definicijom Konvencije; posebno da li definicija uključuje specifična priznanja kršenja ljudskih prava i diskriminacije nad ženama, kao i vrste nasilja. Ako postoji više od jednog dokumenta koji obuhvata definiciju o rodno zasnovanom nasilju, da li se oni međusobno slažu (isti, slični, različiti)? Molimo vas da komentarišete bilo kakve nedosljednosti i po pravnoj hijerarhiji, ako je potrebno.
Odgovor: Zakon o rodnoj ravnopravnosti na nivou Crne Gore definiše nasilje po osnovu pola, kao djelo kojim se nanosi ili može biti nanijeta fizička, mentalna, seksualna ili ekonomska šteta ili patnja, kao i prijetnja takvim djelom koja ozbiljno sputava lice da uživa u svojim pravima i slobodama u javnom ili privatnom životu, uključujući porodično nasilje, incest, silovanje i trgovinu ljudima. Ukoliko se uzme da pojam „nasije po osnovu pola“ implicira rodno zasnovano nasilje, proizilazi da ovakvo poimanje rodno zasnovanog nasilja nije usklađeno sa standardom koji normira Konvencija, s obzirom na to da Zakon izričito ne navodi da rodno zasnovano nasilje “označava nasilje koje je usmjereno protiv žene zato što je žena, odnosno ono koje nesrazmjerno utiče na žene”, niti uključuje priznanje da ova vrsta nasilja predstavlja kršenje ženskih ljudskih prava.
PLUS
d. Da li postoji definicija o rodno zasnovanom nasilju u državnim, regionalnim ili lokalnim pravnim okvirima (zakoni, uredbe, pravila ili drugi podzakonski akti, državni strateški dokumenti i/ili državni akcioni planovi)? Ako je odgovor potvrdan, navedite tačnu definiciju i navedite pravni izvor, i uporedite sa Konvencijom. Molimo vas za komentar na bilo koje postojeće neslaganje sa definicijom Konvencije; posebno da li definicija uključuje specifična priznanja kršenja ljudskih prava i diskriminacije nad ženama, kao i vrste nasilja. Ako postoji više od jednog dokumenta koji obuhvata definiciju o rodno zasnovanom nasilju, da li se oni međusobno slažu (isti, slični, različiti)? Molimo vas da komentarišete bilo kakve nedosljednosti i po pravnoj hijerarhiji, ako je potrebno.
Odgovor: Zakon o rodnoj ravnopravnosti na nivou Crne Gore definiše nasilje po osnovu pola, kao djelo kojim se nanosi ili može biti nanijeta fizička, mentalna, seksualna ili ekonomska šteta ili patnja, kao i prijetnja takvim djelom koja ozbiljno sputava lice da uživa u svojim pravima i slobodama u javnom ili privatnom životu, uključujući porodično nasilje, incest, silovanje i trgovinu ljudima. Ukoliko se uzme da pojam „nasije po osnovu pola“ implicira rodno zasnovano nasilje, proizilazi da ovakvo poimanje rodno zasnovanog nasilja nije usklađeno sa standardom koji normira Konvencija, s obzirom na to da Zakon izričito ne navodi da rodno zasnovano nasilje “označava nasilje koje je usmjereno protiv žene zato što je žena, odnosno ono koje nesrazmjerno utiče na žene”, niti uključuje priznanje da ova vrsta nasilja predstavlja kršenje ženskih ljudskih prava.

Međutim, Zakon izričito kategoriše nasilje u porodici kao oblik nasilja po osnovu pola, odnosno rodn zasnovano nasilja, iz čega takođe proizilazi da nasilje u porodici može predstavljati oblik diskriminacije žena.
MINUS
e. Da li postoji definicija o žrtvi uopšteno govoreći i/ili definicija o žrtvi nasilja prema ženama i u porodici u državnim, regionalnim ili lokalnim pravnim okvirima (zakoni, uredbe, pravila ili drugi podzakonski akti, državni strateški dokumenti i/ili državni akcioni planovi)? Ako je odgovor potvrdan, navedite tačnu definiciju i navedite pravni izvor, i uporedite sa Konvencijom. Da li postoje drugi izrazi za žrtve nasilja prema ženama i/ili nasilja u porodici koji se koriste u zakonima ili dokumentima (osoba koja je oštećena, ili svjedok )? Ako je odgovor potvrdan, navedite koji se termin-definicija koristi.
Odgovor: Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, koji spada u domen prekršajnog prava, koristi termin žrtva nasilja iako ne daje definiciju tog pojma, dok Zakon o prekršajima10, supsidijarno primjenjiv u odnosu na Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, koristi termin oštećeni i izuzetno termin žrtva nasilja u porodici u kontekstu obezbjeđenja dodatnih prava.
PLUS
e. Da li postoji definicija o žrtvi uopšteno govoreći i/ili definicija o žrtvi nasilja prema ženama i u porodici u državnim, regionalnim ili lokalnim pravnim okvirima (zakoni, uredbe, pravila ili drugi podzakonski akti, državni strateški dokumenti i/ili državni akcioni planovi)? Ako je odgovor potvrdan, navedite tačnu definiciju i navedite pravni izvor, i uporedite sa Konvencijom. Da li postoje drugi izrazi za žrtve nasilja prema ženama i/ili nasilja u porodici koji se koriste u zakonima ili dokumentima (osoba koja je oštećena, ili svjedok )? Ako je odgovor potvrdan, navedite koji se termin-definicija koristi.
Odgovor: Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, koji spada u domen prekršajnog prava, koristi termin žrtva nasilja iako ne daje definiciju tog pojma, dok Zakon o prekršajima10, supsidijarno primjenjiv u odnosu na Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, koristi termin oštećeni i izuzetno termin žrtva nasilja u porodici u kontekstu obezbjeđenja dodatnih prava.

U oblasti krivično-pravne zaštite uglavnom je korišćen termin oštećeni, da bi se  izmjenama Krivičnog zakonika iz 2013. godine uvela definicija žrtve kao lica kome je protivpravnim djelom koje je u zakonu propisano kao krivično djelo prouzrokovan fizički ili duševni bol ili patnja, imovinska šteta ili povreda ljudskih prava i sloboda. Sa druge strane, i krivični procesni zakon, odnosno Zakonik o krivičnom postupku i dalje koristi termin “ošećeni”, definišući ga kao žrtvu krivičnog djela čije je lično ili imovinsko pravo povrijeđeno ili ugroženo krivičnim djelom.11

Dakle, dok prekršajno procesno zakonodavstvo pravi razliku, naše krivično procesno zakonodavstvo ne poznaje kategoriju žrtva, čime se žrtvi krivičnih djela nasilja u porodici zakonski ne obezbjeđuje specifičan tretman, odnosno prava i zaštita.

Strategija zaštite od nasilja u porodici 2011-2015 i prateći Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici koriste termin žrtva nasilja u porodici, definišući ga u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici  i obezbjeđujući  određena specifična prava i zaštitu kako u prekršajnom tako i krivičnom postupku.Definicija nasilja nad ženama ne postoji u postojećim nacionalnim dokumentima.

Potrebno je terminološki usaglasiti normativni okvir sa Konvencijom i uvesti  pojmove nasilja nad ženama, nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja na način kako su definisani Konvencijom.
MINUS
[1] Službeni list RCG br. 46/2007.
[2] Službeni list CG br. 46/2010.
[3] Službeni list RCG, br. 70/2003, 13/2004, 47/2006 i “Službeni list RCG”, br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 40/2013 i 56/2013.
[4] Dostupna na: https://www.google.me/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHMO_srME575ME575&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=strategija%20zastite%20od%20nasilja%20u%20porodici.
[5] Dostupan na: https://www.google.me/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHMO_srME575ME575&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=prot okol+o+postupanju+u+slu%C4%8Daju+nasilja+u+porodici.
[6] Dostupan na: https://www.google.me/search?q=Plan+aktivnosti+za+postizanje+rodne+ravnopravnosti+za+period+2013-2017.+godine&rlz=1C1CHMO_srME575ME575&oq=Plan+aktivnosti+za+postizanje+rodne+ravnopravnosti+za+period+2013-2017.+godine&aqs=c hrome..69i57.327j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
[7] Vidjeti: United Nations, Good practices in legislation on violence against women, Report of the expert group meeting, Vienna, 26-28 May 2008, str. 27: ”Legislation should apply at a minimum to individuals who are or have been in an intimate relationship… (zakon mora da uključi lica koja su ili su bila u emotivnoj vezi)”.
[8] Čl. 142, st. 31 Krivičnog zakonika.
[9] Službeni list CG, br. 46/2010 i 18/2014.
[10] Službeni list Crne Gore, br. 1/2011, 6/2011, 39/2011 i 32/2014.
[11] Čl. 22, st.1, tačka 5 Zakonika o krivičnom postupku.
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.