Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 10 - Koordinaciono tijelo
1. Članice će odrediti odnosno uspostaviti jedno ili više zvaničnih tijela nadležnih za koordinaciju, provođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih ovom konvencijom. Ova tijela će koordinisano prikupljati podatke u skladu s članom 11 vršiti analizu i objavljivati rezultate.

2. Članice će osigurati da određena odnosno uspostavljena tijela u skladu s ovim članom dobiju opšte podatke o mjerama preduzetim u skladu s Poglavljem VIII.

3. Članice će osigurati da određena odnosno uspostavljena tijela u skladu s ovim članom imaju kapacitet za neposrednu komunikaciju i održavanje veza s odgovarajućim tijelima drugih članica.
 
0 - pitanja nisu regulisana zakonom / politike ili postojeće odredbe nisu u skladu sa standardima Konvencije (standardi Konvencije smatraju se minimalnim standardima);
1 - uporište u zakonima postoji, ali ne zadovoljava standarde Konvencije (normativno i / ili u primjeni);
2 - standard Konvencije dostignut u zakonima, ili je blizu dostizanja standarda;
3 - standard Konvencije dostignut i u primjeni, ili je blizu dostizanja standarda;
4 - pitanje u zemlji riješeno je na bolji način nego što je utvrđeno standardima Konvencije.
Opšta procjena čl. 10 Koordinaciono tijelo
Poređenje između država čl. 10 Koordinaciono tijelo
PITANJA
 
a. Da li postoji jedno ili više koordinacionih tijela kao što je definisano u članu 10, stav 1? Da li su na državnom, regionalnom i/ili lokalnom nivou? Navedite njihove uloge i odgovornosti (koordinacija, implementacija i druge aktivnosti), uključujući ulogu izvještavanja. Ako su odgovorna za izvještavanje, navedite kome izvještavaju.
Odgovor: Bosna i Hercegovina u vrijeme završetka ove studije1 nije odredila koja su zvanična tijela nadležna za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih ovom konvencijom. Imajući u vidu administrativno-političku strukturu Bosne i Hercegovine i ustavne nadležnosti u Bosni i Hercegovini, a kako Konvencija i predviđa da bi ovo tijelo trebalo da postoji na onom nivou strukture date članice koji je nadležan za sprovođenje mjera, biće neophodno odrediti više od jednog koordinacionog tijela, posebno što je članom 70 Konvencije propisano da su nacionalni parlamenti članica pozvani da učestvuju u praćenju preduzetih mjera u primjeni ove konvencije, kao i da članice podnose izvještaje GREVIO grupe svojim nacionalnim parlamentima (a u Bosni i Hercegovini bi to bili Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije BiH, Narodna skupština Republike Srpske i Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, u minimumu).
PLUS
a. Da li postoji jedno ili više koordinacionih tijela kao što je definisano u članu 10, stav 1? Da li su na državnom, regionalnom i/ili lokalnom nivou? Navedite njihove uloge i odgovornosti (koordinacija, implementacija i druge aktivnosti), uključujući ulogu izvještavanja. Ako su odgovorna za izvještavanje, navedite kome izvještavaju.
Odgovor: Bosna i Hercegovina u vrijeme završetka ove studije1 nije odredila koja su zvanična tijela nadležna za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih ovom konvencijom. Imajući u vidu administrativno-političku strukturu Bosne i Hercegovine i ustavne nadležnosti u Bosni i Hercegovini, a kako Konvencija i predviđa da bi ovo tijelo trebalo da postoji na onom nivou strukture date članice koji je nadležan za sprovođenje mjera, biće neophodno odrediti više od jednog koordinacionog tijela, posebno što je članom 70 Konvencije propisano da su nacionalni parlamenti članica pozvani da učestvuju u praćenju preduzetih mjera u primjeni ove konvencije, kao i da članice podnose izvještaje GREVIO grupe svojim nacionalnim parlamentima (a u Bosni i Hercegovini bi to bili Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije BiH, Narodna skupština Republike Srpske i Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, u minimumu). Važno je napomenuti da, iako još uvijek u procesu usvajanja, i dokument Okvirne strategije za sprovođenje Konvencije o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH i Strategije za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srpskoj od 2014—2019, prepoznaju koordinaciono tijelo i mehanizam izvještavanja prema Parlamentarnoj skupštini BiH, odnosno Narodnoj skupštini Republike Srpske. Nacrt Okvirne strategije za sprovođenje Konvencije o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH u okviru strateškog cilja broj 4: Uspostaviti okvir za kreiranje i praćenje sprovođenja integrisanih i rodnoosjetljivih politika za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao strateški program: Odrediti koordinacioni mehanizam za praćenje provedbe Strategije i razmjera i posljedica nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao nadležne i odgovorne za sprovođenje određuje Vijeće ministara BiH, odnosno Agenciju za ravnopravnost polova BiH, na osnovu imenovanja nadležnih institucija BiH, te Vladu Republike Srpske, Vladu FBiH i nevladine organizacije koje čine Sigurnu mrežu.
Nacrt Strategije za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srpskoj od 2014—2019 određuje kao strateški pravac 4: Praćenje sprovođenja zakona, politika i mjera protiv nasilja u porodici i strateški cilj 4: Usklađivanje sa standardima propisanim Konvencijom o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a kao jedan od programa mjera u okviru ovog pravca, odnosno cilja, predviđeno je Praćenje primjene mjera propisanih Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a koordinaciono tijelo u skladu sa članom 10 Konvencije Savjeta Evrope određeno je kao mehanizam za praćenje i ocjenu napretka u Republici Srpskoj.
Na osnovu svega iznesenog, moglo bi se zaključiti da pravni i politički dokumenti prepoznaju obavezu propisanu članom 10 Konvencije.
MINUS
b. Imaju li mandat da prikupljaju podatke o svim oblicima nasilja obuhvaćenih Konvencijom iz relevantnih izvora, da ih analiziraju i/ili distribuiraju rezultate? Da li ovo tijelo ili ova tijela javno obavljaju aktivnosti u okviru svog mandata, prikupljaju, analiziraju i distribuiraju svoje rezultate?
Odgovor:
b. Imaju li mandat da prikupljaju podatke o svim oblicima nasilja obuhvaćenih Konvencijom iz relevantnih izvora, da ih analiziraju i/ili distribuiraju rezultate? Da li ovo tijelo ili ova tijela javno obavljaju aktivnosti u okviru svog mandata, prikupljaju, analiziraju i distribuiraju svoje rezultate?
Odgovor:
MINUS
c. Da li ovo tijelo/tijela ima(ju) pristup opštim informacijama (ne uključujući specifične informacije o zaštiti podataka koji se ne odnose na pojedinačne slučajeve) o međudržavnim aktivnostima saradnje, uključujući i uzajamnu pravnu pomoć u građanskim i krivičnim postupcima?
Odgovor:
c. Da li ovo tijelo/tijela ima(ju) pristup opštim informacijama (ne uključujući specifične informacije o zaštiti podataka koji se ne odnose na pojedinačne slučajeve) o međudržavnim aktivnostima saradnje, uključujući i uzajamnu pravnu pomoć u građanskim i krivičnim postupcima?
Odgovor:
MINUS
d. Ima li ovo tijelo mandat da direktno komunicira i razmjenjuje iskustva i znanja sa kolegama iz drugih zemalja, posebno sa potpisnicama Konvencije?
Odgovor:
d. Ima li ovo tijelo mandat da direktno komunicira i razmjenjuje iskustva i znanja sa kolegama iz drugih zemalja, posebno sa potpisnicama Konvencije?
Odgovor:
MINUS
[1] Novembar 2013. godine.
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.