A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
UVODNA BILJEŠKA
Pred vama je baza podataka o usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira 6 država regiona – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Podaci u ovoj bazi su organizovani u tri polja: Status – podaci o stanju (usklađenosti zakonskih i strateških dokumenata sa Konvencijom), koji se mogu sagledati za svaki od 51 odabranih članova Konvencije, prema godinama (počev od 2014) i u odnosu na svaku od država; Pored teksta, oni sadrže i ocjenu stanja na skali od 0-4, prikazanu u dva grafička priloga: u vremenskoj dimenziji i poređeno po državama; Indikatori – podaci o implementaciji Konvencije u svakoj od država, koji će biti sukcesivno unošeni; Izvještaji – gde će biti dostupni zvanični državni izvještaji i „izvještaji u sjenci“ koje će pripremati ženske organizacije u vezi sa primjenom Konvencije.

Baza podataka je nastala s ciljem da se obezbijedi praćenje napretka država u ispunjavanju međunarodnih obaveza, uključujući i javni pritisak na donosioce odluka i institucije da se standardi Konvencije neposredno primjenjuju u praksi.

Izradu baze podataka finansijski je podržala Evropska unija kroz regionalni projekat „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“.
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.