Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Krivična djela iz ove konvencije važe nezavisno od prirode odnosa između žrtve i učinioca.
 
0 - pitanja nisu regulisana zakonom / politike ili postojeće odredbe nisu u skladu sa standardima Konvencije (standardi Konvencije smatraju se minimalnim standardima);
1 - uporište u zakonima postoji, ali ne zadovoljava standarde Konvencije (normativno i / ili u primjeni);
2 - standard Konvencije dostignut u zakonima, ili je blizu dostizanja standarda;
3 - standard Konvencije dostignut i u primjeni, ili je blizu dostizanja standarda;
4 - pitanje u zemlji riješeno je na bolji način nego što je utvrđeno standardima Konvencije.
Opšta procjena čl. 43 Važenje krivičnih djela
Poređenje između država čl. 43 Važenje krivičnih djela
PITANJA
 
a. Da li tip odnosa žrtva–učinilac isključuje neka ili sva navedena krivična djela? Navedite uslove.
Odgovor: U skladu sa domaćim zakonodavstvom na svim nivoima vlasti u BiH, priroda odnosa između počinioca i žrtve nasilja ne sprečava važenje bilo kojeg krivičnog djela, navedenog u prethodnim poglavljima/članovima Istanbulske konvencije; odnosno ne sprečava utvrđivanje odgovornosti počinioca, ni primjenu kaznenog zakonodavstva.
Logično, postojanje određenih djela je uslovljeno vrstom odnosa između počinioca i žrtve, pa tako je krivična (i prekršajna u RS) djela nasilja u porodici moguće počiniti isključivo prema članovima/icama porodice.
PLUS
a. Da li tip odnosa žrtva–učinilac isključuje neka ili sva navedena krivična djela? Navedite uslove.
Odgovor: U skladu sa domaćim zakonodavstvom na svim nivoima vlasti u BiH, priroda odnosa između počinioca i žrtve nasilja ne sprečava važenje bilo kojeg krivičnog djela, navedenog u prethodnim poglavljima/članovima Istanbulske konvencije; odnosno ne sprečava utvrđivanje odgovornosti počinioca, ni primjenu kaznenog zakonodavstva.
Logično, postojanje određenih djela je uslovljeno vrstom odnosa između počinioca i žrtve, pa tako je krivična (i prekršajna u RS) djela nasilja u porodici moguće počiniti isključivo prema članovima/icama porodice. S tim u vezi, zakoni o zaštiti od nasilja u porodici u oba entiteta široko prilaze poimanju porodice, te taksativno nabrajaju koja lica se smatraju članovima/icama porodice. Predmetni zakon u Federaciji BiH navodi da porodicu čine: bračni i vanbračni partneri i njihova djeca (zajednička ili iz ranijih zajednica); srodnici: krvni srodnici i srodnici iz odnosa potpunog usvojenja u pravoj liniji bez ograničenja, a u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom, očuh, maćeha; usvojenik i usvojilac iz odnosa nepotpunog usvojenja; srodnici po tazbini zaključno sa drugim stepenom; staralac i štićenik, hranilac i hranjenik; bivši bračni i vanbračni partneri i njihova djeca (zajednička ili iz ranijih zajednica) i njihovi roditelji, uključujući očuha i maćehu1.
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u RS smatra da su članovi porodice sljedeća lica: supružnici ili bivši supružnici i njihova djeca i djeca svakog od njih,vanbračni partneri ili bivši vanbračni partneri, njihova djeca ili djeca svakog od njih, srodnici po tazbini zaključno do drugog stepena bez obzira na činjenicu da je bračna zajednica prestala, roditelji sadašnjih i bivših bračnih i vanbračnih partnera, srodnici iz potpunog usvojenja u pravoj liniji bez ograničenja, a u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom, kao i srodnici iz nepotpunog usvojenja, lica koja vezuje odnos starateljstva, lica koja žive ili su živjela u istom porodičnom domaćinstvu, bez obzira na srodstvo, lica koja imaju zajedničko dijete ili je dijete začeto, iako nikada nisu živjela u istom porodičnom domaćinstvu2.
Takođe, Krivični zakon RS sadrži identično određenje po pitanju osoba koje se smatraju članovima porodice ili porodične zajednice u smislu krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici3. Iz navedenog proizilazi da predmetni zakoni na isti način prilaze određivanju pojma porodice, iako koriste ponešto drugačije formulacije u opisu članova/ica porodice. U skladu sa izloženim, može se zaključiti da je domaći pravni okvir usklađen sa članom 43 Istanbulske konvencije.
MINUS
[1] Član 6 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.
[2] Član 7 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS.
[3] Član 30 Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/13).
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.